Lebesby – Kunes

  Kunes, et gammelt bosted, ligger ved enden av Laksefjord nær vår grense i vest.
I dag bor her ca. 60 mennesker og stedet har post, handel, kapell og skole. Stedet har ikke havn, men det er kommunal allmenningskai i Seivika ca. 10 km unna.
Stedet har ett gårdsbruk med ca. 150 dekar oppdyrket jord, forøvrig henter folk sitt utkomme hovedsakelig på privat og offentlig tjenesteyting og på smoltanlegget i Landersfjord.
Det sesongvise fjordfisket etter torsk er en viktig næring.
Prosjektet ”Kreative senter” som bygda var med i har utløst en rekke planer om aktivitet på stedet, og man håper på en større aktivitet og samordning av nærings- og fritidstilbud.
Om sommeren er stangfiske etter laks i Storfjordelva en kjærkommen avveksling for lokalbefolkningen og de mange tilreisende som dukker opp omkring 20. juli hvert år når bommen opp til det populære rekreasjonsområdet på Laksefjordvidda åpnes. I den lyse årstid er naturen gjestmild, og området har kvaliteter, så som ørretfiske i et av viddas mange vann, fjellvandring eller turer langs idylliske strender ved fjorden.

 

  Today, live here approx. 60 people and the place has mail, commerce, chapel and school. The place does not have a harbor, but it is municipal public sector in Seivika approx. 10 km away.
The place has a farm with approx. 150 acres of cultivated land, in addition, their people derive mainly from private and public services and at the smelter plant in Landersfjord.
The seasonal fjord fishing for cod is an important industry.
The project «Creative Center» in which the village participated has triggered a number of plans for activity on the site, and hopes for greater activity and coordination of business and leisure facilities.

During the summer, fishing for salmon in Storfjordelva is a welcome change for the locals and the many visitors who appear around 20 July each year when the boom opens up to the popular recreation area on the Laksefjordvidda. In the bright season, nature is hospitable and the area has qualities such as trout fishing in one of the many waters of the wilderness, mountain walks or walks along idyllic beaches by the fjord.

Google trans.

Kunesdagan arrangeres på Kunes 27. – 30. juli

Gå til:  www.kunesdagan.no. så finner du informasjon.