Kvalsund – Kvalsundbrua/ Kvalsundbridge

Kvalsundbrua k 4

  Kvalsundbrua er ei hengebru som krysser Kvalsundet mellom fastlandet og Kvaløya i Kvalsund kommune i Finnmark. Brua ble åpnet i 1977 og er 741 meter lang. Hovedspennet er 525 meter. Tårnhøyden er 81 meter på Kvalsundsiden og 97 meter på Stallogargosiden. Seilingshøyden er 26 meter, og brua har i alt 11 spenn. Stålfagverket ble produsert/montert i samarbeid mellom Alfred Andersen i Larvik og Erik Ruud i Oslo. Brua er en del av riksvei 94.

 

  Kvalsundbridge is a suspension bridge that crosses Kvalsundet between the mainland and Kvaløya in Kvalsund municipality in Finnmark. The bridge was opened in 1977 and is 741 meters long. The main span is 525 meters. Tower height is 81 meters on Kvalsund Since and 97 meters on Stallogargosiden. Sailing height is 26 meters, and the bridge has a total of 11 spans. Steel latticework was manufactured / assembled in collaboration between Alfred Andersen in Larvik and Erik Ruud in Oslo. The bridge is part of highway 94. Google trans.

 

  Brua ble åpnet i 1977 og kostet 72,5 millioner kroner å bygge, med en bompengeandel på 12,3 millioner kroner. Det kostet 10 kroner å passere brua.[2] Kvalsundbrua ble laget etter tegninger av Skjombrua i Nordland. Avvik i byggingen gjorde hovedspennet noen cm lengre, og det ble dermed Norges lengste fram til Skarnsundbrua åpnet i 1991. Brua ble nedbetalt i 1991.

Litt historieKvalsundbrua k 2
11. juni 1934, ble Skipsaksjeselskapet Kvalsundfergen opprettet, med en en akjsekapital på 45 200 kroner. Selskapet kjøpte inn ferga «Kvaløy», som hadde kapasitet til tre biler eller en buss ombord. I 1954 kjørte selskapet inn en ny ferge for å ta i mot den økte biltrafikken. Den nye ferga hadde kapasitet til ta med åtte biler ombord.[1]
Kilde: Wikipedia. Foto: Erik H. Roxrud og Travel-Finnmark.

  The bridge was opened in 1977 and cost 72.5 million NOK to build, with a toll ratio of 12.3 million. It cost 10 million to pass the bridge. [2] Kvalsundbridge was made based on drawings by Skjomen Bridge in NoKvalsundbrua k 1rdland. Discrepancies in construction did main span some centimeters longer, and it thus became the longest until Skarnsundbrua Bridge opened in 1991. The bridge was repaid in 1991.

A little history
June 11, 1934 was Skip Aksjeselskapet Kvalsund ferry created, with an en Share capital 45 200. The company bought the ferry «Kvaløy» which had capacity for three cars or a bus board. In 1954 drove the company into a new ferry to cater for the increased traffic. The new ferry had the capacity to bring eight cars on board. [1]
Source: Wikipedia. Photo: Erik H. Roxrud and Travel-Finnmark.
Google trans.