Hasvik – Bautaen ved Breivikbotn kirke/ The monument at Breivikbotn church

Foran Breivikbotn kirke står denne bautaen til minne om lokale, falne under siste verdenskrig.

In front of  Breivikbotn church stands a monument as a  memory of the locals, fallen during World War II.

/esh

 

 

 

  Bautaen ved Breivikbotn kirke
Søndag 23. september 2001 ble det avduket en bauta ved Breivikbotn Kirke over de falne norske soldatene på Sørøya i 1945. Avdukingen av minnebautaen ble foretatt av kontreadmiral Robert Eichinger. Her følger navnene på de norske soldatene som falt under krigshandlingene på Sørøya i mars 1945, og som er hedret med en bauta ved Breivikbotn kirke:

Martin Bjørnnes, Oksfjordhamn (29.08.24 – 05.03.45)
Han var huleboer på Sørøya, rømte så til Øst-Finnmark og meldte seg som frivillig den 20. januar 1945. Etterhvert reiste han tilbake til Sørøya, og under kampene mot tyskerne i mars 1945 viste han et enestående mot. Han sprang fram fra dekning for å redde en såret soldatkamerat, og på tilbakeveien ble han truffet av en granat og drept.

Edmund Nicolai Gimsøy, Dønnesfjord (26.03.23 – 05.03.45)
Meldte seg som frivillig 15. februar 1945, og deltok i fremste linje i kampene mot tyskerne. Her ble han så hardt såret at han døde like etter.

Roald Johansen, Gamvik (27.10.20 – 01.03.45)
Meldte seg som frivillig 15. desember 1944, og deltok i trefninger mot fiendtlige patruljer på Hopseidet i Tana. Han reiste med første ekspedisjon til Sørøya 25. januar 1945, og falt under trefninger mot fienden i Hasvik 1. mars 1945.

Edvin Jensen, Sørvær (15.02.22 – 05.03.45)
Satt i lengre tid som fange i Tyskland, og var nettopp kommet tilbake da tyskerne evakuerte Finnmark. Sammen med Martin Bjørnnes gikk han fram fra dekning for å redde en såret soldatkamerat, og på tilbakeveien ble han truffet av en granat og drept.

Odd J. Johansen, Langstrand (03.08.22 – 05.03.45)
Meldte seg som frivillig 9. februar 1945. Etter kampene mot tyskerne 5. mars 1945, trakk hans avdeling seg tilbake under voldsom fiendtlig artilleriild. Johansen ble truffet i hodet, og døde noen timer etter uten å ha kommet til bevissthet.

Arne Røkenes, Hammerfest (15.01.22 – 05.03.45)
Røkenes var student og finsnekker av yrke, men mente å bli ingeniør. Han var huleboer på Sørøya, og meldte seg som frivillig straks norske styrker ankom øya. Han utførte grundige oppklaringsoppdrag blant annet mot Hammerfest og Kvaløya, og falt i Børfjord 5. mars 1945.

Litt krigshistorie:
Krigsvinteren 1944-45 lå mange mennesker i skjul på Sørøya i jord-og båtgammer, hytter og berghuler for å unngå å bli tvangsevakuert av tyskerne. I februar 1945 ble 502 av disse menneskene hentet av 4 engelske destroyere og tatt med til Murmansk hvor de ble flyttet over til allierte handelsskip. De kom til Glasgow 28. februar 1945, og da var det to uker siden de forlot Sørøya. Da var det enda ca. 700 sivilie igjen på Sørøya. En liten tropp norske soldater under ledelse av artillerikaptein Johan Godø var blitt satt i land på øya for å hjelpe de sivile mot stadige tyske strandhogg. Troppen ble etterhvert forsterket med flere unge menn og kvinner. I tillegg til å holde øye med fiendtlige herjinger og bevegelser,skulle de forsyne befolkningen med mat og klær. En patrulje på 7 mann under ledelse av løytnant Waage ble sendt til Hasvik fordi man ante at boligen til fyrvokteren sto for tur til å bli brent og at fyret ville bli sprengt. 1. mars 1945 kom tyskerne for å utføre oppgaven. Den norske patruljen åpnet ild mot de intetanende tyske soldatene. Skuddvekslingen varte i flere timer, og opphørte ved mørkets frambrudd. Tre mann fra den tyske sprengkommandoen ble drept, og Roald Johansen fra Gamvik ble drept fra den norske patruljen. Dagen etter angrep tyskerne med ca. 100 manns infanteri mens to båter patruljerte kysten. Den norske patruljen måtte trekke seg tilbake , og nådde etter 10 timers strabasiøs marsj fram til Børfjord. Om morgenen 5. mars 1945 seilte to tyske forpostbåter inn på havna i Børfjord, og kampene tok til. Til tross for tyskernes overlegenhet i tunge våpen, ble de tvunget ut av det trange havnebassenget da nordmennene satte inn alt de hadde. Under denne trefningen falt 4 nordmenn: Edvin Jensen fra Sørvær, Martin Bjørnnes fra Oksfjordhamn, Arne Røkenes fra Hammerfest og Edmund Gimsø fra Dønnesfjord. Nordmennene ble utsatt for ytterligere to angrep, men først da det tredje angrepet ble meldt fra utkikkeren ble det gitt ordre om norsk tilbaketrekning. Tyskerne angrep da med atskillig større fartøy enn tidligere, og hadde 34 kanoner og 40mm og 20mm maskinkanoner. Under den kraftige ilden ved tilbaketrekningen ble Odd J. Johansen fra Langstrand drept.
Kilde: Hasvik kommune

 

  The monument at Breivikbotn church
September 23, 2001 Sunday, Breivikbotn Church unveiled a monument of the fallen Norwegian soldiers in the Sørøya in 1945. Unveiling of Memorial monument was made by Rear Admiral Robert Eichinger. Here are the names of the Norwegian soldiers who died during the war in the Sørøya, in March 1945, They were honored with a monument at Breivikbotn church:

Martin Bjørnnes, Oksfjordhamn (08/29/24 to 03/05/45)
He was caveman on the Sørøya, he then escaped to East Finnmark and volunteered on January 20, 1945 and eventually  returned to the Sørøya. He showed an outstanding courage during the fight against the Germans in March 1945. He run forward to cover and rescue a wounded soldier comrade, and on the way back he was hit by a grenade and killed.

Edmund Nicolai Gimsøy, Dønnesfjord (03/26/23 to 03/05/45)
Volunteered in  February 15, 1945 and participated in the frontline in the fighting against the Germans. He was so badly wounded that he died shortly after.

Roald Johansen, Gamvik (10/27/20 to 03/01/45)
Volunteered in December 15, 1944 and participated in skirmishes against enemy patrols on HOPSEIDET in Tana. He traveled with the first expedition to the Sørøya on 25 January 1945 and died during skirmishes with the enemy in Hasvik  March 1, 1945.

Edvin Jensen, Sørvær (02/15/22 to 03/05/45)
Sit a longer time as a prisoner in Germany, and had just returned when the Germans evacuated Finnmark. Along with Martin Bjørnnes he went to cover and rescue a wounded soldier comrade, and on the way back he was hit by a grenade and died.

Odd J. Johansen, Langstrand (03/08/22 to 05/03/45)
Volunteered in February 9, 1945. In battles against the Germans on March 5,1945  his company drew back under fierce enemy artillery. Johansen was hit in the head, and died a few hours after without regaining consciousness.

Arne Røkenes, Hammerfest (01/15/22 to 03/05/45)
Rokenes was a student and was a furniture maker by profession, but he wanted to be an engineer. He was caveman on the Sørøya, and volunteered immediately to the Norwegian forces on the island. He performed thorough reconnaissance missions including against Hammerfest and the Kvaløya  and was killed in Børfjord 5th March 1945.

Some war history:
War Winter 1944-45 were many people are in hiding in the Sørøya soil and boat huts, cabins and mountain caves to avoid being forcibly evacuated by the Germans. In February 1945, 502 of these people was picked up by 4 British destroyers and taken to Murmansk where they were turned over to Allied merchant ships. They came to Glasgow on February 28, 1945  two weeks after they left Sørøya.  There were still about 700 civilians in the Sørøya. A small squad Norwegian soldiers under the leadership of artillery captain Johan Godo had been put ashore to help the civilians against the continuing German attack. The squad was eventually reinforced with several young men and women. In addition to keeping an eye on hostile ravages and movements, they should supply the population with food and clothing. A patrol of seven men under Lieutenant Waage was sent to Hasvik because they sensed that the residence of the lighthouse keeper stood in line to be burned and that the lighthouse would be blown up in March 1, 1945. The Norwegian patrol opened fire on the unprepared German soldiers. The shooting lasted for several hours, and ceased at nightfall. Three man from the German explosives command was killed, and Roald Johansen was killed in the combat. The day after the attack the Germans attacked with approximately 100 men while two boats patrolled the coast. The Norwegian patrol had to withdraw, and after 10 hours of strenuous marching they reach Børfjord. On the morning of  March 5,1945  two German sailed spy boat onto docks in Børfjord and the fight began. Despite the Germans’ superiority in heavy weapons, they were forced out of the narrow harbor basin when the Norwegians put away everything they had. During this skirmish there were 4 Norwegians are killed: Edvin Jensen from Sørvær, Martin Bjørnnes from Oksfjordhamn, Arne Røkenes from Hammerfest and Edmund Gimsø from Dønnesfjord. The Norwegians were subjected to two more attacks, but only the third attack was reported from the look out post. The Norwegian was given orders to withdraw. The Germans attack with a much larger vessels than previously, and had 34 cannons and 40mm and 20mm machine guns under the strong fire that forced the withdrawal, Odd J. Johansen from Langstrand was killed.
/esh