Jergul Astu, Fjellstue/lodge

General Manager Toralf Holmestrand welcomes you to Jergul Astu

  Jergul Astu er møteplass for reisende og konferansefolk på Finnmarksvidda hele året. Et koselig og populært sted til selskaper og jubiléer, konferanser eller bare ei avslappende langhelg.
Jergul Astu ligger midt i nordlysets rike. Jergul, der vinteren setter sitt preg på naturen i mange av årets årstider. Midnattssol om sommeren i elvebåt er også en unik opplevelse.
Navnet “Astu” er samisk og betyr “å ha tid”.
Klemet Hansen, som første bosatte i Jergul, ble tilsynsmann for Ávjovárre fjeldstue i 1929. Den var satt opp på historiske Ávjovárre tingsted, men ble flytta til Jergul i 1933. Klemets enke, Inga overtok tilsynsansvaret i 1944, og i 1963 overtok sønnen Klemet Holmestrand drifta av Jergul Fjellstue som han kjøpte av staten i 1981. Drømmen hans var å reise et hotell ved elva. Drømmen begynte å realiseres da han sammen med kona Anna Sofie og deres elleve barn begynte å bygge opp Jergul Astu i 1996. Nå består Jergul Astu av restaurantbygning med sauna, jacuzzi, et hotell med åtte rom, konferansesal, tre koselige hytter samt tidligere Ávjovárre fjellstua, utvidet og renovert.

Meet the Northern Lights with us

Fortsatt er det viktig å servere lokal og samisk tradisjonsrik, sunn mat til gjestene. På menyen er blant annet biđus, samisk festmat, og fiskeretter av laks, røye og ørret. Lokale råvarer fra Jergul området.
De samiske røttene er dype. Roen og hyggen trekker til seg folk fra hele landet og langt ut i verden. Jergul Astu ligger tett ved elva Iešjohka ved riksvei 92, midt i skuterløype- og veinettet. Fire mil til furukledde Karasjok, hovedsete for Sámediggi/Sametinget og De Samiske Samlingene, Sámi Dáiddaguovddáš/ Samisk Senter for Samtidskunsst, og mange andre tilbud. 11 mil til Lakselv, 14 mil til Enare, åtte til Kautokeino og 16 mil til Alta. Nærmeste flyplass er Lakselv med direkterute fra Oslo.

Trail network for snowmobiles and skis

Et godt løypenett over vidda, både sommer og vinter, knytter Alta, Karasjok, Mollisjok, Ravnastua, Kautokeino og Porsanger sammen.
Europas lengste hundeløp, Finnmarksløpet, har stoppested ved fjellstua. Da er det yrende liv med hundespann spredd over store deler av elveisen. NRK har sending med intervjuer under oppholdet.
Omtrent på samme tiden arrangeres Jergul-lekene. Gjester fra hele verden samles til sosialt samvær og munter tevling sammen med Jergul Astus verdder, slekt og venner. Det konkurreres i skigåing, lasso- og skallekasting, fireløpere på ett par ski, alltid med et smil om munnen. God og næringsrik mat serveres i restauranten.
Jergul Astu er stedet hvor du kan finne roen og nyte stillheten. Vi ser fram til å være verter for ditt kommende opphold.
Velkommen – Bures boahtin.
Silkerenn-Silkečuoigan – er et renn for, ladies only, jenter i alle aldre. Distansen er 13+3 sosiale kilometer. Du kan gå på ski eller med sparkestøtting nedover Iešjohka fra Čoavddatmohkki til Jergul, uten startnummer og tidtaking. Men med en obligatorisk kafferast rundt bålet på historiske Ávjovársiida og kulturelt innslag med joik og historier fra Iešjohkdalen.

Click for a yoiking trip with Berit Alette Mienna

Her kan du booke egen kulturkveld, og bli servert samisk festmat, biđus og oppleve historier og joik, en av Europas eldste musikkformer og en av bærebjelkene i samisk kultur.

Biđus Sami delicacy

Dette må bookes på mail: jergulas@online.no

 

Book din egen ”happening” med joikekonsert med delikatesse attåt.

Jergul Astu har 35 senger i hotell og hytter. 

Alle fasiliteter for en givende konferanse.

 

Kontakt:

Click and join the Silk Skiers

Verten Toralf Holmestrand

Jergul Astu

9730 Karasjok

mail: jergulas@online.no

Phone +47 917 20 686

 

  Jergul Astu is a meeting place for travelers and conference people on Finnmarksvidda all year round. A cozy and popular place for parties and anniversaries, conferences or just a relaxing long weekend.
Jergul Astu lies in the midst of the Northern Lights realm. Jergul, where winter puts its mark on nature in many of the seasons of the year. Midnight sun in summer in riverboats is also a unique experience.
The name «Astu» is Sami and means «to have time»
Klemet Hansen, who first settled in Jergul, became supervisor of Ávjovárre mountain lodge in 1929. It was set up at the historic Ávjovárre site, but was relocated to Jergul in 1933. Klemet’s widow, Inga took over supervisory responsibility in 1944, and in 1963, son Klemet Holmestrand took over operated by Jergul Fjellstue which he bought from the state in 1981. His dream was to travel a hotel by the river. The dream began to be realized when he and his wife Anna Sofie and their eleven children started building Jergul Astu in 1996. Now Jergul Astu consists of a restaurant building with sauna, Jacuzzi, a hotel with eight rooms, conference room, three cozy cabins and former Ávjovárre mountain lodge , expanded and renovated.
It is still important to serve local and Sami traditional, healthy food to the guests. The menu includes biđus, sami delicacy, and fish dishes of salmon, char and trout. Local produce from the Jergul area.
The Sami roots are deep. Tranquility and comfort attract people from all over the country and far into the world. Jergul Astu is close to the river Iešjohka at national highway 92, in the middle of the sailing and road network. Four miles to pine-covered Karasjok, the seat of the Sámediggi / Sami Parliament and the Sami Collections, the Sámi Dáiddaguovddáš / Sami Center for Contemporary Art, and many other offerings. 110 km to Lakselv, 140 km to Enare, 80 to Kautokeino and 160 km to Alta. The nearest airport is Lakselv with direct route from Oslo.
A good trail network across the countryside, both summer and winter, links Alta, Karasjok, Mollisjok, Ravnastua, Kautokeino and Porsanger together.
Europe’s longest dog race, Finnmarksløpet, has a stop at the lodge. Then the buzzing life of dog sledge is spread over large parts of the river road. NRK has a broadcast with interviews during the stay.
At about the same time, the Jergul games are arranged. Guests from all over the world gather for socializing and cheerful socializing with Jergul Astus’s values, relatives and friends. It competes in skiing, lasso and skull throwing, four runners on one pair of skis, always with a smile on their mouth. Good and nutritious food is served in the restaurant.
Jergul Astu is the place where you can find tranquility and enjoy the silence. We look forward to hosting you for your upcoming stay.
Welcome – Bures Boahtin.
Silk ski run -Silkečuoigan – is a ski run for, ladies only, girls of all ages. The distance is 13 + 3 social kilometers. You can ski down Iešjohka from Čoavddatmohkki to Jergul, without starting number and time. But with a mandatory coffee break around the bonfire on historic Ávjovársiida and cultural touch with joik and stories from the Iešjohk Valley.

Here you can book your own cultural evening and be served Sami delicacy, biđus and experience stories and yoik, one of Europe’s oldest forms of music and one of the pillars of Sami culture. This must be booked by email: jergulas@online.no

Book your own happening with a yoike-concert with delicacy.
Jergul Astu has 35 beds in hotels and cottages.
All the amenities for a rewarding conference.
Contact:
Host: Toralf Holmestrand
Jergul Astu
9730 Karasjok
email: jergulas@online.no
Phone +47 917 20 686

 

Back to start

 

 

Buss og båt rute i Finnmark

Bus and boat transport in Finnmark

Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for Hurtigruta:

Flyruter i Finnmark:/ Flights in Finnmark

Booking: