Heidi Persen, Samisk husflid – Duodji/Sami handicrafts – Duodji

Hornlue

Duodji – samisk husflid

har forskjellige utrykk som gjenspeiler geografiske, økologiske og økonomiske forhold. Den sjøsamiske kulturen har et holistisk perspektiv. Holistisk betyr helhet. Det betyr at alt griper inn i hverandre. Man lever i elementene med vær og vind, båra og bølger der livet gir og livet tar. Livet handler om utmarkstradisjoner. – fiske, fangst, bærsanking og eggsanking.  Det åndelige, troen, det spirituelle, mytiske og mystiske gjenleves gjennom historiefortellinger, sagn om folk som har levd før og binder dermed kulturen sammen til en helhet.

Kunstneren Heidi Persen representerer kystsamekulturen i sin produksjon. Kystsamer er i stor grad fastboende og har sitt virke sterkt knyttet til kyst og hav. Heidi er født og oppvokset på stedet Stranda i Nordkapp kommune. Hun er utdannet førskolelærer med spesialpedagogikk, men har også studert samisk og samisk tradisjonskunnskap, Hun er utdannet førskolelærer med spesialpedagogikk, árbediehtu ved Sámi Allaskuvlla. Hun arbeider med kunst, håndverk og duodji. De siste årene har hun skrevet masteroppgave om hornluen som sjøsamisk tradisjon. Hun startet eget foretak i 2015 med fokus på duodji, kunst og kultur innenfor det sjøsamiske. I sommerhalvåret bor hun på hjemplassen, Stranda ved den vakre Porsangerfjorden, I vinterhalvåret bor og arbeider hun i Alta.

 

  Duodji – Sami handicrafts

have different expressions that reflect geographical, ecological and economic conditions. The Sámi culture has a holistic perspective. Holistic means wholeness. This means that everything interferes with each other. You live in the elements with weather and wind, stretchers and waves where life gives and life takes.

Life is about outfield traditions. Fishing, trapping, berry picking and egg picking. The spiritual, the faith, the spiritual, the mythical and the mystical are revived through storytelling, legends about people who have lived before and thus bind the culture together into a whole.

The artist Heidi Persen represents the coastal Sami culture in her production. Coastal Sami are largely permanent residents and have their work strongly linked to the coast and sea. Heidi was born and raised on the site Stranda in Nordkapp municipality. She is a trained preschool teacher with special education, but has also studied Sami and Sami traditional knowledge. She is a trained preschool teacher with special education, árbediehtu by Sámi Allaskuvlla. She works with arts, crafts and duodji. In recent years, she has written a master’s thesis on the horn hat as a Sea Sami tradition. She started her own business in 2015 with a focus on duodji, art and culture within the Sea Sámi. In the summer she lives at home, Stranda by the beautiful Porsangerfjord, In the winter she lives and works in Alta.

 

  Duodji – Samisk husflid

Duodji er samisk kulturtrekk, en estetisk uttrykksform som inneholder regionalesærtrekk. Duodji gjenspeiler geografiske, økologiske og økonomiske forhold som utgjør de regionale tradisjonene i nord, lule og sørsamiskduodji. Ved å utøve duodji kommuniserer en gjennom materialbruk, teknikker og prosesser og med formalistiske virkemidler som form, farge og ornamentikk. Produktene er funksjonelle og gir et budskap om folket, miljøet og de forskjellige kulturstrømninger gjennom tidene. Duodji som en skapende aktivitet er en viktig del av den samiske kulturen. Sami Duodji er en identitet fremmende faktor på lik linje med andre næringsformer og kulturtrekk som språk og kulturminner.

Duodji er et samlebegrep for ulike virksomheter som husflid, kunsthåndverk, søyd og småindustri. Den er for mange samer en livsform. Duodji har først og fremst vært drevet for å lage praktiske gjenstander og klær til eget bruk, men også som estetiske utfoldelse og som produksjon for byttehandel og salg. Duodji gjenspeiler samisk levemåte og samiske kulttradisjoner.

Kilde: Duodjeinstituthtta

 

  Duodji – Sami Crafts

Duodji is a Sami cultural feature, an aesthetic form of expression that contains regional features. Duodji reflects geographical, ecological and economic conditions that make upthe regional traditions of North, Lule and South Sami duodji. By practicing duodji, one communicates through the use of materials, techniques and processes and with formalistic means such as form, color and ornamentation.

The products are functional and give a message about the people, the

environment and the different cultural currents through the ages. Duodji as a creative activity is an important part of the Sami culture. Sami Duodji is an identity-promoting factor on a par with other forms of business and cultural features such as language and cultural monuments.
Duodji is a collective term for various businesses such as handicrafts, handicrafts, sewing and small industry. For many Sami, it is a way of life. Duodji has primarily been driven to make practical objects and clothes for its own use, but also as an aestheticdevelopment and as production for barter and sale. Duodji reflects the Sami way of life and Sami cult traditions.Source: Duodjeinstituthtta

 

  Hornlue ladjo eller ládju, etter den samiske betegnelsenládjogahpir,[3][4] er ei tradisjonell nordsamisk kvinneluemed en hornformet topp. Den høyreiste, framoverbøyde kammen er skåret til av en uthult trestamme, plassert på bakhodet og trukket med fargerikt stoff som lua ellers.

Hornluer er kjent fra nordlige deler av Sápmi fra omkring år 1700 til 1900. Luetypen var særlig vanlig i østlige deler av Finnmark. Den var også i bruk i finsk Lappland. Fra 1850-åra fordømte læstadianerne hodeplagget som et «satans tegn»,[2] og lua gikk ut av bruk i deler av Finnmark i løpet av århundret.

Kilde: Wikipedia 

 

Hornlue ladjo or ládju, after the Sami name ládjogahpir,is a traditional North Sami female hat with a horn-shaped top. The upright, forward-bent comb is cut from a hollowed-out tree trunk, placed on the back of the head and covered with colorful fabric like a hat otherwise. Horn hats are known from northern parts of Sápmi from around the years 1700 to 1900. The type of hat was particularly common in eastern parts of Finnmark. It was also in use in Finnish Lapland. From the 1850s, the Laestadians condemned the headdress as a «satanic sign», [2] and the hat went out of use in parts of Finnmark during the century.

Source: Wikipedia 

The painting artist