Pæskatun – Presentasjon av Altaskifer/Presentation of Alta Slate

Skifer for generasjoner/Slate for generations

  Høyt over Alta, på kanten av Finnmarksvidda ligger Pæskatun. En liten bedrift som lager produkter av den berømte Altaskiferen. Produkter som selges over hele verden. Råvarene sprenges rett ut av fjellet i stor stil og har sysselsatt mange i over hundreogfemti år. I tillegg til å produsere takstein, fliser, gravsteiner og skiferheller, tar Pæskatun imot reisende grupper som får se hvordan skiferproduktene blir til, ikke bare med et spennende lysbildeshow, men også med praktisk arbeid der man bruker fortidens og nåtidens håndverk- og industriverktøy. Produksjonen, som har foregått i godt over hundre og femti år har hatt opp og nedturer. Når en av Pæskatuns medarbeidere, Ellinor Strifelt, forteller om utviklingen trollbinder hun tilhørerne fullstendig godt hjulpet av en profesjonell guide og tolk som fremfører informasjonen på det språket som er best for tilhørerne. Hun går igjennom skapelsen for ca. 590 mill. år siden til vi nå har en blokk med skifer på et par tonn foran oss.

Sjablong for riping

Unge Simon Strifeldt griper slegga og en skarpslipt meisel som han slår inn i den naturlige spalten i skiferblokka. Han følger spalten rundt hele steinen. Så fortsetter han videre en runde til før steinen slipper med et sukk og deler seg helt perfekt. Så leder Simon krana med vakuumpumpa så den kan suge seg fast i steinen og løfte den fraskilte delen. Slik kommer den glatte, perfekte overflaten til syne.

Nå kan han spalte den fraskilte delen (hella) og spalte den ned til ønsket tykkelse. Dette kalles ”å pinne” steinen ned til ”pinnastein”.

Neste steg er å ripe på steinen etter en mal som han har tilgjengelig. Han har maler for de størrelsene markedet ønsker. Når han har ripet i størrelsen han ønsker er steinen klar til å klippes.

De første skiferdriverne klipte ikke skiferen, men la den mot en skarp ambolt og slo forsiktig kanten fra malen han har risset inn. (se bildet hvordan Simon gjør dette). Senere kom Vossesaksa som nå er erstattet med en moderne elektrisk saks.

Når man har klippet ut steinen har man straks en ferdig takstein. Det gjenstår bare å sage to hakk for å ha et sted å feste steinen mot taket.

Deretter følger en nøye kvalitetskontroll før skiferen blir sendt ut på verdensmarkedet.

https://translate.google.com/

Første metoden for å klippe skifer/First method for cutting slate /

  High above Alta, on the plateau in Finnmarksvidda lies Pæskatun. A small business that makes products of the famous Alta slate. This product is sold worldwide. The raw materials are blasted straight out of the mountain in great style. They have employed many for over a hundred and fifty years. In addition to producing roof tiles, tiles, tombstones and slate slabs, Pæskatun welcomes travelers in groups who wanted to see how the slate products are made, not only with an exciting slideshow, but also with practical work using past and present craft and industrial tools. The production, which has been going on for over a hundred and fifty years, has had ups and downs. When one of Pæskatun’s holders, Ellinor Strifelt, talks about the development, she fully captivates the audience, assisted by a professional guide and interpreter who presents the information in the language that is best for the audience. She goes through the creation for approx. 590 million years ago until we now have a block of slate of a few tons in front of us.

 

Young Simon grabs the sledge and a sharp-cut chisel that he strikes into the natural slit in the slate block. He follows the slit around the whole stone. Then he continues a round until the stone drops with a sigh and divides perfectly. Then Simon leads the crane with the vacuum pump so that it can suck in the stone and lift the separated part. This is how the smooth, perfect surface appears.Now he can split the separated part (hella) and split it down to the desired thickness. This is called «pinning» the stone down to «pin stone».The next step is to mark the stone with a template that he has available. He has templates for the sizes the market wants.

When he has marked the size he wants, the stone is ready to be cut.The first slate drivers did not cut the Pinne skifer/Pinning slateshale, but put it on a sharp anvil and gently hit the edge from the template he was sketching. (see the picture how Simon does this). Later came Vossesaksa which is now replaced with a modern electric scissors.Once you have cut the stone you immediately have a finished tile. It just remains to cut two notches to have a place to attach the stone to the ceiling.Then a careful quality control follows before the shale is sent out on the world market.

  Om Altaskiferen:

For ca. 590 millioner år siden ble det som en følge av nedbrytingen av grunnfjellsbergartene avsatt tykke sedimentlag av delta- og elveavsatt sand i Nord-Norge. Her startet historien bak Alta-skiferen.
Bergartene ble under den kaledonske fjellkjededannelsen (omtalt ovenfor) omvandlet, foldet, presset og forskjøvet, og slik

Ferdig takstein/Finished tiles

oppstod Altaskiferen.
Kvartsskiferen i Alta er egentlig en omdannet, feltspatrik sandstein, med kvarts, feltspat og lys glimmer som hovedmineraler. Underordnede mineraler er mørk glimmer (biotitt), epidot, kloritt, kalkspat, granat, titanitt, apatitt og jernsulfider er underordnede mineraler. Altaskiferen kjennetegnes ved den rytmiske vekslingen mellom glimmerrike og kvarts-/feltspatrike bånd.
Altaskiferen ble dannet i Proterozoikum æra, er fra 10 til 20 mm tykk, finkornet, tett og svært sterk kvartsskifer. Tykkelsen av utvinnbar skifer varierer fra 40 til 100 meters tykt belte.
Geotektonisk tilhører skiferen Nalganasdekket i Kalakdekkekomplekset.

 

About the Altaslate:

For approx. 590 million years ago, as a result of the decomposition of the bedrock rocks, thick sediment layers of delta and river basin sand were deposited in Northern Norway. Here the story behind the

Vossesaksa

Alta shale started.
The rocks were transformed, folded, pressed, and staggered during the Caledonian mountain chain formation (discussed above), thus forming the Altas shift.
The quartz shale in Alta is actually a converted, field-spiked sandstone, with quartz, feldspar and light mica as main minerals. Subterranean minerals are dark mica (biotite), epidote, chlorite, calcite, garnet, titanite, apatite and iron sulfide are minor minerals. The altarpiece is characterized by the rhythmic alternation between glitter rich and quartz / field-spliced ​​bands.
The altarpiece was formed in the Proterozoic era, is from 10 to 20 mm thick, fine-grained, dense and very strong quartz slate. The thickness of recoverable slate varies from 40 to 100 meters thick.
Geotectonic belong to the shale Nalganasdeck in the Kalakdeck complex.

https://translate.google.com/

/esh

Back to start