Kvalsund – Kvalsund kirke (Church)

  Kvalsund kirke ligger i Kvalsund sokn i Hammerfest prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1892. Kirken har langplan og 190 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. Arkitekt: Chr.Thams.

Kvalsund kirk k 1

  Kvalsund Church is located in Kvalsund parish in Hammerfest deanery. It is built of wood and was built in 1892. The church has long plan and 190 seats. The church has conservation status listed. Architect: Chr.Thams.

 

  1800-tallet
Gjennom 1800-tallet ble både kirkelige strukturer, administrasjon og de tekniske forutsetninger for kirkebyggene endret. Århundret startet med en forsiktig kirkebygging, preget av klassisistiske forbilder, og ble avsluttet med den høyeste kirkebyggeaktivitet siden middelalderen, inspirert særlig av gotikkens katedraler.
Bedre produksjons- og håndverksteknikker gjorde at kirkebyggene fikk en lettere form og ble rikere detaljert. Fortsatt var det lafteteknikken som dominerte, men tømmeret ble mer bearbeidet, og kirkene fikk ofte panel både utvendig og innvendig. Av kirker som fortsatt står fra perioden, er nærmere 40 % langkirker, mens åttekantkirker og korskirker utgjør om lag 30 % hver.
Fram til 1850 var det få endringer i soknestrukturen, og de fleste nye kirker ble derfor bygd som erstatning for eldre. Oppgangstider og fortsatt befolkningsvekst omkring midten av 1800-tallet forsterket et allerede kraftig etterslep i kirkebyggingen. Selv mange av 1600- og 1700-tallets kirker var nå blitt for små. En ny kirkelov i 1851 krevde at kirkene skulle romme 3/10 av menigheten. Dette, sammen med oKvalsund kirke k 7pprettelKvalsund kirke k 5sen av nye sokn, førte til den en eksplosjonsartet byggaktivitet. I siste halvdel av 1800-tallet ble det bygd 623 nye kirker og revet 390 gamle.
For å løse denne formidable oppgaven, ble noen av landets fremste arkitekter, som Linstow, Nebelong, Grosch, Nordan og Schirmer, engasjert som statlige rådgivere. Kirkedepartementet ga ut samlinger med mønstertegninger som de lokale kirkebyggerne kunne bruke eller tilpasse etter behov. På den måten bidro kirkebyggingen til å spre internasjonale arkitektoniske impulser. Den gotiske stil ble valgt som det udiskutable, sakrale forbilde, men man hentet ofte detaljelementer fra tidens populære trestil, sveitserstilen. Slik ble den nygotiske, hvite trekirken på landet selve prototypen på en norsk kirke.
Kilde: Den norske kirke

 

  1800s
Through the 1800s was both ecclesiastical structures, administration and the technical prerequisites for church buildings changed. The century began with a cautious church building, characterized by classical ideals, and ended with the highest church building activity since medieval times, inspired especially by the gothic cathedrals.

Better production and craft techniques did that church buildings got a lighter form and became richer detail. Still it was notching technique that dominated, but timber was more processed, and the churches were often paneling inside and out. Of churches still standing from the period, nearly 40% long churches, while Kvalsund kirke k 2octagon churches and crosses churches make up about 30% each.Kvalsund kirke k 6

Until 1850 there were few changes in the parish structure, and most new churches were therefore built to replace older. Upturns and continued population growth around the middle of the 1800s reinforced an already strong lag in church building. Although many of the 1600s and 1700s churches had become too small. A new church law in 1851 demanded that churches should hold 3/10 of the congregation. This, together with the creation of the new parish, led to the an explosive construction activity. In the latter half of the 1800s were built 623 new churches and demolished 390 old.

To solve this formidable task, some of the country’s leading architects, who Linstow, Nebelong, Grosch, Nordan and Schirmer, engagKvalsund kirke k 3ed as government advisers. Church Ministry released collections with pattern markings that the local church builders could use or adapt as needed. That way, helped church construction to spread international architectural impulses. The Gothic style was chosen as the undisputed, sacred role model, but one taken often detailed elements of the Kvalsund kirke k 4currently popular wooden style, Swiss style. Thus the neo-Gothic, white wooden church in the countryside actual prototype of a Norwegian church.
Google trans.