Unjárgga/Nesseby – Murggiid/Klubben

  Murggiid/Klubben

Gravplass, offerplass og hellig fjell

Helleura rundt fjellknausen er en gammel, samisk gravplass med en rekke samiske graver i steinur. FjellknNesseby offerfjell klubben 109ausen Murggiidgahperaš/Klubbnesen er et hellig fjell og det har en gang vært en offerplass her. Gravene, offerplassen og fjellet er automatisk fredet jamfør Kulturminnelovens § 3. Vi ber publikum om å ferdes med forsiktighet og ikke ta ut steinheller, bygNesseby offerfjell klubben 102ge varder eller på annet vis skade eller skjemme kulturminnene.

Sommeren 2015 setter museet i verk skjøtsels- og formidlingstiltak på Murggiid/Klubben for å bevare kulturminnene bedre. Les mer om prosjektet her.

Begravelser i ur er en gravskikk som var vanlig i Varanger og andre samiske områder fra ca. 400 f. Kr. fram til 1600-tallet e. Kr. På begge sider av veien mellom Unjárga-Nesseby og Vardø finnes det urgraver i mange av helleurene som strekker seg opp fra sjøen. I tillegg til oppbygde kamre i ur, finnes det urgraver innunder større steiner og i fjellsprekker. Alle slike graver er automatisk fredet. Mange av Nesseby offerfjell klubben 101gravene er lite synlige på overflaten.

Den spesielle fjellformasjonen Murggiidgahperaš/Klubbnesen er etter samisk tradisjon et hellig fjell. Isaac Olsen omtaler på begynnelsen av 1700-tallet fjellet som ”Morie-ibmel passe alda”, ”Bærgudens hellige fjell”, som han har tolket det til. Andre tolker ordet ‘morie’ til å bety ‘tre’, altså «Tregudens hellige fjell.» Det er kjent at samene benyttet opp-ned-snudde trær som sieidier, dvs offertrær. I flere skriftlige kilder fra 1700- og 1800-tallet fortelles det om funn av reinhorn, reinbein og bein av kveite på fjellet. Dette var spor etter ofringer. Ofring var en viktig del av samisk før-kristen tro fram til 1600-1700-tallet, da samene ble eksponert for en intensiv kristen misjonering.
Kilde: Varanger samiske museum

 

  Murggiid / Klubben

Graveyard, sacrifice and sacred mountain

Flagstone scree around mountain crag is an old Sami burial ground with a number of Sami graves in scree. Fjellknausen Murggiidgahperaš / club nose is a sacred mountain and it has once been a victim here. The tombs, sacrificial grounds and mountains are automatically protected cf. Cultural Heritage Act § 3. We ask the audience to walk with caution and not take out stone slabs, building cairns or otherwise damaging or defacing the cultural heritage.

Summer of 2015 puts the museum in the works skjøtsels- and dissemination measures on Murggiid / Club to preserve the cultural heritage better. Read more about the project here.Nesseby offerfjell klubben 104

Funerals in the watch is a burial customs that were common in the Varanger and other Sami areas from about 400 f. Kr. until the 1600s AD.. On both sides of the road between Unjárga-Nesseby and Vardø there scree burials in many of the pouring crude extending up from the sea. In addition to built-up chambers in ur, there scree burials underneath larger rocks and in crevices. All such graves are protected. Many of the graves are not very visible on the surface.Nesseby offerfjell klubben 0011

The particular rock formation Murggiidgahperaš / club nose is by Sami tradition a sacred mountain. Isaac Olsen reviewing the early 1700s the mountain as «Morie-Ibmel fit alda», «Bærgudens holy mountain», which he has interpreted it. Others interpret the word ‘Morie’ to mean ‘wood’, ie «Tregudens holy mountain.» It is known that the Sami used upside down-turned trees sieidi, ie victim trees. In several written sources from the 1700s and 1800s recounted findings of reindeer horn, reindeer bones and bone of halibut in the mountains. This was evidence of sacrifices. Sacrifice was an important part of Sami pre-Christian faith until the 1600-1700’s, when Sami was exposed to an intensive Christian proselytizing.
Source: Varanger Sami Museum
Google trans.