Alta – Sakkobadne

 

  En vandring gjennom deler av Altas gruve- og krigshistorie.

Her finner du rester etter Altas gruvehistorie og angrep på slagskipet Tirpitz under andre verdenskrig. Det går sti fra Kvenvikmoen og opp på fjellområdet. (se kart) Stien er ikke merket, men lett å følge. Løypa er ca 4,5 km med til dels sterk stigning. Det er ca 10 km fra Alta sentrum (mot Tromsø) til start på løype. Mer info på https://ut.no/turforslag/1114139/sakkobadne.

Starten på løypa er merket med infotavle.

Turen gir et bilde av de allierte styrkenes flyangrep på Tirpitz august/september 1944. Her ligger rester etter nedskutte bombefly, bombekrater og minneplass for en av flyverne som omkom under angrepstoktet. Historien rundt gruvedriften er ikke tilrettelagt på Sakkopadne.

Se også kart over området i artikkelen.  Kilde til artikkelen er hovedsakelig informasjonstavlene i område og opplevelsen av å besøke stedet.

 

A walk through parts of Alta’s mining and war history.

  Here you will find remnants of Alta’s mining history and attacks on the battleship Tirpitz during World War II. There is a path from Kvenvikmoen and up to the mountain area. (see map) The trail is not marked, but easy to follow. The trail is about 4.5 km with a partly steep climb. It is about 10 km from Alta center (towards Tromsø) to start on the trail. More info at https://ut.no/turslur/1114139/sakkobadne.

The start of the trail is marked with an information board.

The trip gives a picture of the Allied forces’ air raids on Tirpitz in August / September 1944. Here are the remains of shot down bombers, bomb craters and a memorial site for one of the pilots who died during the attack. The history of mining is not organized on Sakkopadne.

See also map of the area in the article. The source of the article is mainly the information boards in the area and the experience of visiting the place.

Photo of Tirpitz taken by air 1943/44

  24. august 1944, på ettermiddagen, lå det fem hangarskip ved Sørøya i Finnmark. Skipene het Indefatible, Formable, Furious, Nabob og Trumpeter. Fra hangarskipene lettet en flystyrke som besto av Barracuda (33 stk), Hellcat (10 stk), Corsair (4 stk) og Firefly 10 stk)

Klokka 15.47 gikk flyalarmen hos de tyske styrkene og et røykteppe ble iverksatt. I dag sees enda mange av røykboksene som ligger igjen i Sakkobadneområde, delvis oppbrent.

Flyene ankom fra alle retninger fra 1981 – 3048 meters høyder. Herfra stupte de inn i angrep mot Tirpitz. Det var observert fra tidligere angrep at dette ga størst utfordringer for antiluftskytsene (AAA) til tyskerne.

Til tross for røykteppet ble to treff registrert på slagskipet. For de allierte ble tapet to Helicats og fire Corsairs. En av bombene gikk gjennom flere dekk, men bombene gikk ikke av. Tyske logger beskriver dette som et av de største angrepene på Tirpitz. De engelske styrkene viste kyndige flyferdigheter. De klarte å ødelegge mange landbatterier i tillegg. Hadde bomben gått av ville skadene på slagskipet blitt enorme.

 

  On August 24, 1944, in the afternoon, there were five aircraft carriers at Sørøya in Finnmark. The ships were called Indefatible, Formable, Furious, Nabob and Trumpeter. From the aircraft carriers, an air force took off consisting of Barracuda (33 pcs), Hellcat (10 pcs), Corsair (4 pcs) and Firefly 10 pcs)

At 15.47, the aircraft alarm went off at the German forces and a smoke blanket was activated. Today, many of the smoke boxes left in the Sakkobadne area are still partially burnt down.

The planes arrived from all directions from 1981 – 3048 meters altitudes. From here they plunged into attack on Tirpitz. It was observed from previous attacks that this posed the greatest challenges for anti-aircraft guns (AAA) to the Germans.

Despite the smokescreen, two hits were recorded on the battleship. For the Allies, two Helicats and four Corsairs were lost. One of the bombs went through several tires, but the bombs did not go off. German logs describe this as one of the biggest attacks on Tirpitz. The English forces showed skilled flying skills. They managed to destroy many land batteries as well. Had the bomb gone off, the damage to the battleship would have been enormous.

 

 

Informasjonstavlen ved det store bombekrateret beskriver angrepet slik:

  ”Talboy” var den bomben som ble bestemt skulle benyttes i angrepet mot Titpitz. Hver bombe veide 5543 kg, hvorav 2358 kg var rent høyeksplosiver. Bomben ble beskrevet som ”vakkert designet for nøyaktig flyt og god penetrasjon”.

10. september 1944 ble 33 stk Lancaster bombefly sendt fra Lossiemouth i England til en russisk mellomstasjon for å motta forsyninger og drivstoff Yagodnik. Etter flere dager med mye regn startet angrepet 15.september i ”Operation Paravane”. 21 av flyene hadde med seg hver sin ”Tallboy” og de resterende flyene bar med seg 12 stk JW Mk ll miner. (182kg hver)

Fem minutter før de ankom målet ble røykteppet over Tirpitz satt i drift. I en høyde på 3658 meter organiserte de seg i grupper på 6 og angrep slagskipet fra sydøst. De møtte et forsvar fra landbatteriet, antiskyts fra båter og Tirpitz selv som brukte sine 15 tommers kanoner og en rekke mindre våpen som motsvar. Målet forsvant fort bak røykteppe som gjorde at bombeflyene slapp bombene i blinde. Fem av flyene valgte og ikke kaste bort bombene på et så usikkert mål. Bare 16 Tallboys ble sluppet og flyene returnerte til Yagodnik før de senere dro tilbake til England.

Beregninger viser at flyene måtte slippe bombene ca 2,5 km unna Tirpitz for å kunne treffe slagskipet. En av ”Tallboyene” traff toppen av fjellet og du kan se kraften en slik bombe bar med seg. (se bilde av bombekrater).

Norske motstandstyrker (SIS senderen Ida) meldte til London om traff på Tirpitz. En bombe hadde truffet baugen, bak hovedmastene. Den gikk gjennom overdekket og under vannlinjen. Før den eksploderte på styrbord side. Rapporten ga likevel ingen garanti for at Tirpitz var så uskadeliggjort at den fortsatt kunne utgjøre en trussel.

Etter krigen viser tyske rapporter at å få Tirpitz i 100% stand igjen vile ta opp til opp til 9 måneder så fremt man ikke var avbrutt i arbeidet. Oppsummert var ikke Tirpitz lenger klar for sjøfart og operasjoner lenger.

 

The information board at the large bomb crater describes the attack as follows:

– «Talboy» was the bomb that was decided to be used in the attack on Titpitz. Each bomb weighed 5543 kg, of which 2358 kg were pure high explosives. The bomb was described as «beautifully designed for accurate flow and good penetration».

«Talboy» left behind a bomb crater about 12 meters deep and about 50 meters wide

On September 10, 1944, 33 Lancaster bombers were sent from Lossiemouth in England to a Russian staging post to receive supplies and fuel from Yagodnik. After several days with a lot of rain, the attack started on 15 September in «Operation Paravane». 21 of the planes each carried their own «Tallboy» and the remaining planes carried 12 JW Mk ll mines. (182kg each)

Wreckage

Five minutes before they arrived at the finish line, the smoke blanket over Tirpitz was put into operation. At an altitude of 3658 meters, they organized themselves into groups of 6 and attacked the battleship from the southeast. They encountered a defense from the land battery, anti-aircraft guns and Tirpitz himself who used his 15-inch cannons and a number of smaller weapons as counterparts. The target quickly disappeared behind the smoke blanket which caused the bombers to drop the bombs blindly. Five of the planes chose not to throw away the bombs on such an uncertain target. Only 16 Tallboys were released and the planes returned to Yagodnik before later returning to England.

Rescues show that the planes had to drop the bombs about 2.5 km away from Tirpitz in order to hit the battleship. One of the «Tallboys» hit the top of the mountain and you can see the power such a bomb carried with it. (see picture of bomb craters).

Norwegian resistance forces (SIS transmitter Ida) reported to London about a hit on Tirpitz. A bomb had hit the bow, behind the main masts. It went through the roof and below the waterline. Before it exploded on the starboard side. However, the report gave no guarantee that Tirpitz was so harmless that it could still pose a threat.

After the war, German reports show that getting Tirpitz in 100% condition again would take up to 9 months as long as one was not interrupted in the work. In summary, Tirpitz was no longer ready for shipping and operations.

 

  Det omkom fem piloter fra de allierte styrker under operasjonen som ble kalt ”Operation Goodwood lll” Det vites ikke nøyaktig hvem av dem som har ligger gravlagt her en periode.

En av disse var Løytnant Arcibal Ronald Richardson. Han tjenestegjorde opprinnelig i Royal New Zealand Naval Volunteer Reserve. Han ble 27 år gammel Han fløy den ene Hellicaten som ble skutt ned i angrepet. Det ble sagt at noen av delene traff broen på Tirpitz.

 

I tillegg omkom:

  • Sub Lt Clive Eustace Woodward of 1841 Sqdn FAA(HMS formidable) RNZNVR. Flyet ble truffet av antiluftskyts og gikk ned i inngangen til Kåfjord. Kroppen ble funnet noen dager senere.
  • Sub Lt Thomas Alec Cutler, 21 år HMS Victorius.
  • Sub Lt John Howard French, HMS Formidable.
  • Sub Lt Edward Windsor Thornberry, 21 år, HMS Formidable

Stedet der piloten lå gravlagt er fremdeles synlig som et lite søkk i terrenget. Lokalkjente har fortalt at det fantes et trekors på denne grava helt opp til vår tid. Vedkommende som lå her ble etter krigen flyttet herfra og hviler nå et annet sted. Imidlertid er det satt opp et nytt kors i ny tid (se bildet)

 

Five pilots from the allied forces died during the operation which was called «Operation Goodwood lll» It is not known exactly which of them has been buried here for a period.

One of these was Lieutenant Arcibal Ronald Richardson. He originally served in the Royal New Zealand Naval Volunteer Reserve. He turned 27 years old He flew the one Hellicate that was shot down in the attack. It was said that some of the parts hit the bridge at Tirpitz.

 

More info:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.newshub.co.nz%2Fhome%2Fnew-zealand%2F2018%2F09%2Fkiwi-wwii-pilot-s-grave-plane-wreckage-found-in-norway.html%3Ffbclid%3DIwAR2_g4wqw96nfq86A3nuuiOAQNsqaGoIeTvVK_TapiblqR_nt6-5YpV3ae0&h=AT1xBGjxw1XBjdKI-YvoVJbj6FPLmt5C0pGxtM5fpzmp7HA6JXyyNHOB6pZIDWkx6TXKwLSU2yH15UTrhjGlKgMDh9ujndaTMIy2q-DrtMjlxfxzc9pWu2CmZ2WaJM3q0o9lDxFZol95S6fYFJzx&__tn__=R]-R&c[0]=AT3f_I_y0b_aMQOomoNsLPqfGchjdankAQq47SRDGo-VgyGzzwjoEy1pobw5rcAP1Y14DfdY9eYTtgDqrgu9g-IOaoPcOq5LQnFjv8059KSK1RzKHVp4li1D8TeSjFSY5Kc75N5LkURpbiPnFOReRceb

 

In addition, perished:

  – Sub Lt Clive Eustace Woodward of 1841 Sqdn FAA (HMS formidable) RNZNVR. The plane was hit by anti-aircraft guns and went down at the entrance to Kåfjord. The body was found a few days later.

– Sub Lt Thomas Alec Cutler, 21 years HMS Victorius.

– Sub Lt John Howard French, HMS Formidable.

– Sub Lt Edward Windsor Thornberry, 21, HMS Formidable

The place where the pilot was buried is still visible as a small depression in the terrain. Locals have said that there was a wooden cross on this grave right up to our time. The person who was here was moved from here after the war and now rests somewhere else. However, a new cross has been set up in recent times (see photo)

Google trans

Back to start