Alta – Kåfjord Kirke/ Kåfjord church

  Bygget under gruveperioden som ble avsluttet for over hundre år siden, men står like fint i dag. Før Kåfjord kirke ble bygget (under gruveperioden i Kåfjord) holdt det ofte holdt søndagsgudstjenester i»The House» etter det anglikanske kirkeritualAlta001-0386kåfjord kirkeet. Den engelske befolkningen måtte likevel til Talvik for å ordne sine kirkelige forretninger i likhet med alle andre som bodde i Kåfjord. Ved kongelig resolusjon av 23. desember 1835 ble søknad om egen kirke i Kåfjord innvilget av Kongen. Det ble bevilget et tilskudd på 400 spesidaler under forutsetning av at innbyggerne i Alta og de som ellers bodde i nærheten av verket, fikk fri adgang til kirken. De samlede byggekostnadene beløp seg til 6.000 spesidaler. Kåfjord kirke ble bygd av tømrere fra Elvebakken. Kirken ble bygd ferdig i Bukta og deretter demontert og fraktet til Kåfjord hvor den ble gjenoppsatt. Kirke hadde en sentral plassering midt i gruvesamfunnet, og den var synlig både ute fra fjorden og fra Kåfjorddalen. Kirken ble orientert i øst-vestlig retning med alteret vendt mot øst. Kirken ble innredet og bordkledd i løpet av sommeren 1837, og 10. september samme år ble den vigslet av biskop Kjerschow i Tromsø. Kåfjord kirke er antagelig bygd etter en typetegning av slottsarkitekt Lindstow. I 1904 ble kirka pusset opp innvendig og malt i svenske farger – gult og blått. Kirken ble restaurert til 100-års jubileet i 1937. I 1968 ble det også foretatt en restaurering av kirken. Interiøret ble da tilbakeført til det opprinnelige fra 1837.
Kilde: Alta Museum

  Built during the mining period which ended for over a hundred years ago. The church stands like it was first built new.
Before Kåfjord church was built (under the mining period in Kåfjord), masses are often held on Sundays  in «The House» by the Angelican ritual. The English population had to go to Talvik to arrange the ecclesiastical business, like everyone else who lived in Kåfjord. By royal decree of 23 December 1835 application for a church in Kåfjord was granted by the King. It has allocated a budget of 400 spesidaler under the assumption that the residents of Alta and those who lived and worked near it, got free access to the church. The total construction costs amounted to 6.000 spesidaler. Kåfjord church was built by carpenters from Elvebakken. The church was completed in the Bukta (Alta) and then dismantled and transported to Kåfjord where it was re-erected. The Church had a central location right in the mining community, and it was visible both outside of the fjord and from Kåfjord dalen. The church was settled in an east-west direction with the altar facing east. The church was decorated while the outside walls was panelled in the summer of 1837. On September 10 of the same year it was consecrated by Bishop Kjerschow in Tromso. Kåfjord church is probably built after a type drawing of castle architect Lindstow. In 1904 the church was redecorated inside and painted in Swedish colors – yellow and blue. The church was restored to the 100th anniversary in 1937. In 1968, it also carried out a restoration of the church. The interior was then returned to the original from 1837.
/esh