Kárášjohka/Karasjok – Samediggi/ Sametinget/ Sami Parliament

  Sametinget (nordsamisk: Sámediggi, lulesamisk: Sámedigge, sørsamisk: Saemiedigkie, skoltesamisk: Sää´mte´ǧǧ) er en nasjonal, representativ folkevalgt forsamling for samer i Norge. Sametinget styres til daglig av Sametingsrådet, som ledes av sametingspKarasjok001-0021sametingresidenten. Sametingets parlamentsbygning og hovedadministrasjon ligger i Karasjok.Sametinget styres etter det parlamentariske prinsipp, hvor det sittende Sametingsrådet baserer sin virksomhet på tillit i plenum. Sametinget er et politisk redskap som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folket.

 

Karasjok sameting 1  Sami Parliament (Northern Sami: Sámediggi, Lule: Sámedigge, Southern Sami: Saemiedigkie, Skolt Sami: Sää’mye’ǧǧ) is a national, representative elected assembly for the Sami people in Norway. Sami Parliament is controlled daily by the Sami Parliamentary Council, which is headed by Sami parliamentary president. Sámediggi parliament building and the main administration is located in Karasjok.
Sami Parliament is controlled by the parliamentary principle, where the incumbent Sami Parliamentary Council bases its business on trust in plenary. The Sami Parliament is a political tool to strengthen the Sami political standing and contribute to a fair treatment of the Sami people.

 

 

  Litt historie:
I 1978 vedtok Stortinget å demme opp Alta-Kautokeinovassdraget og bygge en kraftstasjon. Dette førte til omfattende protester, aksjoner og demonstrasjoner både fra samene og fra miljøpolitisk hold, den såkalte Alta-konflikten. Samenes kamp mot kraftstasjonen og for sine urfolksrettigheter fikk mye oppmerksomhet både i Norge og i utlandet. Myndighetene nedsatte Samerettsutvalget og Samekulturutvalget for å komme samenes krav i møte. Resultatet ble Sametinget. Du kan lese mer om Sametinget på: http://www.sametinget.no/

  A little history:
In 1978, Parliament adopted damming the Alta-Kautokeino river system and build a power plant. This led to widespread protests, actions and demonstrations from Sami and environmental activists, the so called Alta controversy. Sami’s struggle against power station and for their indigenous rights received much attention both in Norway and abroad. Authorities discounted Sami Rights Commission and the Sami Cultural Committee to get Sami demands in the face. The result was the Sami Parliament. You can read more about the Sami Parliament on: http://www.sametinget.no/