Alta – Komagfjord kirke (church)

  Komagfjord kirke ble vigslet 10. april 1960. Den er ei “annerledes kirke” i Altafjorden, ei brunbeiset korskirke.
Arkitekter var Turid og Kristen Bernhoff, Oslo. Entreprenør var Tømmermester Kivijervi med byggeleder Arne RasmAlta komakfjord 1ussen. Han bygget senere Elvebakken kirke og bygget om bedehuset i Rafsbotn til Rafsbotn kapell.
Etter at kirka sto ferdig har det vært nødvendig med noen utbedringer.

Fyrkjelen og ventilasjonsanlegget fungerte ikke tilfredsstillende. Problemet ble løst ved at disse ble fjernet midt på 80-tallet, og oppvarmingen besørges nå av panelovner. Det er ikke lenger mekanisk ventilasjon i kirka.
I 1989/90 ble FriarfjordskifAlta komagfjord kirke 1eren på taket byttet ut med litt tyngre og “mer solid” Alta-skifer. Loddpipa ble revet for å tette lekkasjer. Kloakk og drenering ble utbedret, nettinggjerdet rundt kirke-gården ble byttet ut med et tregjerde. Det aller meste av dette arbeidet ble utført av sysselsettingskontoret i Alta kommune.
I 1998 ble det lagt inn vann i dåpssakristiet. Tidligere måtte vann hentes fra toalettet i kjelleren.
I 1999/2000 ble taket tettet på nytt, etter at en god del takstein var brutt i stykker av is og snø. Mønekammen ble også skiftet, etter at vinterstormene hadde “rasert” den forrige.Alta komakfjord kirke 4
Kirken er områdekirke for ca 150 mennesker.

Inventar
Altertavla er malt av J. Lunde. Etter menighetens ønske er motivet Peters fiskefangst, det samme motivet som glassmaleriet i den gamle kirka hadde.
Kirkeklokka er levert av Olsen & Nauen klokkestøperi i 1947, med innskrift: “Tona um Frelsa kalla. Helsa, kalla og helsa med fred Guds barn.”
Døpefonten ble berget fra den gamle kirka, og står i koret. Den er ikke i bruk i dag.
Den første kirka i Altafjorden ble bygd mot slutten av 1600-tallet. Kirka lå på Årøya, øst i Altafjorden, og sto ferdig i 1694. Allerede i 1704 ble denne kirka flyttet til Talvik.
HistorikkAlta komakfjord kirke 2
I 1837 ble det bygd kirke i Kåfjord, og i siste halvdel av 1800-tallet ble det bygd flere kirker i Altafjorden. Alta kirke kom i 1858, “nykirka” i Talvik sto ferdig i 1883, Komagfjord kirke i 1887 og Langfjord kapell i 1891.
Den første kirka i Komagfjord ble vigslet 15. september 1887. Den var ei hvit langkirke, og lå litt oppe i bakken ovenfor butikken og kaia. Kirka ble, som det meste av Finnmark, brent ned av de tyske soldatene høsten 1944.
Etter krigen begynte gjenreisinga. Det ble sendt “kirkebrakker” til de menighetene som hadde fått kirkene brent. Talvik hadde 3 kirker i behold, og skulle derfor ikke få kirkebrakke.
Men menighetsrådet rettet en henvendelse til biskopen, som meførte at det ble sendt ei kirkebrakke til Komagfjord. Den ble ikke satt opp på tomta til den gamle kirka, men der som dagens kirke står. Årsakene til den nye lokaliseringen var:
– der var det besteAlta komakfjord kirke 3mt at kirkegården skulle anlegges.
– det var gått jordras over den gamle kirketomta, så den ble regnet som utrygg.
– når det i framtida skulle bli vei mellom fjordene, var det mer sentralt å ha kirka ved den planlagte veitraseen.
Kirkebrakka ble innviet 16. februar 1947 av biskop Krohn-Hansen, fylkesprost Wiig, sokneprest Notø og kst. sokneprest Kjelland.
Brakka gjorde nytte som gudshus i 13 år.
Kilde: Den Norske kirke

 

  Komagfjord Church was inaugurated on 10 April 1960. It is a «different church» in the Alta Fjord, a brown painted cruciform church.
Architects were Turid and Kristen Bern Hoff, Oslo. Construction was Master Carpenter Kivijervi with construction manager Arne Rasmussen. He later built Elvebakken church and rebuilt the prayer house in Rafsbotn to Rafsbotn Chapel.
After the church was completed, it took the necessary improvements.

The boiler and ventilation system did not work satisfactorily. The problem was solved by removing it in the middle of the 80s, and the heating is controlled now by electric heaters. It is no longer mechanical ventilation in the church.
In 1989-1990 was Friarfjordskiferen roof was replaced with a bit heavier and «more solid» Alta slate. Concrete pipe was demolished to seal leaks. Sewage and drainage were rectified, chain link fence around the church yard was replaced by a wooden fence. Most of this work was done by the employment office in Alta Municipality.
In 1998 they installed in a water baptism sacristy. Earlier, the water is taken from the comfort room in the basement.
In 1999/2000, the roof was sealed again, after a good deal of roof tiles were broken into pieces of ice and snow. The Ridge on the roof was also changed after winter storms had «destroyed» the previous one.
The church district for about 150 people.

Fixtures
The altarpiece was painted by J. Lunde. The congregation wanted Peter’s fish catch to be its motif, the same  as the stained glass window in the old church.The bell is delivered by Olsen & Nauen bell foundry in 1947, with inscription: «The sound of the bell is calling for salvation». Greetings of peace from God’s children. »
The  Baptismal font was saved from the old church, and stands in choir. It is not in use today.
The first church in Altafjorden was built towards the end of 1600s. The church was located on Årøya, east Altafjord, and was finished in 1694. Already in 1704, this church moved to Talvik.

History
In 1837 they built the church in Kåfjord, and in the latter half of the 1800s they built several churches in the Alta Fjord. Alta church came in 1858, «new church» in Talvik was completed in 1883, Komagfjord Church in 1887 and Langfjord chapel in 1891.
The first church in Komagfjord was inaugurated on 15 September 1887. It was a white long church and was slightly up on the hill above the store and dock. The church was, like most of Finnmark, burned down by the German soldiers on fall of 1944.
After the war, they started the re-erection of the churches. Temporarily the «church barracks» were sent to the places that had churches burned. Talvik had 3 churches intact, and should therefore not have church barrack.
But the parish council directed a request to the bishop, which resulted in sending a church barrack to Komagfjord. It was not set up on the site of the old church, but it is where the present church stands. The reasons for the new location is:
– it was determined that the cemetery should be instituted.
– There has been landslides over the old churchyard, so it was considered unsafe.
– In the future there is going to be way between fjords, it was more important to have the church by the  road.
Church barracks was inaugurated on 16 February 1947 by Bishop Krohn-Hansen, County Prost Wiig, Pastor Notø and Acting President. Pastor Kjelland.
The Barracks was the church for 13 years.
Kilde: Den Norske kirke

/esh