Sjøsamekulturen/Coastal Sami culture

Sjøsamer eller kystsamer er samer som holder til ved kysten og som tradisjonelt har livnært seg gjennom fiske, fangst og jordbruk. Sjøsamisk bosetning strekker seg langs kyst og fjorder fra Finnmark til Trøndelag. Sjøsamene var siden sagatiden kjent som utmerkede båtbyggere. De bygde fiskebåter, men først og fremst var de kjent som byggere av jekter. Sjøsamene har mistet mye av sin kulturelle egenart og delvis forlatt gamle næringsveier, men en kulturell oppvåkning siden 1970-årene har vitalisert de gamle kulturuttrykkene. Språkene deres står imidlertid i fare for å dø ut.

Samenes opprinnelige livsform var det en kaller veidekultur, med en gradvis overgang til gårdsbruk rundt slutten av jernalderen. En av de første skriftlige kilder om samene er Ottars beretninger fra rundt år 890. Ottar var en høvding som beskriver at han tar skatter fra samene. En er usikker på hvordan forholdet mellom sjøsamer og norrøn befolkning i vikingtiden, og før dette, har vært, men en tror at de levde i hver sine områder med nokså harmoniske former for kontakt. Senere har sjøsamene, som andre samer, vært uttatt for andre folkeslags ekspansjon inn i deres leveområder, blant annet med innflyttere og skattelegging både fra Danmark-NorgeSverige og Russland. Under de store konfliktene som oppstod om overhøyhet til Nord-Norge på 1600-tallet, forsøkte maktene å legalisere sine interesser i nord med å henvise til gamle skattekrav vis á vis samene. Etter Kalmarkrigens slutt i 1613 ble landenes forhold til Nordkalotten avklart. Etter dette var det Danmark-Norge som regulerte samenes skatter og særlover for folkegruppen. Senere på 1700-tallet ble det gjennomført kristning av samene, men språkopplæringen i norsk som ble gitt dem førte til en gradvis svekkelse av deres egne språk. Andre former for fornorsking av samer gjorde seg også gjeldende utover fra 1800-tallet, men ble avsluttet rundt midten av 1900-tallet

Kilde Wikipedia

 Seamen or coastal Sami are coastal Sami who traditionally feed on fishing, trapping and farming. Siamese settlement extends along the coast and fjords from Finnmark to Trøndelag. The seamen were known as excellent boat builders since the saga. They built fishing boats, but first and foremost they were known as builders of hunters. Seamen have lost much of their cultural distinctiveness and partly abandoned old trade routes, but a cultural awakening since the 1970s has revitalized the old cultural expressions. However, their languages ​​are in danger of extinction.

The original way of life of the Sami was a cold road culture, with a gradual transition to farming around the end of the Iron Age. One of the first written sources about the Sami is Ottar’s accounts from around the year 890. Ottar was a chief who describes that he takes taxes from the Sami. One is uncertain how the relationship between seamans and the Norse population in the Viking Age, and before this, has been, but one believes that they lived in different areas with fairly harmonious forms of contact. Later, the Siamese, like other Sami people, have been exposed to other peoples’ expansion into their living areas, including immigrants and taxation both from Denmark-Norway, Sweden and Russia.

During the major conflicts that arose over the supremacy of Northern Norway in the 17th century, the authorities sought to legalize their interests in the north by referring to old tax claims vis-à-vis the Sami. After the end of the Kalmar War in 1613, the countries’ relations with the Northern Calotte were clarified. After this, it was Denmark-Norway that regulated the Sámi taxes and special laws for the people group. Later in the 18th century Christianization of the Sami was carried out, but the language training in Norwegian that was given to them led to a gradual weakening of their own language. Other forms of Norwegian Sami research also prevailed from the 19th century, but ended around the middle of the 20th century.

Source: Wikipedia Google trans.

Back to start