Unjárgga/Nesseby – Nessby kirke (church)

  En historisk og en utrolig vakker kirke som er verdt et besøk.
Langkirke med plass til 250 personer bygget i 1858
  A historic and an incredibly beautiful church worth a visit.
Langkirke with space for 250 people built in 1858

 

  Nesseby har en lang og spennende kirkehistorie.

Thomas von Westen tok initiativ til å bygge den første kirken i indre Varanger. Den ble bygget på halvøya Angsnes i 1719 og vigslet 11. november samme år. Året etter ble det satt inn vinduer og små skur foran døren. 1720 var den i full brukbar stand. I 1735 ble det anskaffet ny kirkeklokke og oppført klokkerhus. Ettersom utviklingen i Nesseby samfunnet nå bare skjedde på nordsiden av fjorden ble kapellet på Angsnes revet og flyttet til Nesseby i 1746. Der ble det bygget en ny, større kirke der dagens kirke står. Blant annet ble det brukt materialer fra det gamle kapellet på Angsnes i tillegg til tømmer fra Kola. Etter biskop Harboes bestemmelse ble gjenstander fra Kiberg kirke (Vardø) overført til Nesseby kirke i 1747.

Nessebysamfunnet utviklet seg og kirken fra 1747 ble snart for liten. Det ble tegnet en ny kirke i 1854. som sto ferdig i 1858.  Denne kirken står der den dag i dag; En langkirke av tre med plass til 250 personer. Som den gamle kirken er nåværende kirke nord – sør orientert, – og for at inngangen skulle være vendt mot bygda og slik ønske folk velkommen til kirken. Kirken har følgende dimensjoner:

Våpenhuset er 4 m. langt og 4,4 m. bredt. Skipet er 12 m. langt og 9,1 m. bredt. Koret er 5,3 m. i kvadrat og tårnet 22 m. høyt. Dagens kirke er i store trekk identisk med den som ble bygget i 1858 med unntak av mindre og nødvendige restaureringer og vedlikehold.

Kilde: Nesseby menighetsråd

A historic and an incredibly beautiful church worth a visit.
Langkirke with space for 250 people built in 1858

  Nesseby has a long and exciting church history.

Thomas von Westen took the initiative to build the first church in inner Varanger. It was built on the peninsula Angsnes in 1719 and commenced on November 11 that year. The following year, windows and small shed were placed in front of the door. In 1720 it was fully operational. In 1735 a new church bell was built and a bell house was built. As the development of the Nesseby community now only occurred on the north side of the fjord, the chapel of the Angsnes reef and moved to Nesseby in 1746. A new, larger church was built there today’s church. Among other things, materials from the old chapel at Angsnes were used in addition to timber from Kola. Following the determination of Bishop Harbo, objects from Kiberg Church (Vardø) were transferred to Nesseby Church in 1747.

The Nessebys community developed and the church from 1747 soon became too small. A new church was built in 1854. It was completed in 1858. This church is still there today; A wooden church of wood that seats 250 people. Like the old church, the present church is north-south oriented – and for the entrance to be facing the village, and so welcome people to the church. The church has the following dimensions:

The porch is 4 meters long and 4.4 meters wide. The ship is 12 m. Long and 9.1 m wide. The choir is 5.3 m. In square and the tower 22 m. High. Today’s church is largely identical to that built in 1858 with the exception of minor and necessary restoration and maintenance.

Source: Nesseby church council

  Altertavla er fra 1700 – tallet.

Altertavla i Nesseby kirke stammer fra den tidligere Kiberg kirke (1589 – 1747) og ble overført til Nesseby kirke i 1747. Treskjæringene er utført i renessansens typiske flatskurd, sannsynligvis i Bergen. Eksperter mener at hovedfeltet må være forandret en gang da det ser ut som det store maleriet som framstiller Jesu innstiftelse av nattverden er blitt satt inn. Dette kan ha skjedd på begynnelsen av 1700 tallet. Antagelig har også de runde søylene på siden blitt satt inn samtidig. Altertavla har utskårne ”vinger” på sidene i form av akantus – ranker (tropisk plante) som var typisk i en periode av barokken. Navnet på kunstnerne som har laget altertavla er ukjente.

  The altar board is from the 1700s.
The altarpiece in Nesseby church dates from the former Kiberg church (1589 – 1747) and was transferred to Nesseby church in 1747. The trusses are carried out in the Renaissance flat’s typical flatskins, probably in Bergen. Experts believe that the main field must have changed once when it appears that the great painting depicting Jesus’ foundation of the communion has been inserted. This may have occurred in the early 1700s. Presumably, the round columns on the page have been inserted simultaneously. The altarpiece has carved «wings» on the sides in the form of akantus-ridge (tropical plant) that was typical in a period of the baroque. The name of the artists who have made the altarpiece is unknown.
  Motiver og symboler

Det store maleriet midt på tavla framstiller Jesu innstiftelse av nattverden. Det mindre, ovale maleriet framstiller Jesu skjelekamp i Getsemane. På hver side av det store maleriet er det to treskulpturer. Figuren til venstre er ypperstepresten Aron i sin presteskrud. På brystet har han skjoldet med de tolv edelsteinene – en edelsten for hver av Israels 12 stammer. Hodebekledningen er en turban med diadem. I høyre hånd har han et horn som er et symbol på kraft og styrke. Det kan også bety makt og herredømme. Figuren til høyre er døperen Johannes. På venstre arm bærer han et lam og i høyre hånd en korsformet stav. Et skjell er skåret ut over hodene til begge to. På tavlas toppstykke er det to mindre, hvilende treskulpturer. Den til høyre har en drueklase og den til venstre har et aks i hånden. Disse er symboler på nattverden. (vinen og brødet). Kilde: Nesseby menighetsråd.

  Motivations and symbols

The great painting in the middle depicts the foundation of Jesus by the communion. The smaller, oval painting presents Jesus’ battle in Getsemane. On each side of the large painting there are two wooden sculptures. The figure on the left is the high priest Aron in his priesthood. On the chest he has the shield with the twelve precious stones – a gemstone for each of the 12 tribes of Israel. Headgear is a turban with diadem. In his right hand, he has a horn that is a symbol of power and strength. It can also mean power and dominion. The figure to the right is John the Baptist. On the left arm he carries a lamb and in the right hand a cross-shaped rod. A shells are cut out over the heads of both. On the top of the tabletop there are two smaller, resting wooden sculptures. The right hand has a grape clay and the one on the left has an axis in the hand. These are symbols of the night world. (the wine and the bread). Source: Nesseby church council

 

 

  Alterringen og knefallet

Knefallet ble restaurert i 1987. Daværende museumsbestyrer og konservator Audhild Schanche forteller at de fant hele fem lag eldre trekk og stopping: 1) Skai fra 1950tallet, 2) vinrød kirkefløyel, 3) rødt klede kantet med reinskinn (sisti) og naglet fast, 4) lerret og 5) sennagress. Knefallet måtte restaureres stoppen var skjøvet innover og knefallet var blitt for smalt så folk gled ned når de skulle knele. Som et minne for ettertiden har man latt et lite område av knefallet være slik det var før restaureringen.
Kilde: Nesseby menighetsråd.

 

  The alteration and the shaltar rails.

The knight was restored in 1987. Daviding museum director and conservator Audhild Schanche says that they found all five layers of elder moves and stopping: 1) Skai from the 1950s, 2) wine red church velvet, 3) red cloth lined with scinned skin and sliced fast, 4 ) Canvas and 5) Sennagress. The knee had to be restored, the push was pushed inwards and the knee had become too narrow so people slipped down when they were going to kneel. As a memory of posterity, a small area of the crush has been left as it was before restoration.Source: Nesseby church council.

  Tømmerbygningen som står bak kirken er kommunens eldste og har tidligere stått på Angsnes. Sannsynligvis ble den flyttet dit når Angsnes kirke ble bygget i 1719.

  The log building behind the church is the municipality’s oldest and has previously been on Angsnes.
Probably it was moved there when Angsnes Church was built in 1719.

Back to start