Nordkyn – Lebesby – Hopseidet

Lebesby Hopseidet 2

  Bakgrunn

Krigshandling under andre verdenskrig der seks fiskere ble drept.
Bakgrunnen for operasjonen var at de tyske myndighetene trodde at Hopseidet var et område hvor det ble drevet styrkeoppbygging fra norsk, britisk og sovjetisk side for et angrep mot tyske linjer sør for Lyngenfjorden. Operasjonen var planlagt og igangsatt allerede i februar 1945 og ordren kom fra Berlin.

Hendelsesforløp

Nordmannen Ivar Øye ble tatt til fange tidlig i operasjonen og brukt som kjentmann.
På Hopseidet var det en norsk observasjonspost med tre politisoldater, ledet av vaktsjef korporal Ivar Lorang Larsen. De seks fiskerne ble bedt om å bistå med vakthold, men uten at de fikk utlevert våpen. Observasjonsposten var bare oppsatt med en revolver, en maskinpistol og to gamle geværer. Det ble en kort og intens skuddveksling, hvoretter den norske styrken trakk seg tilbake. En stund etter denne skuddvekslingen returnerte de seks fiskerne til sine familier og ble tatt av de tyske styrkene. Nordmannen Sigurd Fermann ble deretter øyenvitne til det som skjedde.
To av mennene var far og sønn; disse ble skutt og drept utenfor en fjøskjeller hvor mor og ytterligere ni unger oppholdt seg. Like etter ble disse funnet under razziaen og moren ble voldtatt. Moren og ungene ble deretter forsøk henrettet ved at det ble kastet en håndgranat gjennom et vindu og inn i kjelleren, men den gikk ikke av og moren kastet den ut igjen hvorpå den tyske soldaten flyktet.
I ytterligere en familie ble både far og sønn skutt og drept. I alt ble seks ubevæpnede fiskere skutt og drept.
De drepte:

 • Leonard Eriksen, 35 år
 • Einar Mikalsen, 47 år
 • Johan Mikalsen, 18 år
 • Harald Kristiansen, 39 år
 • Henry Kristiansen, 16 år
 • Reidar Karlsen, 17Lebesby Hopseidet 1 år

Dagen etter hørte Caroline Mikalsen at noen ropte om hjelp på den andre siden av fjorden. Hun tok robåten og rodde over og fant fiskeren Mathis Persen som hadde klart å komme seg unna til tross for at han var såret i kneet. Hun bar ham til båten og fikk han over fjorden. Tilbake pleiet hun ham til de fikk tak i lege.

Etterspill

Drapene ble etterforsket av norsk politi etter den tyske kapitulasjonen, og den ene av de involverte (en premierløytnant i den tyske kriegsmarine) var allerede på dette tidspunktet identifisert som den som sannsynligvis hadde skutt fiskerne. Vedkommende var internert i Norge, men det lyktes ikke norske myndigheter å finne ham. Saken ble senere henlagt etter bevisets stilling.
I 1967 kom statsadvokat Palle Duhn til Norge for å se etter naziforbrytelser. Han representerte «Det tyske Sentralkontoret for etterforskning av naziforbrytelser» og fikk høre om hendelsen på Hopseidet. De tyske myndighetene sporet deretter opp de involverte og det ble reist sak mot to av de tyske soldatene. Deriblant ble vedkommende som tidligere hadde vært ettersøkt identifisert og pågrepet i Unterpfaffenhofen. De fleste av de andre involverte ble også sporet opp, men påstod at vedkommende handlet i selvforsvar etter at han hadde blitt angrepet av fiskere bevæpnet med kniver. Saken ble henlagt i 1969.
Det norske forsvarsdepartementet meldte i 2015 at bakgrunnen for hendelsen skal utredes.
På Hopseidet står et minnesmerke med navn på de som de døde.

 

  Background

War action during WWII in which six fishermen were killed.
The reason for the operation was that the German authorities believed that Hopseidet was an area where forces were being massed by the Norwegian, British and Soviet side for an attack against German lines south of Lyngenfjorden. The operation was planned and initiated as early as February of 1945 with orders from Berlin.

What Happened

The Norwegian Ivar Øye was captured early in the operation and used as guide.
On Hopseidet was a Norwegian observation post with three military police soldiers, led by duty officer Corporal Ivar Lorang Larsen. The six fishermen were asked to assist with security, but were not given weapons. The observation post was only equipped with a revolver, a machine gun and two old rifles. It was a short and intense firefight, after which the Norwegian force withdrew. Some time after this firefight the six fishermen returned to their families and were taken by the German forces. The Norwegian Sigurd Fermann was then an eyewitness to what happened.
Two of the men were father and son; these were shot and killed outside of a barn cellar where the mother and nine other children were staying. Soon after, they were found during raids and the mother was raped. The mother and children were then attempted executed by a grenade being thrown through a window and into the basement, but it did not detonate and the mother threw it out again whereupon the German soldier fled.
In yet another family, both father and son were shot and killed. In all, six unarmed fishermen were shot dead.
They killed:

 • Leonard Eriksen, 35 years
 • Einar Mikalsen, 47 years
 • Johan Mikalsen, 18 years
 • Harald Kristiansen, 39 years
 • Henry Kristiansen, 16 years
 • Reidar Karlsen, 17 years

The day after Caroline Mikalsen heard someone calling for help on the other side of the fjord. She took a rowboat and rowed over and found the fisherman Mathis Persen who had managed to escape despite the fact that he was wounded in the knee. She carried him to the boat and got him over the fjord. After returning she cared for him until they got hold of a doctor.

Aftermath

The killings were investigated by Norwegian police after the German capitulation, and one of those involved (a First Lieutenant in the German Kriegsmarine) was already at this time identified as the one who likely had shot the fishermen. He was detained in Norway, but Norwegian authorities were unable to find him. The case was later dismissed due to insufficient evidence.
In 1967 attorney Palle Duhn came to Norway to investigate Nazi crimes. He represented the Central Office of the State Justice Administrations for the Investigation of National Socialist Crimes and learned of the incident on Hopseidet. The German authorities then tracked down the people involved and it a suit was filed against two of the German soldiers, including the person who had previously been indicted, identified and arrested in Unterpfaffenhofen. Most of the others involved were also tracked down, but claimed they acted in self-defense after they had been attacked by fishermen armed with knives. The case was dismissed in 1969.
The Norwegian Ministry of Defense announced in 2015 that the reason for the incident is to be investigated.
On Hopseidet stands a memorial bearing the names of those who died.