Joik

(Click here) Listen to joik from Karasjok:

Joik, (samisk for sang)

Joik er samenes tradisjonelle folkemusikk, som tidligere også har hatt en vesentlig posisjon i samisk religion Joiken er meget lydmalende, og dens lyd er sammenlignbart til tradisjonell sang hos andre urfolk, blant annet en del indianske kulturer i Nord-Amerika. Med kristningen av samene ble joik fordømt som syndig. Den norske assimileringspolitikken og kirkens og kirkelige bevegelsers syn på joik som synd spilte viktige roller i nedvurderingen. På 1950-tallet var det forbudt å bruke joik i skolen i samiske områder. Noe av bakgrunnen for at joiken var kontroversiell kan være dens tilknytning til noaiden (sjaman) og før-kristen mytologis ritualer. Samtidig var joiken sterkt rotfestet i kulturen, og tradisjonen ble vedlikeholdt. I dag er joik fortsatt levende og benyttes også som inspirasjonskilde og element i moderne samisk musikk.

 

Joik, (Sami for song)

Yoik is the traditional folk music of the Sami, who has also previously held a significant position in the Sami religion. With the Christianization of the Sami, yoik was condemned as sinful. The Norwegian assimilation policy and the church and ecclesiastical movements’ view of joik as sin played important roles in the depreciation. In the 1950s, it was forbidden to use yoik in school in Sami areas. One of the reasons why the joik was controversial may be its association with the Noa (shaman) and pre-Christian mythology rituals. At the same time, the yoke was strongly rooted in the culture, and the tradition was maintained. Today, joik is still alive and is also used as a source of inspiration and element in modern Sami music.

 

  Karakterisering

Hver joik er ment å reflektere en person eller sted, men ikke ment som en sang om en person eller sted. Det heter ikke å joike om noe eller noen, men å joike dem. Det er den som joikes som blir «eier» av joiken. Den som joiker forsøker å overføre essensen av personen eller stedet i sangen.

Språklig sett er verbet «jojke» transitivt; hvis det er en venn, er det vennen som joikes, ikke om vennen. Sangene handler ofte om kjærlighet og relasjoner. En joik kan beskrive en vakker pike eller kjekk gutt som man liker, eller en rival, som man ikke liker. Som med all sang, er det mye følelser, glede og sorg i joiken. Den kan også utøves i religiøs hensikt. I før-kristen tid ble joik brukt av noaiden for å oppnå transe, men joik har hatt, og har, mange funksjoner i samisk kultur som ikke er knyttet til slike ritualer.

Joik består av korte tekster eller ingen tekster i det hele tatt. Improvisasjon er ikke uvanlig. En joik kan være endeløs. Ord er ikke nødvendig, joiken kan uttrykkes med gester, melodi, rytmer og andre uttrykksformer. I dag kan musikkinstrumenter kombineres, særlig i profesjonell framføring.

Joik ble tradisjonelt sunget a cappella (uten musikkinstrumenter) og ofte dedikert et menneske, et dyr, eller et landskap som et personlig signatur. Den brukes til å fortelle historier (fortellende joiker) eller til å mane fram minnet om et sted, et dyr eller en person (personifiserte joiker).

 

Characterization

Each yoik is meant to reflect a person or place, but not intended as a song about a person or place. It is not called yoike about something or anyone, but to joke them. It is he who joikes who becomes the «owner» of the joiken. Whoever joys tries to convey the essence of the person or place in the song.Linguistically, the verb «joke» is transitive; If it’s a friend, it’s the friend who joikes, not the friend. The songs are often about love and relationships. A joik can describe a beautiful girl or handsome boy whom you like, or a rival, whom you do not like. As with any song, there is a lot of emotion, joy and sadness in the yoik. It can also be exercised for religious purposes. In pre-Christian times, yoik was used by noaiden to achieve trance, but yoik has had, and has, many features of Sami culture that are not associated with such rituals.Joik consists of short texts or no texts at all. Improvisation is not uncommon. A yoik can be endless. Words are not necessary, the joiken can be expressed with gestures, melody, rhythms and other forms of expression. Today, musical instruments can be combined, especially in professional performance.Joik was traditionally sung a cappella (without musical instruments) and often dedicated a human, animal, or landscape as a personal signature. It is used to tell stories (narrative joics) or to recall the memory of a place, animal, or person (personalized joiker).

 

Variasjoner

Det finnes mange ulike stiler innenfor joik:

  • Den sørsamiske joiken, kalles vuollie, og har i dag et alderdommelig preg, siden utviklingen av musikken stoppet opp i møtet med kristendommen. Å joike ble sett på som ukultivert eller hedensk, og samene sluttet for en stor del å joike.
  • Luohtier den nordsamiske varianten og i dag den mest utviklede joikstilen.
  • Den østsamiske joiken kalles leu’dd.

 

Variations

There are many different styles within yoik:

  • The South Sami yoik, called vuollie, and today has an age-old mark, since the development of music stopped in the encounter with Christianity. To yoike was seen as uncultivated or pagan, and the Sami largely ceased to yoike.
  • Luohti is the northern Sami variant and today the most developed yoik style.
  • The East Sami yoik is called leu’dd.

 

  Markeringer

Hver påske blir det arrangert Sámi Grand Prix i Kautokeino, som er delt inn i to sjangrer, en joik og en sangdel.

I Eurovision Song Contest 1980 fremførte Mattis Hætta en protestjoik som falt inn i Sverre Kjelsbergs vise Sámiid ædnan, og i 2019 kom gruppa KEiiNO på femteplass, med flest publikumsstemmer av alle, med sangen Spirit in the Sky, som hadde innslag av både pop og joik. Ved åpningen av de olympiske vinterleker på Lillehammer joiket Nils Aslak Valkeapää en joik, som var skrevet spesielt for anledningen. Artisten Mari Boine og gruppa Transjoik har kombinert joik og moderne musikkformer.

 

Markings

Every Easter, the Sámi Grand Prix is ​​held in Kautokeino, which is divided into two genres, a joik and a song part. In Eurovision Song Contest 1980 Mattis Hætta performed a protest yoke that fell into Sverre Kjelsberg’s show Sámiid ednan, and in 2019 the group KEiiNO came in fifth place, with the most audience votes of all, with the song Spirit in the Sky, which had both pop and yoik . At the opening of the Olympic Winter Games in Lillehammer, Nils Aslak Valkeapää joiked a yoik, which was written specifically for the occasion. Artist Mari Boine and the group Transjoik have combined yoik and modern forms of music.

Kilde: Wikipedia

Source: Wikipedia