Bål og ild på samisk vis/Bonfire and fire in the Sami way

  Ilden har vært viktig i menneskenes historie helt fra tidenes morgen. Samene har samlet seg rundt ildstedet for å lage mat, spise, snakke sammen og arbeide. Bålet gir varme og lys både ute og inne i goathi (samisk telt og bolig) og var en helligdom i gammel tid. Vi kan skille mellom fire forskjellige kategorier guder avhengig av hvilken del av kosmos de hørte til.
Blant de kvinnelige gudene var Máttaráhkká stammoren og en av de sentrale jordiske gudene. Hun skapte menneskets kropp, og brakte barnet til Sáráhkká, en av sine døtre. Sáráhkká var skapningens mor (av sárrat – ”skape”) og kvinnenes gud. Hun brakte barnet inn i morslivet og hjalp til under fødselen. Sáráhkká ble høyt æret og tilbedt. Hennes tilholdssted var ved árran, ildstedet i gammen, og hun fikk en del av all mat. Juksáhkká var buemoren (av juoksa – ”bue”) og kunne gripe inn i morens liv og forandre kjønn på fosteret. Den tredje av Máttaráhkkás døtre Uksáhkká (av uksa – ”dør”) hadde sitt tilhold ved inngangen til gammen. Hun voktet boligen mot onde krefter, og passet på små barn (ibid.).
Samene har også utnyttet bålet til andre formål. Røyken har vært nyttig i konservering av mat før fryseboksens tid og for folk med nomadisk livsstil som fraktet maten med seg.
Reindriftsamene har brukt bålet som gjeterdreng og bålet og røyken er benyttet til å holde rovdyr unna buskapen og reinen. Som røykbål mot mygg har ilden gjort stor nytte både for folk og dyr ente det var rein eller andre dyr hadde tilsyn med.
Nå til dags brenner vi bål mest for varmen, men også på grunn av røyken. Vi fyrer i hus, goathi, utenomhus og på fjellet. Utebål benyttes i matlaging, men også til lys i den mørke årstiden.
Ild er et trivelig selskap og for noen hjelper det å tenne et bål om det føles litt ensomt.
  Fire has been important in human history since the dawn of time. The Sami have gathered around the fireplace to cook, eat, talk and work. The fire provides warmth and light both inside and outside the goathi (Sami tent and dwelling) and was a sanctuary in ancient times. We can distinguish between four different categories of gods depending on which part of the cosmos they belonged to.
Among the female deities were the Máttaráhkká tribal mother and one of the central earthly gods. She created the human body, and brought the child to Sáráhkká, one of her daughters. Sáráhkká was the mother of the creature (of sárrat – «creature») and the god of women. She brought the baby into the womb and helped during childbirth. Sáráhkká was highly revered and worshiped.

Bonfire in snow lying on wooden sticks

Her abode was at the field, the fireplace in the old, and she got a portion of all the food. Juksáhkká was the bow mother (of juoksa – «bow») and could intervene in the mother’s life and change the sex of the fetus. The third of Máttaráhkká’s daughters Uksáhkká (of the uksa – «door») had his residence at the entrance to the old. She guarded the dwelling against evil forces, and looked after young children (ibid.).
The Sami have also used the fire for other purposes. The smoke has been useful in preserving food before the time of the freezer and for people with nomadic lifestyles who carried the food with them.
The reindeer herdsmen have used the bonfire as a shepherd boy and the bonfire and smoke have been used to keep predators away from the cattle and reindeer. As a firebomb against mosquitoes, the fire has been of great benefit to both humans and animals, whether it was reindeer or other animals.
Nowadays we burn mostly for bonfires, but also because of the smoke. We fire in houses, goathi, outdoors and in the mountains. Outdoor fires are used in cooking, but also for light in the dark season.
Fire is a pleasant company and for some it helps to light a fire if it feels a bit lonely.
Google trans.
Kilde: Marit Mikkelsdatter Eira Murud, – Ved bålet – Gjengitt med tillatelse.

 Valg av brensel til bålet:

Hvis du vil ha et hett bål.

Da kan du bruke tørr bjørk, rå dvergbjørk, tørr dvergbjørk, tørr hegg, tørr einer, tørr gran, tørre småkvister av furu, tørr furu, rot av gammelt vindfall av furu, tørrkvann, rå krøkebærlyng, torv.

Hvis vil ha et kjølig bål

Da kan du bruke morken bjørk, tørr osp, rå older, tørr older, rå selje, rå gran og gress.

Hvis du vil ha et lyst bål

Da kan du bruke tørr bjørk, tynn bjørkeris, rå dvergbjørk, tørr vier, tørr einer, tørr furu, rot av gammelt vindfall fra furu.

Hvis du vil ha et mørkt bål

Bruk rå bjørk, morken bjørk, råtten og vasstung bjørk, rå vier, tørr hegg, rå einer, rå gran, rå krøkebærlyng.

Hvis du vil ha et langvarig bål

Bruk råe bjørkekubber, tørre bjørkekubber, rå vier, rå selje, rot av gammelt vindfall av furu,

Hvis du vil ha et kortvarig bål 

Bruk tynne, tørre bjørkekvister, rå dvergbjørk, tørr rogn, tørr vier, tørr selje, rå einer, tørr einer, rå gran, tørr gran, tørre småkvister av furu, tørr furu, tørr kvann, rå krøkebærlyng, gress, tørre kråkefotplanter, mose.

Hvis du vil ha et slunkent bål

Bruk vissen bjørk, vasstrukken bjørk, rå rogn, rå osp, rå older, morken older, morken selje, rå hegg, morken hegg, rå furu, morken furu, rå kvann.

Hvis du vil ha bål med lite røyk

Bruk tørr older, rå vier, tørr vier, rå selje, tørr kvann, tørre kråkefotplanter.

Hvis du vil ha et bål med mye røyk

Bruk rå bjørk, rå bjørkenever, morken bjørk, råtten og vasstrukket bjørk, rå dvergbjørk, kvister av rå rogn, rå osp, morken osp, rå vier, rå selje, rå einer, råe grankvister med barnåler, rot av gammelt vindfall (furu), rå krøkebærlyng, rå blåbærlyng, rå kråkefotplanter, torv.

Hvis du vil ha sort røyk

Bruk rå bjørkenever, tørr furu.

Hvis du vil ha langvarig røyk

Bruk morken gran, rå starrgresstue, fuktig torv.

Røykbål mot mygg

Bruk kubber av tørrbjørk (stjernebål), morken bjørk, råtten og vasstrukken bjørk, knuskkjuke, rå dvergbjørk, kvister av rå rogn, kvister av rå osp, morken osp, morken selje, rå hegg, råe grankvister med barnåler, morken gran, rå krøkebærlyng, rå blåbærlyng, rå starrgresstue, fuktig torv.

Hvis du vil ha bål med kald røyk

Bruk morken bjørk, morken osp, rå vier, rå selje, tørr selje, torv.

Hvis du vil ha bål med varm røyk

Bruk rå vier, tørr kvann.(Angelica archangelica)

Hvis du vil ha bål med ren røyk

Bruk rå bjørk, rå vier, rå selje, tørr selje, rå einer.

Hvis du vil ha bål med langlivet glør

Bruk rå bjørk, rå vier, torv.

Hvis du vil ha bål med kortlivet glør

Bruk tørr bjørk, rå dvergbjørk, tørr dvergbjørk, tørr rogn, rå osp, tørr osp, rå older, tørr older, morken older, morken hegg, rå einer, rå gran, tørr gran, morken gran, tørr furu, tørr kvann, rå krøkebærlyng, rå blålyng, råe kråkefotplanter, mose.

Hvis du vil ha bål med lite glør

Bruk rå dvergbjørk, tørr dvergbjørk, rå osp, tørr osp, rå older, tørr older, morken older, tørr vier, rå selje, tørr selje, rå einer, tørr gran, morgen gran, tørr furu, tørr kvann, rå krøkebærlyng, rå blålyng, råe kråkefotplanter, tørre kråkefotplanter, mose.

Hvis du vil ha bål med mye glør

Bruk rå bjørk, rå vier, torv.

Hvis du vil ha bål med hete glør

Bruk rå bjørk, tørr rogn, rå vier, tørr hegg.

Hvis du vil ha nattbål

Bruk morken bjørk, morken gran, tørr furu, furustubbe, rot av gammel furu (vindfall).

Hvis du vil ha et smussete bål

Bruk tørrbjørk, morken bjørk, tørr dvergbjørk, rå krøkebærlyng, rå blålyng, gress.

Hvis du vil ha et rent bål

Bruk rå dvergbjørk, rå vier.

Hvis du vil ha et gnistfullt bål

Bruk tørr småkvist av vier, rå einer, tørr einer, råe grankvister med barnåler, tørre grankvister med barnåler, rå gran, tørr gran, rå krøkebærlyng.

Hvis du vil ha et stille bål

Bruk tørre bjørkekubber, tørr osp, rå vier, tørr selje, rot av gammelt vindfall (gran), morken gran, tørr furu, kvann.

Hvis du vil røyke kjøtt- eller fisk

Bruk rå bjørk, tørr bjørk, bjørkenever, rå osp, tørr osp, morken osp, rå older, tørr older, rå vier, rå selje, rå einer, tørr furu, rå krøkebærlyng.

Hvis du skal steke brød eller annen mat

Bruk tørr bjørk, rå dvergbjørk, tørr osp, rå vier, tørr vier, tørr selje.

 

Source: Marit Mikkelsdatter Eira Murud, – By the fire – Reproduced with permission.

  Choosing fuel for the fire:

If you want a hot bonfire.

Then you can use dry birch, raw dwarf birch, dry dwarf birch, dry hedge, dry juniper, dry spruce, dry pine twigs, dry pine, root of old pine windfall, dry water, raw crab bearwind, peat

If want a cool bonfire

Then you can use the dark birch, dry ash, raw elder, dry elder, raw willow, raw spruce and grass.

If you want a bright bonfire

Then you can use dry birch, thin birch rice, raw dwarf birch, dry firs, dry juniper, dry pine, root of old pine windfall.

If you want a dark bonfire

Use raw birch, dark birch, rotten and vase-stout birch, raw sharks, dry hedge, raw juniper, raw spruce, raw gooseberry.

If you want a long-lasting bonfire

Use raw birch cubes, dry birch cubes, raw willows, raw willow, root of old pine windfall,

If you want a short-lived bonfire

Use thin, dry birch twigs, raw dwarf birch, dry roe, dry firs, dry willow, raw juniper, dry juniper, raw spruce, dry spruce, dry pine twigs, dry pine, dry watermelon, raw gooseberry willow, grass, dry sea urchin, moss

If you want a slimy bonfire

Use some birch, vase birch, raw roe, raw aspen, raw older, darken older, darken seal, raw hedge, darken hedge, raw pine, darken pine, raw water.

If you want bonfires with little smoke

Use dry older, raw pods, dry pods, raw pods, dry water, dry crow’s feet.

If you want a bonfire with a lot of smoke

Use raw birch, raw birch nests, dark birch, rotten and vase birch, raw dwarf birch, twigs of raw roe, raw aspen, dark aspen, raw cowhide, raw seal, raw juniper, raw pine branches with pine needles, root of old windfall (pine) , raw crowberry, raw blueberry, raw crows, peat.

If you want black smoke

with black smoke

Use raw birch nests, dry pine.

If you want long-term smoke

Use dark spruce, raw lawn, damp peat.

Smokefire against mosquitoes

Use cubes of dry birch (stubble), dark birch, rotten and scrub birch, crumble, raw dwarf birch, twigs of raw roe, twigs of raw ash, dark ash, dark seal, raw hedge, raw spruce with baby needles, dark spruce, raw spruce , raw blueberry meadow, raw parlor living room, damp peat.

If you want a fire with cold smoke

Use dark birch, dark birch, raw willow, raw willow, dry willow, peat.

If you want a bonfire with hot smoke

Use raw veins, dry Kvann (Angelica archangelica)

If you want bonfires with pure smoke

Use raw birch, raw willow, raw willow, dry willow, raw juniper.

If you want bonfires with long-life embers

Use raw birch, raw peas, peat.

If you want bonfires with short-lived embers

Use dry birch, raw dwarf birch, dry dwarf birch, dry roe, raw aspen, dry aspen, raw older, dry older, darker older, darker hedge, raw juniper, raw spruce, dry spruce, dark fir, dry pine, dry water, raw crowberry, raw blue, raw crows, moss.

If you want a bonfire with a little flame

Use raw dwarf birch, dry dwarf birch, raw aspen, dry aspen, raw older, dry older, darker older, dry fir, raw sage, dry sage, raw juniper, dry spruce, morning spruce, dry pine, dry watermelon, raw mulberry, raw blue line, raw crows, dry crows, moss.

If you want bonfires with a lot of embers

Use raw birch, raw peas, peat.

If you want bonfires with hot embers

Use raw birch, dry roe, raw roe, dry hedge.

If you want a dirty bonfire

Use dark birch, dark fir, dry pine, stump, old pine root (windfall).

If you want a dirty bonfire

Use dry birch, dark birch, dry dwarf birch, raw gooseberry willow, raw blue willow, grass.

If you want a clean fire

Use raw dwarf birch, raw willows.

If you want a sparkling bonfire

Use dry twigs of willows, raw juniper, dry juniper, raw pine needles with baby needles, dry pine twigs with baby needles, raw spruce, dry spruce, raw gingerbread.

If you want a quiet campfire

Use dry birch cubes, dry ash, raw shrubs, dry seal, root of old windfall (spruce), dark spruce, dry pine, water.

If you want to smoke meat or fish

Use raw birch, dry birch, birch nests, raw aspen, dry aspen, darken aspen, raw older, dry older, raw vines, raw juniper, raw juniper, dry pine, raw gooseberry.

If you are going to fry bread or other food

Use dry birch, raw dwarf birch, dry aspen, raw peas, dry peas, dry seals.