Guovdageaidnu – Kautokeino kirke (church)

  Kautokeino kirke ligger i Kautokeino sokn i Indre Finnmark prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1958. Kirken har langplan og 272 sitteplasser.
Arkitekt: Finn Bryn.Kautokeino kirke1

Kautokeino kirke,
Kautokeino kirke ligger i Kautokeino sokn i Indre Finnmark prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1958. Kirken har langplan og 272 sitteplasser.
Arkitekt: Finn Bryn.

Kautokeino kirke ble bygget i 1958 på tomten etter Kautokeino gamle kirke, som ble brent av tyskerne i 1944. Nest etter det ortodokse kapellet i Neiden, som er fra 1500-tallet, var dette den eldste kirkebygningen i Finnmark, bygget rundt 1701. Den nye kirken, som er en langkirke av tre, er tegnet av arkitekt Finn Bryn.

Innvendig i kirkerommet er veggene kledd med malt møllerstuepanel og gulvet skiferlagt. Orgelgalleriet er bygget over våpenhuset. Korpartiet, som er løftet to trappetrinn opp fra gulvnivået i kirkerommet, går ellers i flukt med kirkerommets vegger og tak. Korets grunnplan er halvt åttekantet, slik at rommet smalner og avrundes mot veggen bak alteret. Den tredelte himlingen over kirkerom og korparti lKautokeino kirke4øfter seg fra et smalt flatt felt som løper sammenhengende langs veggene.

Altertavlen er malt av Jørg Mind i 1958 og forestiller Jesus som den gode hyrde. I gavlfeltet er det et forgylt treenighetssymbol. Alterbildet er flankert av utskrånende, rettsidete vingefelt, en form som også gjentas på benkevangene i kirkerommet. Alterfronten er dekorert med Kristusmonogrammet og tegnene for alfa og omega, begynnelsen og slutten. Messinglysekronene er fra den gamle kirken og ble reddet fra brannen i 1944.

Kilder:
NIKUs kirkeregister
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993
Steen, Adolf: Kautokeino gamle kirke, i ARA serien, Sami varas, Trondheim 1969

 

  Kautokeino Church is located in Kautokeino parish in Indre Finnmark deanery. It is built of wood and was built in 1958. The church has long plan and 272 seats.
Architect: Find Bryn.Kautokeino kirke2

Kautokeino Church
Kautokeino Church is located in Kautokeino parish in Indre Finnmark deanery. It is built of wood and was built in 1958. The church has long plan and 272 seats.
Architect: Find Bryn.

Kautokeino Church was built in 1958 on the site of Kautokeino old church, which was burned by the Germans in 1944. Second only to the Orthodox chapel in Neiden, who is from the 1500s, this was the oldest church building in Finnmark, built around 1701. The new church, which is a church of wood, designed by architect Finn Bryn.

Inside the church room, the walls covered with painted mills living paneling and floor slate added. Organ gallery is built over the porch. Chancel, which is raised two steps up from the floor level in the nave, the otherwise flush with the church room’s walls and ceiling. The choir’s ground floor is half round, so the room narrows and rounded against the wall behind the altar. The threefold canopy over church rooms and chancel lifts itself from a narrow flat fields that runs continuously along the walls.Kautokeino kirke5

The altarpiece was painted by Jørg Mind in 1958 and depicts Jesus the Good Shepherd. In the pediment there is a gilded trinity symbol. The alter is flanked by flaring, sided shape wing field, a form which is also repeated on the benches along the nave. Alter The front is decorated with Christ monogram and characters for alpha and omega, beginning and end. Brass chandeliers are from the old church and was saved from the fire in 1944.

sources:
NIKU church registry
Rasmussen, Alf Henry: Our churches. Norwegian church lexicon, Kirkenær 1993
Steen, Adolf: Kautokeino old church, the ARA range, Sami varas, Trondheim 1969
Google trans.

Kautokeino kirke6

Kautokeino kirke3

Kautokeino kirke6