Kystfort HKB 36/971, Storeng, Kvænangen

KVÆNANGEN

Forsvaret av Kvænangen ble taktisk sett i sammenheng med forsvaret av
Alta-området. Inntil september 1942 hadde teiggrensen mellom divisjonene i Troms og Finnmark fulgt fylkesgrensen.
Teiggrensen ble nå flyttet slik at den kom til å gå over Haukøya –
Kvænangsfjellet. Kvænangen kom dermed inn under 230.
Inf. Div.ansvarsområde.
Hensikten med forsvaret av Kvænangen var å hindre fienden i å
trenge inn i fjorden, hindre landsetting og sperring av riksveien, samt
hindre fiendtlig framrykning over Alteidet mot Alta.
Kystartilleriforsvaret var etablert i to linjer. I ytre linje inngikk to batterier som var anlagt på Skjervøy, i indre linje 3 batterier (senere 2) på henholdsvis Rakkenes, Nordstraumen og Storeng. Hovedoppgaven for
batteriene i indre linje var først og fremst sperring av indre del av fjorden samt delta i bekjempelsen av landsatte styrker.

 The defense of Kvænangen was tactically seen in connection with the defense of
Alta area. Until September 1942, the dough boundary between the divisions in Troms and Finnmark had followed the county boundary.
The dough boundary was now moved so that it would go over Haukøya –
Kvænangsfjellet. Kvænangen thus came in below 230.
Inf. Div. Area of responsibility.
The purpose of the defense of Kvænangen was to prevent the enemy from entering
penetrate into the fjord, prevent landing and blockage of the national road, as well
prevent enemy advance over Alteidet towards Alta.
The Coastal Artillery Defense was established in two lines. The outer line included two batteries that were built on Skjervøy, the inner line 3 batteries (later 2) on Rakkenes, Nordstraumen and Storeng, respectively. The main task for
the batteries in the inner line were first and foremost a blockade of the inner part of the fjord as well as participating in the fight against landed forces.

 

  ALTEIDET
I område Alteidet ble det bygd ut et støttepunkt for kompani med en
framskutt tropp i området Labukt.
Oppgaven var å hindre fiendtlig landgang i området og framrykning
mot Langfjorden. I sperringene i området Alteidet inngikk 871 personellminer og i sperrestillingen i Labukt 221 personell- og 490 stridsvogner miner.

 

 ALTEIDET
In the Alteidet area, a support point was developed for a company with one
advanced troop in the Labukt area.
The task was to prevent enemy landing in the area and advance
towards the Langfjord. The barricades in the Alteidet area included 871 personnel mines and the blocking position in Labukt 221 personnel mines and 490 tanks mines.

 

HKB 36/971 STORENG
Batteriet som ble anlagt på Storeng, hadde til oppgave å sperre innseilingen til og hindre landgang i området Alteidet – Burfjord.
I batteristøttepunktet inngikk
4 stk 15,5 cm kanoner (fr. haubits) i feltm.stillinger. Skuddvidde ca. 12000 m.
2 stk 7 ,5 cm feltkanoner
2 stk 3,7 cm panservernkanoner
2 stk 5,0 cm panservernkanoner
5 stk mg/mitr
1 stk flammekaster
Styrken batteriet var ca. 100 mann.
I forbindelse med sperringene, spesielt i Storengbukta, var det utlagt 1183 personell- og 288 stridsv.miner.
Batteriet (36/971) tilhørte Hærens kystartilleri.

 

 HKB 36/971 STORENG
The battery that was built on Storeng, had the task of blocking the entrance to and preventing landing in the area Alteidet – Burfjord.
The battery support point was included
4 x 15.5 cm cannons (fr. Howitzers) in field position. Shooting range approx. 12000 m.
2 pcs 7, 5 cm field cannons
2 x 3.7 cm anti-tank guns
2 x 5.0 cm anti-tank guns
5 pcs mg / mitr
1 flamethrower
The strength of the battery was approx. 100 men.
In connection with the barricades, especially in Storengbukta, 1183 personnel and 288 combat mines were laid.
The battery (36/971) belonged to the Army’s Coastal Artillery.

 

  HKB 37/971 NORDSTRAUMEN
Støttepunktet som ble utbygd i Nordstraumen, omfattet et kystbatteri og
et infanterikompani. Oppgaven var å hindre landsetting i området Straumen – Badderfjorden, samt sikre fergeforbindelsen over Straumen.
I batteriet inngikk
4 stk 15,5 cm kanoner (fr. haubits) i feltm. still. Skuddvidde ca. 12000 m
2 stk 2,0 cm luftvernkanoner
5 stk mg/mitr
2 stk flammestere
lyskaster
Støttepunktet var godt utbygd med stillinger og sperringer.
I området var det tilsammen utlagt 2203 miner, hvorav 1366 personell
og 837 stridsv. miner.Den samlede styrke her var ca. 200 mann, hvorav ca. 80 mann i
batteriet. Infanteristyrken ble sannsynligvis flyttet til Øksfjord i 1943.
Batteriet (37/971) tilhørte hærens kystartelleri og ble anlagt i 1941.
Anlegget ble sprengt og batteriet flyttet til Ersfjord ved årsskiftet 1944/45.

 

 HKB 37/971 NORDSTRAUMEN
The support point, which was developed in Nordstraumen, included a coastal battery and
an infantry company. The task was to prevent landing in the area Straumen – Badderfjorden, as well as secure the ferry connection across Straumen.
The battery was included
4 x 15.5 cm cannons (fr. Howitzers) in field st. still. Shooting range approx. 12000 m
2 x 2.0 cm anti-aircraft guns
5 pcs mg / mitr
2 flame masters
spotlight
The base was well developed with positions and barriers.
A total of 2203 mines were laid in the area, of which 1366 were personnel
and 837 stridsv. mines.The total strength here was approx. 200 men, of which approx. 80 men i
the battery. The infantry force was probably moved to Øksfjord in 1943.
The battery (37/971) belonged to the army’s coastal artillery and was built in 1941.
The plant was blown up and the battery moved to Ersfjord at the turn of the year 1944/45.

 

 

 

  HKB 38/971 RAKKENES
Som et ledd i sperringen av indre del av Kvænangen ble det anlagt et
batteri på Rakkenes.
I batteristøttepunktet inngikk
4 stk 15,5 cm kanoner (fr. haubits) i feltm. still. Skuddvidde ca. 12000 m.
2 stk 2,0 cm luftvernkanoner
5 stk mg/mitr
2 stk flammekastere
Lyskaster
Styrken på batteriet var på ca. 80 mann.
Batteriet (38/971) tilhørte Hærens kystartilleri.
Det ble anlagt i 1941,men nedlagt i september 1943.
Planer gikk ut på å flytte batteriet til nordspissen av Vorterøy for
sperring av Kågsund.
For å holde veiforbindelsen over Kvænangsfjellet åpen vinterstid ble
det også her bygd en flere kilometer lang snøtunnel.
Som arbeidsmannskaper ble for en stor del nyttet fanger. I den forbindelse var det her opprettet en fangeleir.

Bilde fra Kviteberget:

 

 HKB 38/971 RAKKENES
As part of the blockade of the inner part of Kvænangen, a
battery on Rakkenes.
The battery support point was included
4 x 15.5 cm cannons (fr. Howitzers) in field st. still. Shooting range approx. 12000 m.
2 x 2.0 cm anti-aircraft guns
5 pcs mg / mitr
2 flamethrowers
Headlight
The strength of the battery was approx. 80 men.
The battery (38/971) belonged to the Army’s Coastal Artillery.
It was built in 1941, but closed in September 1943.
Plans were to move the battery to the northern tip of Vorterøy for
blockade of Kågsund.
To keep the road connection over Kvænangsfjellet open during the winter
a snow tunnel several kilometers long was also built here.
Prisoners were largely used as work crews. In this connection, a prison camp was established here.

Photo from Kviteberget:

Kilde: Finnmark Under Hakekorset. Th Gamst/ Erik Hårberg/ Jan Egil Fjørtoft

 

Kvænangen lå under Altagruppa