Alta – Wintercruise

 

  Velkommen til vintereventyret, morsomt og spennende organisert. Bussene står klar på kaia og tar deg med på uforglemmelige turer med kvalifiserte arrangører. Du får anledning til å kjøre hundespann, møte samisk kultur med reinsdyr og blir servert lokale matretter. Du får møte skiferarbeidere på Finnmarksvidda og se hvordan den fantastiske Altaskiferen blir drevet ut av fjellet. Eller du kan velge å sykle med ”fatbike” i snøen. Hvis naturen er nådig rammes opplevelsene inn med et sprakende nordlys på himmelen.

Severdigheter som Alta museum, Tirpitz museum, Nordlyskatedralen gir deg innsikt i kultur, – nåtid og fortid. Et fantastisk ishotell troner som en av hoved attraksjonene.

Ha en spennende vinteropplevelse her i Alta.

 

  Welcome to the winter adventure.

The buses are ready on the quay and will take you on unforgettable trips with organizers. You get the opportunity to ride the dog sled, experience the Sami culture with reindeer and get served local dishes. You get to meet slate workers at Finnmark plateau and see how the amazing Altas slate is driven out of the mountain or you can choose to ride a «fat bike» in the snow. If nature permits, you’ll experiences northern lights in the sky by night.

Sights such as the Alta Museum, Tirpitz Museum, the Northern Lights Cathedral give you insight to the culture, – from the present and past. A fantastic ice igloo hotel is one of the main attractions.

Have an exciting winter experience here in Alta.

/esh

Her er forslag til opplevelser /You can experience this:

Møte med trekkhunder

I Finnmark finner du verdens beste hundekjørere. Disse tar deg med på fantastiske opplevelser der du møter trekkhundene på kloss hold. Du får kjøre et hundespann helt på egenhånd.

Møt viddas stillhet på korte eller lengre turer i hundesleden.

 Meeting with sled dogs

In Finnmark you will find the world’s best dog riders. They take you on wonderful trips where you meet the sled dogs at close range. You get to run a dog sled completely on your own.
Meet the silent silence on short or long walks in the dog sled.

  Fatbike! Naturopplevelse og trim

Fat bike er uforglemmelig naturopplevelse med en god porsjon trim inkludert. På denne turen bruker hver deltager ei kraftig Lupine hodelykt som lyser opp skogen og tråkkene vi følger. Og slår vi av lykta kan det godt hende at nordlyset spiller over himmelen! Det blir ikke mye kulere enn dette! Vi kan love at du blir å huske en slik tur!

Fat bike! Nature experience and trim

Fat bike is an unforgettable nature experience with a good portion of trim. On this trip, each participant uses a powerful Lupine headlamp that illuminates the woods and tracks we follow. And if we turn off the lights, you might see the Northern Lights play over the sky! It doesn’t get much cooler than this! We can promise that you’ll remember such a trip!

 

Samiske opplevelser

Den samiske kulturen står sterkt i Finnmark. Du får dele den med oss gjennom samiske leverandører som tar deg med på kjøring med reinsdyr, lassokasting og fantastiske lokale matretter.

Sami experiences

The Sami culture is strong in Finnmark. You can share it with us through Sami suppliers who take you on a ride with reindeer, throwing with lasso and wonderful local dishes.

 

 

 Sorrisniva Iglo Hotel

Som et slott bygget av snø og is med imponerende skulpturer. Hotellet har fått mange priser og regnes blant de aller største severdighetene i Finnmark.

 Sorrisniva Iglo Hotel

Like a castle built of snow and ice with impressive sculptures.
The hotel has received many awards and is considered one of the largest sights in Finnmark.

Snøscooter safari

Finnmark er et eldorado for opplevelser med snøscooter. Disse raske kjøretøyene bringer deg fort ut i naturen. Snøscooteren er allemannseie i Finnmark og et stort løypenett er tilgjengelig for korte og lengre turer. Arrangører gir deg mulighet til å kjøpe organiserte turer, eller leie av snøscooter.

Det kreves førerkort for å kjøre snøscooter.

 Snowmobile safari

Finnmark is a paradise for adventures with snowmobiles. These fast vehicles bring you quickly into nature. The snowmobile is public property in Finnmark and a large trail network is available for short and longer trips. Organizers allow you to purchase organized tours, or hire a snowmobile.
Driving licenses are required to drive a snowmobile.

 

Nordlyskatedralen

Nordlyskatedralen er tegnet av arkitekt Kolbjørn Jensen fra Link Signatur i Stavanger, og kirken er bygget på Sentrum. Arkitekten har hatt et nært samarbeid med kunstner Peter Brandes fra Århus i Danmark, og de har skapt en helhet i kirkerommet. Det mest fremtredende er Kristusfiguren, støpt i bronse og gullbelagt. Det er en seirende Kristus som vender ansiktet opp mot Gud og lyset i det han ånder ut.

Døpefonten er laget i marmor-stukkatur, og belagt med 32 ulike blåfarger. Oppi er det et glassfat, med lys under, og ved dåpen ser det ut til at barna får gull-dråper over seg når de blir døpt!

Brandes har laget 12 gullrelieffer på tårnfoten. Det er et ikonisk bilde til hver av Jesu disipler.

Inne i tårnrommet er en Jakob-stige, som går fra oss mennesker og opp til Gud.
I tillegg har Peter Brandes laget alter i messing og prekestol i marmor-stukkatur.

Orgelet er fra Grönlund orgelbyggeri i Luleå i Sverige, det har 29 stemmer og 1802 piper. Orgelfasaden ligner nordlyset og orgelet er tilpasset Nordlyskatedralen Alta kirke. Orgelet er en gave fra Alta Kraftlag, til en verdi av ca. 4 millioner kroner!

Kilde: NO/fellesråd/Alta-kirkelige-fellesråd

Northern Lights Cathedral

The Northern Lights Cathedral is designed by architect Kolbjørn Jensen from Link Signatur in Stavanger. The architect has worked closely with artist Peter Brandes from Aarhus in Denmark, and they have created  wholly in the church room. The most prominent is the Christ figure, cast in bronze and gold plated. It is a victorious Christ who faces the face of God and the light of his breath.
The baptismal font is made of marble stucco and coated with 32 different blue colors. Upstairs there is a glass barrel, with light underneath, and at the baptism it seems that the children get gold drops over them when they are baptized!
Brandes has made 12 gold reliefs on the tower foot. It is an iconic image for each of Jesus’ disciples.
Inside the tower room is a Jacob ladder, which goes from us humans and up to God.
In addition, Peter Brandes has made an altar in brass and pulpit in marble stucco.

The organ is from Grönlund organ building in Luleå in Sweden, it has 29 voices and 1802 pipes. The organ facade is similar to the Northern Lights and the organ is adapted to the Northern Lights Cathedral Alta Church. The organ is a gift from Alta Kraftlag, to a value of approx. 4 million kroner!
Source: NO / Joint Council / Alta Church Council

 

Bergkunsten og Alta Museum

Her presenteres deler av Altas historie i denne flotte storstua. Mens bergkunsten hviler under snøen kan man oppleve kulturen presentert inne i museet. Her er gjenskapt fordums tider i Skiferfjellet, Altaelva, kirker, handel mellom samer og nordmenn på det tradisjonelle Bossekopmarkedet og andre historiske hendelser. Museet har også temautstillinger med jevne mellomrom.

The rock art and Alta Museum

Here, parts of Alta’s history are presented in this beautiful large house. While the rock art rests under the snow, one can experience the culture presented inside the museum. Here are recreated ancient times in the Slate mountain, Alta river, churches, trade between the Sami and Norwegians in the traditional Bossekop market and other historical events. The museum also has theme exhibitions on a regular basis.

Tirpitz museum

Tirpitz var det største slagskipet i den tyske Kriegsmarine under annen verdenskrig.
Historien om Tirpitz kan du oppleve på Tirpitz museum i Kåfjord utenfor Alta. Her er historien samlet med bilder og effekter fra det historiske slagskipet.

Tirpitz museum

Tirpitz Museum in Kåfjord outside Alta. The story of Tirpitz can be seen on Tirpitz Museum in Kåfjord outside Alta. There you can see the story together with the images and effects from the historic battleship.

 

 

 

 

Suolovuopmi fjellstue

På den koselige fjellstua på Suolovuopmi, hos May-Liss Klingan, får du servert det beste smørbrødet du kan tenke deg. Hjembakt brød med reintunge har fått de reisende til å stoppe ved den tradisjonelle fjellstua gjennom generasjoner. En delikatesse på Finnmarksvidda.

Suolovuopmi mountain lodge

At the cozy mountain lodge at Suolovuopmi, at May-Liss Klingan, you will be served the best sandwich you can imagine. Homemade bread with reindeer has made the travelers stop by the traditional mountain lodge through generations. A delicacy at Finnmarksvidda.

 

 Skifer og Nordlys

Høyt oppe på kanten av Finnmarksvidda, med en fantastisk utsikt over Altadalen finner du den lille bedriften Pæskatun. Her får du oppleve turer på jakt etter Nordlyset, – Aurora Borealis. Så får du se hvordan man tar den berømte Altaskiferen ut fra berget og lager de fineste naturfliser.  På Pæskatun får du også en leksjon i å gå på ski.

Du kan kontakte de på mail: post@peskatun.no

Slate and Northern Lights

Up on the edge of Finnmarksvidda, with a fantastic view over the Alta valley you find the small company  Pæskatun. You will experience hunting  the Northern Lights, – Aurora Borealis. Then you will see how to take the famous Altas slate out from the montain and make the finest natural chip. At Pæskatun you also get a lesson in skiing.

You can contact them by mail: post@peskatun.no

Maze kirke

Samisk kirke med prekestol med egen plass der translatør står ved siden av presten og oversetter preken til samisk. Den er bygget i tre og ble oppført i 1965. Kirken har rektangelplan og 150 sitteplasser.
Arkitekt: Rolf Harlew Jenssen.

Maze church

Sami church with pulpit with its own place where the translator stands next to the priest and translates the sermon into Sami. It is built in wood and was built in 1965. The church has a rectangle plan and 150 seats.
Architect: Rolf Harlew Jenssen.

 

 

Juhls sølvsmie i Kautokeino

Sølvsmia som ble startet for over femti år siden, av Frank og Regine Juhls, er både en stor severdighet og en inspirasjon for mange med sin utsmykning og produksjon av vakre smykker og gjenstander. Dette er virkelig et besøk en bør ta med seg i Kautokeino.

Juhl’s silver smithy in Kautokeino

The Silver smith which was founded more than fifty years ago, by Frank and Regine Juhls, is both a great attraction and an inspiration for many with their decoration and production of beautiful jewelry and artifacts. This is truly a visit you will remember from Kautokeino….

Kautokeino Kirke

En utrolig vakker kirke. Interiøret er preget med farger fra samisk kultur. Den ligger i Kautokeino sokn i Indre Finnmark prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1958. Kirken har langplan og 272 sitteplasser.
Arkitekt: Finn Bryn.

Kautokeino kirke ble bygget i 1958 på tomten etter Kautokeino gamle kirke, som ble brent av tyskerne i 1944. Nest etter det ortodokse kapellet i Neiden, som er fra 1500-tallet, var dette den eldste kirkebygningen i Finnmark, bygget rundt 1701. Den nye kirken, som er en langkirke av tre, er tegnet av arkitekt Finn Bryn.

 

Kautokeino Church

An incredibly beautiful church. The interior is characterized by colors from Sami culture. It is located in Kautokeino area in Indre Finnmark prosti. It is built in wood and was built in 1958. The church has a long and 272 seat.
Architect: Finn Bryn.
The Kautokeino Church was built in 1958 on the site of Kautokeino’s old church, which was burned by the Germans in 1944. Next to the Orthodox chapel in Neiden, which dates from the 16th century, this was the oldest church building in Finnmark, built around 1701. The new The church, which is a long church of timber, is designed by architect Finn Bryn.

 

Singer sølvsmie i Kautokeino

Singer sølvsmie i Kautokeino er en generasjonsbedrift med høye krav til alt de leverer av sølv. Slik beskriver de sine produkter:

Ekte håndverk

Vi vet at fortid former fremtid. Sølv skal synes, og den som bærer det skal kunne vise det frem med glede og stolthet. Vårt ønske er at sølvet blir et minne for livet om det er til din kjære, til deg selv eller andre.

Kanskje du har samisk tilhørighet, kanskje du vil fortelle noen om hvor du har vandret, kanskje du har blitt bergtatt av beliggenheten under nordlys og midnattssol.

Uansett skal du vite at vårt sølv på mange måter er en kulturformidler. Det er mesterlige verk med lokal symbolikk, design og geografisk særpreg.

Til slutt vil vi at du skal vite at vi selvsagt er stolt av vårt arbeid. Sølvet gjenspeiler på mange måter vår livskraft, livsfilosofi og livsmot. Det dyrebare metallet bearbeides gjennom hele året ved vår sølvsmie. Du vil alltid få ekte, lokalproduserte varer hos oss. Det er vår ære, stolthet og garanti.

 

Singer silver smithy

Singer silver smithy in Kautokeino is a generation company with high demands on everything they supply of silver. How to describe their products:

Real crafts

We know that past forms the future. Silver must be seen and the one who bears it must be able to show it with joy and pride. Our desire is that the silver becomes a memory of life if it is for your loved one, for yourself or for others.
Perhaps you have Sami affiliation, maybe you will tell someone about where you have walked, maybe you have been captivated by the location under the northern lights and midnight sun.
Either way, you should know that our silver is in many ways a cultural mediator. There are masterpiece with local symbolism, design and geographical character.
Finally, we want you to know that we are of course proud of our work. In many ways, the silver reflects our vitality, philosophy of life, and courage to live. The precious metal is processed throughout the year by our silver smith. You will always get genuine, locally produced goods from us. It is our honor, pride and guarantee.

 

 

 

Kautokeino bygdetun – Kautokeino museum

Kautokeino bygdetun (nordsamisk: Guovdageainnu gilišillju) i Kautokeino er et museum for samisk kunst, kultur og historie og er del av RiddoDuottarMuseat. Museumsanlegget ble åpnet 4. desember 1987, på stedet var det tidligere en skole.[2]

Museet består av en hovedbygning med en permanent utstilling over lokal samisk kultur, og et friluftsmuseum. I tillegg til utstillingene har museet en bildesamling på rundt 10 000 bilder.

Kilde: Wikipedia

 

Kautokeino Folk Museum – Kautokeino Museum

Kautokeino Folk Museum (Northern Sami: Guovdageainnu gilišillju) in Kautokeino is a museum of Sami art, culture and history and is part of RiddoDuottarMuseat. The museum facility was opened on December 4, 1987, where it was previously a school. [2]
The museum consists of a main building with a permanent exhibition of local Sami culture, and an open-air museum. In addition to the exhibitions, the museum has an image collection of about 10,000 images.
Source: Wikipedia

/esh

Back to start