Kárášjohka/Karasjok – Suosjavrre kirke (Church)

  Suosjavrre kirke er en langkirke fra 1968 i Karasjok kommune, Finnmark fylke.

Byggverket er i tømmer og har 75 plasser. Kapellet ble reist i samarbeid mellom Norges Samemisjon og Karasjok og Kautokeino kommuner.Karasjok Suosjavre kirke 11

Adkomst til stedet er via Rv92.

 

  Suosjavrre church isKarasjok Suosjavre kirke 71 a church from 1968 in Karasjok Municipality, Finnmark county.

The edifice is in timber and has 75 seats. The chapel was built in cooperation between the Norwegian Sami Mission and Karasjok and Kautokeino municipalities.

Access to the site is via Rv92.
Google trans.

 

 

Karasjok suossjavre11

Suosjavrre fjellstue

 

  1968 fikk en 30-40 år gammel plan sin lykkelige løsning.
Det var Karasjok menighetsråd som hadde arbeidet med tanken om kapell på Šuoššjavre, men både Kautokeino menighet og Samemisjonen hadde stadig vært i bildet. Det ble skrevet, drøftet og samlet penger, men stadig kom noe i veien.

I 1940 var en forening organisert på Šuoššjavre av daværende sogneprest i Kautokeino, Jan Harr, men krig og etterfølgende gjenreisningsarbeid forskjøv det hele. Siden har det gått opp og ned inntil det 1. februar 1968 ble gitt tilsagn fra departementet om oppføring av bedehuskapell på Šuoššjavre. Det var på grunnlag av tegninger utarbeidet Karasjok Suosjavre kirke 81av Ernst Nilsen, Kristiansand, med Karasjok menighetsråd som eier, mens Kautokeino menighetsråd og Norges Samemisjon står som medeiere.

Byggekomiteen, sammensatt av eierne, satte seg straks i sving for å undersøke muligheten for en snarlig løsning. Det ble vedtatt å føre opp bygget i rundtømmer, og et meget gunstig tilbud ble gitt av Akseli Veskoniemi, Inare i Finland. Tilbudet var så fordelaktig at byggekomiteen fant det rett å slå til med det samme, særlig da Karasjok kommune viste stor velvilje med garantier og lån, så det også av økonomiske grunner var mulig å sette i gang. Kostnadsoverslaget for bygging av kirken var på kr. 90.000,00.

Grunnarbeider ble ordnet av Šuoššjavrefolk, og all transport fra Karasjok og opp ble etter anbudsinnbydelse gitt traktoreiere fra Šuoššjavre og omegn – en kjørestrekning på Karasjok Suosjavre kirke 61ca. 70 km. fra nærmeste vei. Selv om føret ble tungt, med mye snø og overvann på elveisen, kom alt tilhørende bygget opp før vinterføret gikk.

Kirken ble ferdig på sommeren, men ble innviet først i desember 1968 da flyttsamene igjen var på plass inne på vidda. Det var prost Berg Hansen, Hammerfest som foresto innvielsen.

(Teksten er klippet fra Samenes Venn)

Kommune: Karasjok
Byggeår: 1968
Arkitekt: Ernst Nilsen

Karasjok Suosjavre kirke 21

  1968 got a 30-40 year old plan its happy solution.
It was Karasjok parish who had worked on the idea chapel on Šuoššjavre but both Kautokeino church and Same mission had ever been in the picture. It was written, discussed and collected money, but increasingly came something wrong.

In 1940 an association organized on Šuoššjavre by the then vicar in Kautokeino, Jan Harr, but war and subsequent reconstruction work shifted it all. Since it has gone up and down until the 1st February 1968 was pledged by the ministry of construction of houses of worship chapel on Šuoššjavre. It was on the basis of drawings prepared by Ernst Nilsen, Kristiansand, Karasjok parish that owns, while Kautokeino parish Norwegian Sami Mission stands as co-owners.

The building committee, compKarasjok Suosjavre kirke 41osed of the owners, sat straight in turn to examine the possibility of a speedy resolution. It was decided to bring up the built in round timber, and a very favorable offer was given by Akseli Veskoniemi, Inara in Finland. The offer was so advantageous that the building committee found it right to strike with the same, especially when Karasjok Municipality showed great favor with guarantees and loans, as also for economic reasons was possible to initiate. Estimates suggest for the construction of the church was on £. 90,000.00.

Earthworks were arrangKarasjok Suosjavre kirke 31ed by Šuoššjavrefolk, and all transportation from Karasjokand up after tenders given tractor owners from Šuoššjavre and vicinity – a run distance of approximately 70 km. from the nearest road. Although the going was heavy, with lots of snow and storm on the river ice, came all associated built up before winter snow conditions went.

The church was finished in the summer, but was inaugurated only in December 1968 when nomads again was in place on the plateau. It was provost Berg Hansen, Hammerfest who attended the inauguration.

(The text has been cut fromKarasjok Suosjavre kirke 51 Sami Friendship)
Google trans.

Municipality: Karasjok

Year built: 1968

Architect: Ernst Nilsen