Hasvik – Gamle graver i Hasvik/Ancient tombs in Hasvik

  Rett ved fergekaia på Hasvik ligger Hasvik gamle kirkegård. Kirkegården er fra 1700-tallet, men er ikke den eldste i kommunen. Kirken på Hasvik ble bygget i 1712 – og første gang vi hører om kirkegården er i 1754.Hasvik001-0056gammel kirkegård

  Right by the pier at Hasvik lies an old cemetery. The cemetery is from the 1700s, but is not the oldest in the municipality. The church in Hasvik was built in 1712 – and the first time we hear about the cemetery is in 1754.
/esh

 

  I er notat etter befaring heter det: «Her er Kirkegaardens Indhegning af Hvalfiskeben, ret Reguliert opført, og Kirken har sine Fundamenter af same Slags». Gjerdet rundt kirkegården var i tidligere tider laget av hvalbein, noe som skyldtes at nederlenderne drev en utstrakt hvalfangst på Sørøya på 1500-tallet. Det var derfor ikke uvanlig å bruke hvalbein som byggematerialer på den trefattige øya.

Fundamentene til kirken som tidligere var beliggende ved den gamle kirkegården, var også av hvalbein. Denne kirka sto først i Hasvåg, men ble reparert og flyttet til Hasvik i 1712. Den holdt imidlertid ikke så lenge, allerede i 1756 ble det reist en «ny» kirke, delvis av materialer fra Hjelmsøy gamle kirke. I 1861 fikk Hasvik for første gang en kirke som var ny fra grunnen – en langkirke i tømmer som ble brent av tyskerne høsten 1944. Den vakre hvitmalte kirken som ble oppført etter krigen, ble flyttet noen hundre meter lenger opp i sentrum av Hasvik.

Hasvik gamle kirkegård var brukt fram til etter 2. Verdenskrig. Den ble restaurert i 1994, i forbindelse med markeringen av evakuering og brenning i Finnmark.

Kirker i Hasvik gjennom tidene.

1589 Sørvær og Hasvåg kirker nevnes i en oversikt over kirker i Nord-Norge.
1697 Sørvær kirke ble revet ned etter at den forfalt og ble ødelagt av uvær. Hasvåg kirke var også forfalt, men ble forsøkt reparert.
1712 Hasvik kirke ble bygget, der vil si at kirken ble flyttet fra Hasvåg til Hasvik, til stedet der den gamle kirkegården ligger.
1756 Hasvik fikk ny kirke, bygget blant annet av materiale fra Hjelmsøy kirke.
1861 Hasvik fikk bygget ny kirke – en langkirke i tømmer.
1888 Galten kirke ble bygget.
1944 Hasvik kirke ble brent. Galten kirke ble forsøkt påtent, men brente ikke.
1952 Galten kirke ble flyttet til Dønnesfjord.
1955 Hasvik kirke ble innviet etter gjenreisningen.
1959 Breivikbotn kirke ble innviet.
1968 Sørvær kirke ble innviet.

  The notice for inspection states: » Here is the fence of the cemetery made of whale bone, nicely done, and the church has foundation of same type of bone». The fence around the cemetery was in earlier times made of whalebone, which was due to the Dutch ran an extensive whaling in Sørøya in the 1500s. It was therefore not unusual to use whale bones as building materials on the treeless island.

The foundations of the church which was previously located at the old cemetery, was also whalebone. This church stood first in Hasvåg but was repaired and moved to Hasvik in 1712. It did not last so long in 1756. It erected a «new» church, in part of materials from Hjelmsøy old church. In 1861 for the first time Hasvik got a church.It was  built new from the ground up – a long church in timber that was burned by the Germans in autumn 1944. The beautiful whitewashed church that was built after the war, was moved a few hundred meters further up the center of Hasvik.

Hasvik old cemetery was used until after the 2nd World War. It was restored in 1994, in commemoration of the evacuation and burning of Finnmark.

Churches in Hasvik through the ages.

1589 Sørvær and Hasvåg churches mentioned in a list of churches in northern Norway.
1697 Sørvær church was torn down after it decayed and was destroyed by the storm. Hasvåg church was also overdue, but was tampered with.
1712 Hasvik church was built, which means that the church was moved from Hasvåg to Hasvik, to the place where the old cemetery is located.
1756 Hasvik got new church, built partly of material from Hjelmsøy church.
1861 Hasvik got built new church – a church in timber.
1888 Galten church was built.
1944 Hasvik church was burned. Galten church was attempted burned but did not burn.
1952 Galten church was moved to Dønnesfjord.
1955 Hasvik church was inaugurated after reconstruction.
1959 Breivikbotn church was consecrated.
1968 Sørvær church was consecrated.
/esh