Áisaroaivi kirke (church), Sennalandet

  Sennalandet kirke

I 1953 hadde man begynt med noen faste sommerstevner, blant annet på Sennalandet. En liten mil nærmere Alta, veHammerfest Aisaroived Okselv, var det et reinslakteri som Samemisjonen lånte til stevnene de første årene, slik at det var mulig å trekke inn hvis dårlig vær. Ønsket var å få bygget et enkelt sommerkapell i første omgang på Sennalandet og Børselvfjellet.

Den gode løsning for Sennalandet kom ved at Kautokeino fikk ny kirke i 1958 og Interimskirken ble ledig. Nord Hålogalands biskop, Alf Wiig, hadde tidligere vært med og forrettet gudstjeneste i slakteriet ved Okselv under Samemisjonens stevne. Han ordnet det slik at Samemisjonen fikk overta Interimskirken i Kautokeino for å flytte den til en sommerboplass for Kautokeinos flyttsamer. Det synes enkelt å bestemme at stedet måtte bli Aissaroaivai på Sennalandet.

I 1960 ble vaktmester på syke- og gamlehjemmet i Kautokeino, Hans Befring og Klemet J. M. Hætta satt i gang til å merke tømmeret og ta det ned. Senere satte Simon Johnsen fra Tana m.fl. i gang med reisningen på Sennalandet. Sommeren 1961 ble det gjort ferdig og i juli 1961 ble det innvidd som bedehus av Samemisjonens landssekretær Jakob BørretzKvalsund aisaroivi 611en.

Sennaland kirke fikk en ansiktsløftning hva interiør angår i 1971. Takkonstruksjonen i salen ble løftet, vegger panelt, nye vinduer satt inn, og et kortilbygg ble føyet sammen med den øvrige del av anlegget. Alf K. Tellefsen var på plass med mannskap fra Flekkerøya, og Hans Lindkjølen fra DSF deltok også i byggearbeidene sammen med Berg fra Hommelvik.
(Teksten er klippet fra Samenes Venn)

 

  1953 had begun with some regular summer events, including the Sennalandet. A small mil closer Alta, at Okselv, there was a reindeer slaughterhouse as Sami Mission lent to conventions in the early years, so it was possible to pull in if bad weather. The desire was to build a single summer chapel initially on Sennalandet and Børselvfjellet mountains.

The good solution for Sennalandet came by Kautokeino got a new church in 1958 and Interim church was vacant. North Hålogaland bishop, Alf Wiig, had previously been involved and officiated mass in the slaughterhouse at Okselv under Sami Mission Assembly. He arranged for the Same Mission received acquire Interim church in Kautokeino to move it to a summer settlement for Kautokeino nomads. It seems easy to determine that the place had to be Aissaroaivai on Sennalandet.

In 1960, caretakers in hospitals and old people’s home in Kautokeino, Hans Befring and Klemet JM Hætta initiated to mark the timber and take it down. Later, Simon Johnsen from Tana et al started reconstruction on Sennalandet. Summer 1961 it completed and in July 1961 it was consecrated as a chapel of Sami Mission land secretary Jakob Børretzen.

Senna Land chapel got a facelift what interior concerns in 1971. The roof structure of the hall was lifted, walls paneled, new windows inserted, and a choir addition was joined together with the rest of the plant. Alf K. Tellefsen was in place with the crew from Flekkerøya and Hans Lindkjølen from DSF also participated in the construction work along with Berg from Hommelvik.
Google trans.

(The text is cut from Sami’s friend)

 

Kvalsund aisaroivi 71

 

Kvalsund aisaroivi 21

Kvalsund aisaroivi 31

Kvalsund aisaroivi 41

Kvalsund aisaroivi 51