Alta – Altaskifer/slates

 

  Høyt over Alta, på kanten av Finnmarksvidda finner du arbeidsplasser du kanskje ikke venter å finne. I dag en hel industri av små bedrifter, enkeltmannsforetak som tar ut den harde Altaskiferen. For en, – to generasjoner siden drev flere hundre ”slitere” som sprengte fjellet med krutt i stedet for dynamitt for å ta ut skiferblokker. Kruttet eksploderer mer langsomt og knuser ikke fjellet på samme måte. Blokkene ble bearbeidet, klyvet og delt til ”pinnasteinAlta001-0027SKIFER7” som igjen ble klippet med de gamle håndsaksene. Sluttproduktene var takstein, flis og heller. HveAlta001-0027SKIFER9r mandags morgen pakket skiferdriveren ryggsekken og dro til fjells for å være borte hele uka. Andre drev jordbruk eller annen virksomhet i sommerhalvåret for å bruke vinteren i skiferfjellet.
I dag er det en annen hverdag i skiferfjellet. Bedriftene er ikke store og består av enkeltmannsforetak og små aksjeselskap. Alle er utrustet med moderne teknisk utstyr for å ta fjellet ut til produksjon. Metodene er de samme som i gamledager, men alt foregår i et annet tempo. Og i stor grad med maskinell hjelp. Gravemaskiner og hjullastere får løs det utsprengte fjellet og bringer det fram til hallen der foredlingen foregår. ”Rusket” blir fjernet og fraktet til tippen.

Maskinelt, eller ikke. Skiferen blir behandlet med kunnskap, fingerfølelse og med hammer og meisel. I de tretti bruddene i berget er erfarne og samvittighetsfulle fagfolk som bringer skiferen med stolthet til kaia for videre transport ut på verdensmarkedet.

 

 

  In Alta, on the edge of Finnmarks plateau you can get jobs you might not expect to find.                                                                                 Today the whole industry of small businesses, sole proprietorship takes out the hard Alta Slate. For one – two generations ago ran sAlta001-0027SKIFER6everal hundred «boys» who blew the mountain with gunpowder instead of dynamite to extract shale blocks. Gunpowder explodes more slowly and crushes not the mountain the same way. The blocks were processed, split and divided into «pinnastein» which was cut with the old hand axes. The final products were made into roof tiles and tiles . Every monday morning the slate driver pack his backpack and goes to the mountains to be away all week. The others farm or have other activities during the summer to spend the winter in shale rock. Today there is another life in shale rock. Firms are not large and consists of sole proprietorship and small corporation. All are equipped with modern technical equipment to take the mountain out of production. The methods are the same as in the old days, but everything takes place in a different tempo. And largely by mechanical means. Excavators and Front loaders get loose the blasted rocks and bring it up to the hall where the processing is being done. «Debris» will be removed and transported to the tip. Mechanically, or not. The slate is treated with knowledge, dexterity and with hammer and chisel. In the thirty miners in the mountain are experienced and conscientious professionals who bring shale with pride to the port for further transport out on the world market. /esh

 

Alta001-0027SKIFER10

Alta001-0027SKIFER8

 

 

 

 

  Litt historie

I Alta ble det i 1850-årene bygget veier mellom de forskjellige bygdene i Alta- og Tverrelvdalen. Mange av bøndene her arbeidet i kobbergruvene i nærheten eller med malmtransport. På denne tiden ble Alta kirke og Alta sykehus bygget, og til disse byggene trengte man taktekkingsmateriale, og foretaksomme personer så muligheter for ny virksomhet. 25 år senere hentet 20 altaværinger inntektene sine fra skiferproduksjon.
Oppbygging av Ålesund
Oppbyggingen etter bybrannen i Ålesund i 1904 medførte en voldsom etterspørselsøkning etter takstein, og økt fokus på brannsikring medførte at mange andre byer også så seg om etter et brannsikkert taktekkingsmateriale. Skiferproduksjon, og da i alt vesentlig produksjon av takstein, ble i løpet av kort tid hovednæringen i Alta, og i 1910 arbeidet 200 mann i næringen, og det økte til 300 i 1920, og videre til over 500 i 1930.Alta001-0027SKIFER5
Etter hvert kom nye produkter som klipt gulvflis og hugne heller til, og omkring 1933 hadde nærmere 600 innbyggere skiferproduksjon som yrke. Etter krigen og gjenoppbyggingen ble behovet for skifer enda større, og produksjonen nådde nye høyder.

Utvinning av skifer foregår som dagbrudd i fire forskjellige steinbrudd. I Altadalen startet skiferutvinningen i Peska i 1905, Detsika i 1906 og Langvannet i 1920. I Tverrelvdalen startet utvinningen i Stilla i 1928.
Litt geologi:
For ca. 590 millioner år siden ble det som en følge av nedbrytingen av grunnfjellsbergartene avsatt tykke sedimentlag av delta- og elveavsatt sand i Nord-Norge. Her startet historien bak Alta-skiferen.
Bergartene ble under den kaledonske fjellkjededannelsen (omtalt ovenfor) omvandlet, foldet, presset og forskjøvet, og slik oppstod Altaskiferen.
Kvartsskiferen i Alta er egentlig en omdannet, feltspatrik sandstein, med kvarts, feltspat og lys glimmer som hovedmineraler. Underordnede mineraler er mørk glimmer (biotitt), epidot, kloritt, kalkspat, granat, titanitt, apatitt og jernsulfider er underordnede mineraler. Altaskiferen kjennetegnes ved den rytmiske vekslingen mellom glimmerrike og kvarts-/feltspatrike bånd.
Altaskiferen ble dannet i Proterozoikum æra, er fra 10 til 20 mm tykk, finkornet, tett og svært sterk kvartsskifer. Tykkelsen av utvinnbar skifer varierer fra 40 til 100 meters tykt belte.
Geotektonisk tilhører skiferen Nalganasdekket i Kalakdekkekomplekset

 

 

  A little history

In Alta was in the 1850s built roads between the various settlements in Alta and Tverrelvdalen. Many of the farmers here wAlta001-0027SKIFER4ork in the copper mines near or with ore transport. At this time the church Alta and Alta hospital built, and these buildings were needed roofing material, and enterprising individuals saw opportunities for new business. 25 years later retrieved 20 alta Varings its revenue from shale production.
Structure of Ålesund
Reconstruction after fire in Ålesund in 1904 resulted in a tremendous increase in demand for roof tiles, and increased focus on fire safety meant that many other cities also looked for a fireproof roofing material. Shale production, and then essentially the production of roof tiles, was in a short time the main industry in Alta, and in 1910 worked 200 man in the industry, and it rose to 300 in 1920 and further to over 500 in 1930.
Eventually new products that cut paving slabs and hewed rather to, and around 1933 had nearly 600 inhabitants shale production as a profession. After the war and the reconstruction was the need for slate even greater, and production reached new heights.

Extraction of shale takes place as opencast mines in four different quarries. In Alta Valley started shale extraction in Peska in 1905, Detsika in 1906 and Langvannet in 1920. In Tverrelvdalen started production in the scaffold in 1928.
A little geology:
For ca. 590 million years ago, it was as a result of the breakdown of basement rocks deposited a thick sediment layer of delta and river deposited sand in northern Norway. Here started the story behind Alta-shale.
Rocks were during the Caledonian orogeny (discussed above) converted, folded, pressed and shifted, and so Alta001-0027SKIFER k 12arose Alta Slate.Alta001-0027SKIFER k 11
Quartz slate in Alta is really a converted field patrik sandstone, with quartz, feldspar and mica light as main minerals. Subordinates minerals are dark mica (biotite), epidote, chlorite, calcite, garnet, titanite, apatite and iron sulphides are subordinate minerals. Alta Slate is characterized by the rhythmic alternation of mica and quartz / feldspar-rich band.
Alta Slate was formed in Proterozoic era, is from 10 to 20 mm thick, fine-grained, dense and very strong quarter slate. The thickness of recoverable shale range from 40 to 100 meters thick belt.
Geotektonisk belong shale Nalganasdekket in Kalakdekkekomplekset.

Back to Start