Varangerhalvøya Nasjonalpark/ Varangerhalvøya National

Varangerhalvøya Nasjonalpark Velkommen til nasjonalparken og landskapsvernområdet. Varangerhalvøya er møtested for arktiske, østlige og sørlige planter og dyr og har unike landskapformer og samiske kulturminner. Derfor er drøyt 2000 kvadratkilometer av Norges største halvøy fredet.

Varangerhalvøya National

Welcome to the National Park and protected landscape area. Varangerhalvøya are meeting for the Arctic, eastern and southern plants and animals and has unique landforms and Sami monuments. Therefore, more than 2000 square kilometers of the largest peninsula protected.
Google trans.

Arktisk og urgammelt landskap.

På Varangerhalvøya kan du se landskapet slik det så ut for 2-3 millioner år siden. Breene lå nemlig fastfrosset i bakken under istidene og beskyttet terrenget.
Landskapet framstår som en bølget fjellvidde hvor elvene har skåret dype og trange V-daler ned i terrenget. Høyeste punkt er Skipskjølen med sine 633 meter over havet.
Når breene smeltet la de igjen over 3000 morene-ringer på 10 til 2-300 meter i diameter. Moreneringer finnes noen få andre steder i verden, men ikke i så stort antall som på Varangerhalvøya.
Store steinblokker dekker en tredel av halvøya og kalles blokkmark eller blokkhav. Langs den nasjonale turistveien mot Hamningberg kjører du gjennom steile sedimentære bergarter og du kan se de bratte klippene stupe rett i Barentshavet.

Sjeldne dyr og planter

Hvis du er heldig kan du se den truede fjellreven. Her lever den nærmere kysten enn noen andre steder på fastlands-Norge.
De store myrene vest i nasjonalparken er viktige for våtmarksfugler som Fjellmyrløper og Sædgås
og den svært sjeldne dverggåsa.
Det vokser omtrent ikke skog på Varangerhalvøya og vegetasjonen er preget av Vier, lyng og myr. Plantelivet er likevel spennende, – særlig i de frodige dalene og de kalkrike områdene i nordøst. Hvis du bruker øynene godt kan du finne sjeldenheter som Varangervalmue og Finnmarks-svineblomsten.
Mennesker har bodd og høstet av naturen på Varangerhalvøya i lang tid. Gamle boplasser og rester av redskap vitner om det. De eldste kulturminner er mer en 6500 år gamle. De er fra eldre steinalder. Det er tydelig og se fangstgroper og store fangstanlegg for villrein og samiske offerplasser flere steder i terrenget. Tamreindrift overtok for villreinfangsten fra 1600 – 1700 tallet.
Kilde: Fylkesmannen i Finnmark

Arctic and ancient landscape.

On Varangerhalvøya you can see the landscape as it looked for 2-3 million years ago. The glaciers were namely frozen in the ground during the ice ages and protected terrain.
Lanscape appears as a wavy mountain plateau where rivers have carved deep and narrow V-shaped valleys into the terrain. The highest point is Ship keel with its 633 meters above sea level.
When the glaciers melted they left over 3,000 moraine-rings of 10 to 2-300 meters in diameter. The mother Rings are a few other places in the world, but not in such great numbers that the Varangehalvøya.
Large boulders covers one third of the peninsula and called scree or blokkhav. Along the national tourist road towards Hamningberg run through steep sedimentary rocks and you can see the steep cliffs plunge directly into the Barents Sea.

Rare animals and plants

If you are lucky you can see the endangered Arctic fox. Here live the closer to the coast than anywhere else on mainland Norway.
The large marshes west of the national park is important for waterbirds as broad- billed sandpiper and bean goose
and the very rare dwarf goose.
It grows almost no forest on the Varanger peninsula and the vegetation is characterized by Vier, heath and moorland. The plant life is still exciting – especially in the lush valleys and the calcareous areas in the northeast. If you use your eyes well you can find rarities like Varanger Poppy and Finnmark swine flower.
People have lived and harvested by nature Varangerhalvøya long time. Ancient settlements and remains of gear witnesses. The oldest monuments are more than 6500 years old. They are from the Mesolithic. It is obvious and see pitfalls and major capture wild reindeer and Sami sacrificial sites in several places in the terrain. Reindeer Drift took over for wild reindeer from 1600 – 1700’s.
Google trans.

vardo-nasj-park1

vardo-nasj-park2

vardo-nasj-park3

 

Merk: Alle bilder i travel-finnmark.no er beskyttet av opphavsrett og kan ikke kopieres.                                                                                           Note: All images in travel-finnemark.no are copyrighted and can not be copied.                                                                                                          Contact: post@travel-finnmark.no