Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995

Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn.

The idea for the costume came from «The Kven Artist» from Northern Troms, Jens Stark in 1995

He wished that the  Kvens should have their own costume that they could use during The 17th of May celebrations, christenings, confirmations, weddings or other festive occasions where it would be common to wear a bunad. The Kven suit was supposed to show the wearers identity and ethnicity.

Kvendrakten 1

Kvendrakten 2
Bilder fra www.finnmarksbunaden.no, brukt med tillatelse.
Images from www.finnmarksbunaden.no, used with permission.

Kvendrakta

Forfatter: Kaisa Maliniemi

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995. Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn.
Det samme året opprettet Norske Kvener Forbund (NKF) en prosjektgruppe som skulle komme frem til en drakt bygd på kvenske tradisjoner. Prosjektgruppen bestod av NKF og Kompetansesenteret for husflid og småindustri i Målselv (KHS). KHS hadde ansvaret for utviklingen selve drakten, mens arbeidsgruppe nevnt av NKF kom med ideer og vurderte forslagene.
Periode 1880-1920 ble valgt som inspirasjon for drakten. Under arbeidet fant både KHS og arbeidsgruppen ut at det ikke har eksistert noen allmenn kvendrakt i tidligere tider som de kunne bruke som modell for drakten. Dermed er kvendrakten ikke rekonstruert etter gamle kvenske drakttradisjoner, men den blir regnet som en ”nyrekonstruksjon” som er laget etter prinsipper basert på forskjellige materialfunn fra perioden 1880-1920. I 1999 var prototypen for kvinne- og herredrakten ferdig og draktene ble introdusert under en nasjonal konferanse i Nordreisa om kvener. Den endelige kvendrakten ble lansert i 2001.
Stakken og vesten på kvinnedrakta er laga etter oppskrift funnet i et arkiv i Helsinki. Stripene i ullstoffet er inspirerte av finske folkedrakter, det samme er også tilfellet for forkle og lue av lin. Stripene i draktstoffet er holdt i farger (sorte, røde, gule, grønne og blå) som er kjent fra Finland og i kvenske miljøer, blant annet i Børselv. Broderiene i dameskjorta, på forkle og på lua, baserer seg på et mønster fra et spesielt hodeplaggsfunn fra Tornedalen. Sølvsmykkene har ei spesiell utforming og man har hentet inspirasjon fra 1000 år gamle smykker funnet i Maursund i Nord-Troms. Hjerteformen er stilisert og gir et moderne uttrykk. Korset har en sentral rolle i smykkene, som et symbol på religionens rolle i kvenenes historie. Kvinnedrakten kan også kombineres med en spesiell hjerteformet veske som ligner formen på kommager.
Mennenes drakt ble konstruert for å passe til kvinnedrakten. Buksene er sorte og vesten er laget av stripete stoff. Ulljakken er hvit og koftelignende, med et reinskinnsbelte med sølvspenne som holder jakken sammen. Draktens hodeplagg er kalott i hvitt ullstoff. Bruken av hvit ull og lyse farger var et bevisst valg fra prosjektgruppa. Mennene bruker lignende skjorte som kvinnene. Felles for både kvinne- og mannsdrakten er silkesjalet.
Kilde: Kvensk institutt

Kven costume

Author: Kaisa Maliniemi (translated to English)

The idea for the costume came from «The Kven Artist» from Northern Troms, Jens Stark in 1995. He wished that the  Kvens should have their own costume that they could use during The 17th of May celebrations, christenings, confirmations, weddings or other festive occasions where it would be common to wear a bunad. The Kven suit was supposed to show the wearers identity and ethnicity.
That same year, the Norwegian Kven Federation (NKF) created a project group that would design a costume inspired by Kven traditions. The project group consisted of the NKF and the Competency Center for Handicrafts and Small Industries in Målselv (KHS). The KHS was responsible for developing the costume itself, while work groups named by the NKF came with ideas and considered the proposals.
The time period of 1880-1920 was chosen as the inspiration for the costume. During their work the KHS and the workgroup found that there were no existing Kven costume in earlier times that they could use as a model for the costume. Thus the Kven costume is not reconstructed by old Kven costume traditions, but was considered a «neo-reconstruction» that is based on principles based on different findings in 1880-1920. In 1999 the prototype for women’s and men’s suit were introduced during a national conference in Nordreisa about Kvens . The final suit was introduced in 2001.
The skirt and vest of the female costume is made by following a recipe found in an archive in Helsinki. The stripes in the wool was inspired by Finnish folk costumes. The same is also done for the apron and hat of linen. The stripes in suit fabric is kept in different colors (black, red, yellow, green and blue) that are known from Finland, Kven environments, including Børselv. The embroideries on the ladies’ shirt, apron and cap was based on a pattern from a special head accessory found in the Torne Valley. The silver jewelry has a special design and they drew inspiration from 1000-year old jewelry found in Maursund in Northern Troms. The heart shape is styled in a way that gives it a modern look. The cross has a central role in the jewelry, as a symbol of the role of religion in Kvens history. The female suit can also be combined with a special heart-shaped pouch that resembles the shape of kommager (a type of Sami shoe).
The men’s costume was designed to match the female costume. The pants are black and vest are made of striped fabric. The wool jacket is white and kofte-like (Sami jacket), with a reindeer leather belt with silver buckle that keeps the jacket together. The suit’s cap is a dome of white wool. The use of white wool and bright colors was a conscious choice from the project group. Men use similar shirt as women. Common to both the female and male costume is the silk shawl.
Source: Kven Institute

/esh

Back to start