Alta – Altaelva/Alta river

 

  Altaelva er en av verdens beste lakseelver. Den er på en måte Altasamfunnets hjerte og lunger. Den fantastiske elva gir store deler av befolkningen godt miljø, friluftsopplevelser og et godt liv.Alta001-0110sautso

Å få fiske i Altaelva er ikke alle forunt. Det er forskjellige regler for beboere i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa (heretter lokalbefolkningen), og resten av landet/verden. Fiskereglene er gjenstand for endring fra Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) som forvalter elva, og teksten under må sees på som en generell veiledning av reglene. Regler finner du også på fiskekortet ditt.

Fiskesesongen i altaelva varer fra 1 juni til 15 september. All fiske før og etter disse datoer er strengt forbudt.
1 juni – 23 juni – «gratisfisket»

Denne perioden omtales som «gratisfisket» for lokalbefolkningen. Innbyggere som skatter til disse kommunene inneværende år kan kjøpe fiskekort for 100,-. Det kan fiskes med flue og sluk. I ukedagene er fisket fredet fra 12.00 – 18.00. For innbyggere utenom disse kommunene må det søkes ALI om fiskekort. Se altalaks.no eller kontakt ALI for informasjon om dette.Alta001-0118demningsautso
23 juni – 16 august – «døgn»

Etter 23 juni er det kun fluefiske. Dette er perioden hvor ordinære døgnkort og 3-døgnskort/ukekort selges. Igjen er det forskjellige regler som gjelder lokalbefolkningen. For utenbygds-beboere må det søkes om å delta på en egen trekning innen 1 februar. Mer om dette kan du lese her. For lokalbefolkningen er det en trekning første helg i mars hvor det trekkes kjøpenummer som avgjør hvor tidlig i køen du kan velge dine døgn.

Hele elva med unntatt av Raipas er normalt bortleidFiske001-0001 laks altaelv

 

 

  Alta River is one of the world’s best salmon rivers. It’s kind of Alta Society’s heart and lungs. The wonderful river provides much of the population good environment, wilderness experiences and a good life.

Not everyone is aAlta001-0125sutso gargiallowed to fish in the Alta River. There are different rules for residents of municipalities Alta, Kautokeino and Loppa (hereinafter locals), and the rest of the country / world. Fishing rules are subject to change from Alta Salmon Fishing Association (ALI) which manages the river, and the text below should be seen as a general guide of the rules. Rules are also available on your fishing license.

Fishing season in alta river runs from June 1st to September 15th. All fishing before and after these dates is strictly prohibited.
1 June to 23 June – «free fishing»

This period is referred to as «free fishing» for locals. Residents who pay taxes to those municipalities this year can buy a fishing license for 100, -. It can be fished with flies and lures. During the week the fishing is prohibited from 12.00 to 18.00. For residents outside these municipalities, must apply ALI about fishing licenses. See altalaks.no or contact ALI for information.
June 23 to August 16 – «limited»Alta001-0028altaelva

After June 23, only fly fishing. This is the period where ordinary day pass and 3-day pass / weekly passes sold. Again there are different rules that apply locals. There’s a raffle. For non-residents must apply to attend a separate draw within 1 February. For locals, there is a draw on the first weekend in March whichever purchase number is picked, that determines how early in the queue you can select your day.

The whole river with the exception of Raipas are normally leased

/esh

 

Alta001-0024Sautso