Hasvik – Breivik på Sørøya

  Breivik Breivik er et sjarmerende sted på nordsiden av Breivikfjord, midt mellom Breivikbotn og Sørvær, omtrent 30 km fra Hasvik. Under den første folketellingen i Finnmark i 1520, bodde fire familier i Breivik. I dag, bor 15 mennesker her permanent.

Breivik er et tradisjonelt fiskevær og handelssted. Stedet har hatt en gammel rykte som en av de beste fiskelandsbyer i hele Hasvik001-0020 copyFinnmark. Inntil 1911 var det ingen ting som en reell havn i Breivik. Fiskerne måtte trekke sine båter på land etter dagens arbeid. Det var nok plass for opptil 300 fiskere med ulike typer robåter. Mannskapet på hver båt måtte ta med nok bjørk stammer som var nødvendig for å rulle båtene opp i fjæra. Sommeren 1911 ble byggingen av en brygge i gang. Arbeidet ble avsluttet i 1926.

Akkurat som resten av Vest-Finnmark, ble Breivik brent av tyske tropper i løpet av høsten 1944. Den gang levde 20 familier i Breivik, hvorav seks forlot landsbyen etter at de hadde hørt om evakueringsordren, mens resten flyktet til grotter og eksterne hytter.

I februar 1945 var disse familiene blant de 502 menneskene plukket opp av allierte krigsskip som tok dem til Murmansk, hvor de ble transportert til Skottland ombord allierte handelsbåter. Etter frigjøringen i 1945, de hjemvendte folk Breivik fant sted i ruiner. Stedet ble ombygd, hus, ny fisk handel, skole med en flat for lærerne, lite kapell, samfunnshus, vannstasjon og elektrisitet.

En storm ødela det meste av brygga i 1948. Myndighetene nektet en fullstendig rekonstruksjon av moloen, var bare deleHasvik001-0023r av det bygt i 1957.

Myndighetene tilbød i 1968 penger til folk i Breivik om de flyttes, og mange familier forlot stedet. Denne trenden noe endret når Rolf og Helga Hansen begynte å kjøpe fisk i 1977.

I dag er det ingen handel med fisk i Breivik og matbutikk er stengt.

 

  Breivik is a charming place on the northern side of the Breivikfjord, right between Breivikbotn and Sørvær, it is roughly 30 km from Hasvik. During the first census in Finnmark in 1520, four families were living in Breivik. However today, 15 people live here permanently.

Since many have summerhouses in Breivik, the population considerably rises in summer.

Breivik is a traditional fishing village and trading place. The place has had an old reputation as one of the best fishing villages in the whole of Finnmark. Before 1911, there was no such thing  as a real harbour in Breivik. The fishermen had to pull their boats upon the shore after the day’s of labour. There was enough space for up to 300 fishermen with different kinds of rowing boats. The crew of each boat had to take along enough birch stems which were needed to roll the boats up the shore. In the summer of 1911, the construction of a pier started . The work was finished in 1926.

As the rest of western Finnmark, Breivik was burned by the German troops in the autumn of 1944. Back then, 20 families lived in Breivik, of which six left the village after they had heard about the evacuation order, while the rest fled to caves and remote cabins.

In February 1945, these families were among the 502 people picked up by allied battleships which took them to Murmansk, from where they were transported to Scotland on board allied boats. After the liberation in 1945, the returning people of Breivik found the place in ruins. The place was rebuilt, (houses, new fish trade, school with a flat for the teachers, small chapel, community center, water station and electricity).

A storm destroyed most of the pier in 1948. The authorities denied a complete reconstruction of the pier, only parts of it were rebuild in 1957. In 1968 the authorities offered money to the people in Breivik if they moved, and many families left the place. This trend somewhat changed when Rolf and Helga Hansen started buying fish in 1977.

Today, there is no fish trade in Breivik and the grocery store is closed.
/esh