Alta – Eirik og huskyene/ Eirik and the huskies.

  Eirik og huskyene

Han er konge på Holmen hundesenter, et gammel gårdsbruk i Alta. Det er restaurert og bygget opp til en fin liten bedrift med fire ansatte og 90 polarhunder. Starten var med to tomme hender på åttitallet en gang. Seletøy og sleder henger og står ryddig på plassene sine klar til ta folk med ut på turer i den fantastiske Finnmarksnaturen.Alta holmen K 01
Velstelte og glade polarhunder danser og rykker i kjettingene hvis du beveger deg i hundegården. Fra to-tre timers turer til store opplevelser på seks dager inne på vidda. En mann som driver med det han aller helst vil her i verden og klarer å leve av det.
Møt Eirik Nilsen, 56 år. Han lever livet slik han vil ha det.

– Vi tar vel oss en kopp kaffe mens vi prater.
Ordene kommer mer som en bekreftelse enn et spørsmål. I Finnmark spør man ikke om man vil ha kaffe. Man bare henter. Eirik Nilsen, entreprenør, eier og hundekjører av Holmen Husky lodge, kommer frem bak kjøkkenbenken. To keramikk krus er fylt med kaffe. Han holder et i hver hånd. Vi setter oss i godstoler ved den store ovnen.
Flammene stråler og lyser opp gjennom ovnsglassene inne i den ombygde låven.
Det gamle fjøset er bygget om til et elegant spise- og oppholdsrom, preget av bedriftens innhold, villmarksliv med hunder og god mat.

Eirik trekker pusten.

– Jeg kommer i fra Narvik. Født og oppvokst der og flytta ut i syttenårsalderen.
Deretter dro jeg til Tromsø og tok fire års utdanning som bilmekaniker og bilelektriker, videre teknisk fagskole. Som jeg aldri har brukt.

Et megetsigende blikk faller på intervjuer.

– Jeg har jobba som bilmekaniker og verksmester med fem forskjellige bilmerker i til sammen to og tyve år.Alta holmen K 01B
Ved siden av å drive med hundekjøring i konkurranser begynte jeg å bygge opp Holmen. Men kjøpte ikke gården før i 1991. Det var et gammelt, nedlagt gårdsbruk som jeg leide i tre år før jeg kjøpte.

Det gamle bygget fra 1946 ble restaurert i årene 93 – 94. Hundepensjonatet ble bygget i 96.
Eirik ramser opp.

Mange arbeidstimer?

– Du vet nå selv. Når man driver for seg selv går det utrolig mye energi. Når man har jobbet for private arbeidsgivere bestandig er det fort gjort å glemme at man selv kan jobbe i 12 -14 timer i døgnet, mens en ansatt har et annet perspektiv på innsatsen. Det er utrolig viktig å forstå det. Er du ansatt så er du ansatt, — med en arbeidstid.
Når jeg søker etter folk så får jeg omtrent 200 søkere. Så det er ikke noen utfordring å få tak i folk, men det kan være utfordrende å finne de rette. Vi er et team på fire personer som skal trekke sammen. Nå har jeg i tillegg ansatt en daglig leder, en nedlender.

Med 90 hunder her på gården er jeg er avhengig av å ha en daglig leder som kan stå for driften sammen med meg. Det er fordi jeg ikke vil slippe taket. Jeg er alt for ung til det med mine 56 år. Jeg skal i alle fall holde på i 10 år til, kanskje lenger. Jeg stortrives medAlta Holmen hund 07 det jeg gjør og synes jeg har et utrolig fint liv.
Hovedinteressen har vært hundekjøring i mange år. 15 år av livet har gått med til å kjøre konkurranser. Det har vært morsomt, men tøft. Hadde full jobb som bilmekaniker i tillegg. Det var hovedsakelig på 90 tallet og fram til 2007 jeg hold på og har kjørt Finnmarksløpet fjorten ganger. Jeg har vunnet åtte-spann klassen tre ganger og en tredjeplass på hundremila. Jaggu var det tøft også samtidig som jeg fikk to barn i tre og nitti og i fem og nitti.
Så var det en kjempeutfordring å bygge opp Holmen, bygge hundepensjonat. Jeg vet ikke hvor mange timer jeg har brukt – og alle pengene jeg har tjent har rett og slett gått med til materialer.
Stor egeninnsats. Mesteparten er jo egeninnsats……

Det ser jo veldig bra ut….

– Ja, jeg er veldig fornøyd.

Hundene er velstelte og sosiale.

– Ja, min stolthet fordi det går mye på min filosofi. Hvis du ikke har kontroll på hunden din så er det vanskelig å like det du holder på med. Det er slik med mennesker som med dyr at hvis du ikke har orden og disiplin er det vanskelig å skape trivsel. Det er noen regler og forutsetninger for å bo her og trives her også.

Mine to barn kom hjem med to katter og jeg var så naiv i et ubevokta øyeblikk å si ja til det, da.
Det jeg i realiteten sa ja til var å ha katter i atten til tyve år.Alta Holmen hund 15
Barna har reist på utdanning bort fra Alta så kattene ble igjen her og jeg er ikke noe kattemenneske….

Eirik småflirer litt……

– Men de er faktisk noen trivelige dyr.

Hvordan trener man når man har 90 polarhunder?

– Vi har en veldig strikt ordning med å lære opp valpene. Vi begynner veldig tidlig. Faktisk fra de er fire til seks uker. Vi begynner når vi gir dem mat. Da skal de lære betydningen av ordet ”nei”. Så skal de bli kjent med ordet ”ja”. Måten du sier det på er utrolig viktig.
Vi gjør det ved at vi setter matskåla foran valpene, går foran og sier ”nei” på en litt autoritær måte.Alta holmen k 09
Valpene blir vettskremt og løper til alle kanter. I dyreverdenen betyr størrelsen mye på inntrykket du gir, så jeg går vekk fra maten og sier ”jaaaa” med lys fin stemme. Valpene springer tilbake til matfatet. Dette gjør jeg tre ganger om dagen, syv dager i uka. Det tar ikke lang tid før de skjønner forskjellen på ja og nei.
Men huskyen er mild hund og kurant å dressere. Allikevel må du være bestemt.
Hunden er jo et dyr.
Hvis man slipper oppdragelsen for langt på alle dyr får man en oppgave med å avlære og det skal du ha en del kunnskaper om for å få skikk på.

Er det oppgaver nok fremover?

– Bookingen ser bra ut. Vi har korte- og noen flere dagers turer og i siste delen av februar kommer den første cruisebåten. Da kommer de i busser med fem og førti gjester i slengen. Det er selskapet North Adventures as som står for det, ledet av Henriette Bismo Eilertsen De gjør en kjempeinnsats, en utrolig bra jobb. De er en viktig leverandør.

Får du tid til noen hovedinteresse?

– Hovedinteresse? Hmmm, Min hovedinteresse er selvfølgelig hundekjøring. Det er faktisk ikke tid til noe annet. Jeg tar noen høstjaktturer som jeg setter stor pris på.

Elg eller fuggel?

– Fuggel, bare fuggel…… Du vet at når man har arbeidsdager på tolv og fjorten timer hver dag så blir det ikke så mye igjen.

Da spisser du vel virksomheten litt etterhvert som du blir eldre?Alta Holmen hund 05

– Ja, derfor har jeg gått til ansettelse av en daglig leder slik at jeg kan jobbe mer med det jeg skal.

Hvis du skulle begynne livet helt på nytt. Hva skulle du blitt da?

– Jeg er ikke i tvil om hva jeg ville gjort. Med den bakgrunnen jeg har med hundekjøring ville jeg gjort akkurat det samme som jeg har gjort. Hvis jeg skulle finslipt tankegangen tror jeg at konkurransekjøringen skulle vært tonet ned for å konsentrere meg med å utvikle Holmen tidligere med ekspedisjoner og andre spennende ting. Men for all del, jeg har et fantastisk liv så jeg får drive med akkurat det jeg gjør i dag.

Har du kjørt noen berømte personer?

– Ja, faktisk flere stykker, men det er slik med berømte personer at når de er på private turer vil de helst være i fred. De har gjerne en kontrakt med meg før de aksepterer tilbudet at vi på Holmen har taushetsplikt slik at de får ha opplevelsen sin i fred, men jeg kan fortelle at jeg har kjørt
kronprinsessen uten at jeg bryter noen taushets kontakt.

Eirik Nilsen, kongen av Holmen hundesenter lener seg fornøyd tilbake i godstolen. Han smiler fornøyd.

 

Alta holmen K 06

  Eirik and the huskies.

He is the king of Holmen dog center, an old farm in Alta. It is restored and he built up a nice little business with four employees and 90 huskies. It started with two empty hands in the 80’s. The harness and sleds are hanging and standing orderly in their seats ready to take people out on expedition in the wonderful nature of Finnmark. The clean and happy huskies are dancing and tug on the chains if you move in the kennel. They offer from two to three hour trips to great adventures in six days on the plateau. Eirik is doing what he most wants in the world and manages to live by it. Meet Eric Nilsen, 56 years. He lives life the way he wants it. /esh

– While we talk, we take a coffee…
These words come more as an affirmation than a question. In Finnmark we don’t ask if you wanted a coffee. They serve it. Eirik Nilsen, entrepreneur, owner and dog musher of Holmen Husky lodge, appears from behind the kitchen counter with two ceramic mug filled with coffee. He keeps one in each hand. We sit in nice chairs by the large oven.
The flames rays and light up the stove glass inside the converted barn.
The old barn has been converted into an elegant dining and living areas, characterized by corporate content, wildlife to dogs and good food.

Eirik taking a deep breath.

– I’m from Narvik. Born and raised there and moved out in the age seventeen.
Then I went to Tromsø and took four years of education as mechanic, car electrician, and continued technical college. As I’Alta holmen bespisning 1ve never used.

His eyes tells a lot during the interview.
– I have worked as a car mechanic and foreman with five different car brands in a total of twenty-two years.
Besides conducting mushing competitions I started to build Holmen. But I did not buy the farm until 1991. It was an old, abandoned farm which I rented for three years before I bought it.
The old building from 1946 was restored in the years 93 – 94. Dog guesthouse was built in 96.

Eirik rattles off.

Many hours of work?

– You now know by yourself. When own a business, you have to use an incredible amount of energy. When you have been working for private employers it is easy to forget that you can work 12 -14 hours a day, while an employee has a different perspective. It is incredibly important to understand it. If you are employed then you are employed, – with a working time.
When I search for people so I get about 200 applicants. So there is no challenge to employ people, but it can be challenging to find the right one. We are a team of four people to pull together. Now I have also employed a general manager, a dutch.

With 90 dogs on the farm, I am dependent on having a general manager who may be responsible for the operation with me. It is because I will not let go. I am all too young with my 56 years. I should at least hold on for 10 more years, maybe longer. I really enjoy what I do and think I have an incredibly good life.
The main interest has been mushing for many years. 15 years of life has gone into running competitions. It’s been fun, but tough. I Had full job as a car mechanic as well. It was mainly in the 90’s and until 2007 I hold and have run Finnmarksløpet fourteen times. I’veAlta holmen bespisning 2 won eight-dog class three times and third on hundred km. It was tough too, while I got two kids in 93′ and 95′.
Then there was a huge challenge to build Holmen, build dog houses. I do not know how many hours I’ve spent – and all the money I have earned has simply gone into materials.
Most of it our own efforts ……

It looks very good ….
– Yes, I am very satisfied.
Dogs are well taken cared of and social.

– Yes, my pride because it goes much on my philosophy. If you do not control your dog so it’s hard to like what you’re doing. It is the same with people. If you do not have order and discipline it is difficult to create a good atmosphere. There are some rules and conditions to stay and thrive here too.

I’ve just huskies.
My two children came home with two cats and I was so naive in an unguarded moment to say yes to it, then.
What I effectively agreed to was to have cats for eighteen to twenty years.
Children have traveled away from Alta for education. The cats were left here and I’m not a cat person ….

Eirik laughs a bit ……

– But they are actually some nice animals.

How do you train 90 huskies?

– We have a very strict system of training puppies. We start very early. In fact from the age of four to six weeks. We start when we give them food. Then they will learn the meaning of the word «no.» Then they will become familiar with the word «yes.» The way you say it is incredibly important.
We do it in that we put food bowls in front of the puppies, go ahead and say «no» to a slightly authoritarian manner.
The puppies are terrified and run in all directions. In the animal world, size does much the impression you give, so I walk away from the food and says «jaaaa» with light nice voice. Puppies runs back to their dinner plate. I do this three times a day, seven days a week. It does not take long before they realize the difference between yes and no.
But husky is gentle dog and easy to train. Anyway, you must be specific.
The dog is the animal.
If your teaching them too much on every animal then you get a task to unlearn and you should have some knowledge to give them the right lesson.

Are there many booking ahead?

– Bookings look good. We have short and some multi-day tours and the latter part of February, the first cruise boat. When they come in buses with 45 guest at a time. The company is North Adventures ltd operates it, led by Henriette Bismo Eilertsen. They make a huge effort, an incredibly good job. They are an important partner for this tour.

Do you get time to some main interest?

– Main interest? Hmmm, my main interest is of course mushing. There is actually no time for anything else. I go for hunting in the autumn which i like.
Moose or birds?
– Birds, just birds …… You know that when you have a job 12 to 14 hours each day. So there is not much time left.

What is your goal in your job as you get older?

– I have come to the point of hiring a general manager so I can work more on what I should do.
If you were to start life all over again. What should you become then?
– I have no doubt about what I would do. With the background I have with dog sledding, I’d do exactly the same as I’ve done. If I were to be specific, I believe that the competition driving should have been toned down. To concentrate on developing Holmen with expeditions and other interesting things. But by all means, I have a wonderful life and I will operate with just what I do today.

Have you driven any famous people?

– Yes, actually several people. Usually famous people, when they are on private trips they’d prefer not to be seen in public. They tend to have a contract with me before doing the expedition. We at Holmen maintain confidentiality so that they can experience this in peace, but I can tell that I’ve driven
Crown Princess without breaching any confidentiality contract.
Eirik Nilsen, King of Holmen dog center leans satisfied back in the chair. He smiles.
/esh