Kárášjohka/Karasjok – Alt har sin Háldi/ Everything has its Háldi

  Alt har sin háldi,
Om et sted eller et fjell heter Halde, Haldde eller Halddo er det et hellig sted. Háldi er menneskes dyrs eller steders skytsånd. Hvert fjell, hver skog, hver sjø, hvert dyr. Alt har sin háldi. Det fortelles om vannets háldi Tshatse, om jordas háldi Ædnam og om skogens háldi Mätse. Sjøhaldene er fiskenes beskytter og holder til i vann, hav og elver. Landhaldene bor under jorda, men det skiller ikke alkarasjok-haldi-11ltid mellom dem og «govetter», – de underjordiske. De likner ikke så mye på mennesker som huldra. Haldepikene er kanskje ikke så farlige som huldra? De fleste er kvinner fe-aktive, unge kvinner og gamle kjærringer. Det er ikke så mange menn blant landhaldene, men de har en konge . De lever stort sett som folk flest. Ofte ser man deres raider høyt oppe i fjellet med hvite rein, brokende band og klirrende søyler.
Fra Karasjok og oppover elva, så langt du kan høre en hund gjø ligger Hálddečokka eller Haldetoppen. . Engang skal kjørende folk ved foten av dette fjellet ha hørt det ble ropt: « Min Berit, min Berit, ikke kjør på barna mine! Men ingen mennesker var å se.
Et sagn kan gjenfortelles slik: Háldecohkka er et berg nær Karasjok kirke. Her bor en Haldo med sitt folk inne i berget. Han har kyr sauer og rein. Der blir ei jente bergtatt. Hun er datter av Eric Ericson som under Carl den 12`s krig flytta fra Muonioniska til Karasjok. Faren stiger opp på fjellets topp, stikker sin stav ned i bergets indre: «Hvis dere ikke gir meg min datter tilbake skal jeg brenne dette berg og land»! Da sier haldos kone til sin mann: «Gi han piken ellers brenner denne mannen vårt land og river vårt hus». Jenta som hørte dette ble satt fri. Hos haldoene hadde hun sett redskaper av samme slag som menneskene brukte og hun hadde spist ost, melk, surmelk og fårekjøtt.
Kilde: Arvid Sveen. Mytisk Landskap.

 

  Everything has its Háldi

About a place or a mountain called Halde, Haldde or Halddo it is a holy place. Háldi are human animal or places’ guardian spirit. Every mountain, every forest, every sea, every animal. Everything has its Háldi. There is a story about water Háldi Tshatse, on Earth Háldi Ædnam and about forest Háldi Mats. Sjøhaldene are fishes’ protector and housed in water, oceans and rivers. Landhaldene live underground, but it does not differentiate always between them and «Govett,» – the underground. They resemble not so much people as wood nymph. Halde girls may not be as dangerous as wood nymph? Most are women fe-active, young women and old dear rings. There are not as many men among landhaldene, but they have a king. They live mostly like most people. Often one sees their raider high up in the mountains with white reindeer, Broken bands and rattling the bars. From Karasjokand upriver as far as you can hear a dog barking is Hálddečokka or Halde top. . Even be driving people at the foot of this mountain have heard the shouts of «My Berit, my Berit, do not drive on my kids! But no people were watching. A legend can retold so: Haldecohkka is a mountain near Karasjok church. Here live an Haldo with his people inside the rock. He has cattle sheep and reindeer. There is a girl captivated. She is the daughter of Eric Ericson as under Carl the 12`s war moved from Muonioniska to Karasjok. The danger rises on the summit, sticking his rod into the rock inside, «If you do not give me my daughter back I’ll burn this rock and country»! Then saith Haldo wife to her husband: «Give him the girl otherwise burn this man our country and tearing our house.» The girl who heard this were freed. At Haldo she had seen implements of the same kind that people used and she had eaten cheese, milk, sour milk and mutton. Source: Arvid Sveen. Mythical Landscapes
Google trans.