Polarnatt – Mørketid/ Polar Night


  I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten.

Mørketid 3

Mørketid i Finnmark. Bildet er tatt midt på dagen mot sør. Polarnight in Finnmark. The picture is taken in the middle of the day to the south.

Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det her i Finnmark og slik går polarnatta. Menneskene går ikke i dvale som man kanskje skulle tro. Lysene tennes i husene, det nærmer seg jul, man pynter, lager god mat og koser seg sammen med andre mennesker. Mulighetene for et rikt uteliv er store. Riktignok kan det være både uvær og sprengkulde. Ikke desto mindre, den fantastiske naturen innbyr til de store opplevelser ute i friluft. Turer innover vidda med hundespann og pauser med bålkos og matretter fra Finnmark. Hvis man ønsker litt mer fart og spenning kan man ta en tur med snøscooter. Løypenettet strekker seg over hele fylket. Det er to flotte ishotell i Finnmark. Ett i Kirkenes og ett i Alta. For ikke å glemme nordlyset, trolsk og sprakende over himmelen. Isfiske på fjellvann. Opplev reindriftsfamilie i lavvu inne på vidda. Det finnes profesjonelle arrangører som kan ta deg med på de store polaropplevelsene.

Mørketid, eller polarnatten er et fenomen som inntrer om vinteren, og kun nord for den nordlige polarsirkelen og sør for den sørlige polarsirkelen. I denne perioden går solens bane i sin helhet under horisonten, selv når den er på sitt høyeste (ca. midt på dagen). Mørketiden har kortest varighet ved polarsirklene, øker i lengde mot de respektive polene og er på sitt lengste på selve polpunktene, der varigheten er nesten seks måneder. Hvis Jorden ikke hadde hatt atmosfære, ville polarsirklene vært grensene for mørketiden. Men ettersom jorden har atmosfære, blir sollyset avbøyd («bøyd nedover») på sin vei gjennom luftlagene og tilsynelatende kommer solen høyere på himmelen. Som en følge av dette fenomenet flyttes grensen for mørketiden nærmere polene og grensen for midnattssol tilsvarende nærmere ekvator.
På grunn av skumringseffekten (lysbryting) innebærer mørketid imidlertid ikke nødvendigvis at det er mørkt 24 timer av døgnet, på samme måte som det blir lyst noe før soloppgang.

Her er noen datoer for polarnatt:

Vardø: 23. November – 19. Januar
Hammerfest: 22. November – 20. januar
Berlevåg: 21. November – 22. Januar
Nordkapp: 20. November – 22. Januar
Karasjok: 25. November – 14. januar
Alta: 25. November – 17. Januar

 

  In the last half of November, the sun disappears below the horizon.  We who live north of the Arctic Circle are now enveloped by the polar night.

No sun until the end of January. There is a period of time when the sun colors horizon in pink. The clouds are also bright red. Suddenly, the northern lights appear and an enchanting atmosphere takes over. That’s how it is in Finnmark and thus is now the polar night. People don’t end up hibernating as one might think. Houses are lit up, Christmas approaches, people decorate, make good food and enjoy themselves along with their family. The possibilities for a rich outdoor life is great. Granted, there might be storms and severe cold. Nevertheless, the wonderful nature invites you to the big adventure outdoors. Trips into the highlands by dog ​​sled with breaks at bonfires and food from Finnmark. If you want a little more excitement, you can take a ride in a snowmobile. The trail network extends throughout the county. There are two beautiful ice hotels in Finnmark; one in Kirkenes and one in Alta. One mustn’t forget the northern lights, bewitching and colourful, weaving across the sky. There’s ice fishing on mountain lakes. Experience the Sami reindeer herding families in lavvu (traditional Sami tent) on the plateau. There are professional organizers who can take you on these great polar experiences.

The polar night is a phenomenon that occurs during the winter, and only north of the Arctic Circle and south of the Antarctic Circle. During this period the solar orbit goes entirely below the horizon, even when it is at its highest point (around midday). The polar night has the shortest duration at the polar circles, increasing in duration towards their respective poles and are at their very longest at the poles themselves, where they can last for almost six months. If Earth did not have an atmosphere,the polar circle would be the boundaries of the polar night. But since the Earth does have an atmosphere, the sunlight is deflected («bent down») on its way through the air layers and the sun seems to come higher in the sky. As a result of this phenomenon, the boundary of the polar night moves closer to the poles and the boundary for the midnight sun moves correspondingly closer to the equator.
The twilight effect (refraction) means that it will not necessarily be dark 24 hours a day, in the same way that there will be some light even before sunrise.

Here are some dates for the polar night:

Vardø: 23rd of November – 19th of January
Hammerfest: 22nd of November – 20th of January
Berlevåg: 21st of November – 22nd of January
Nordkapp: 20th of November – 22nd of January
Karasjok: 25th of November – 14th of January
Alta: 25th of November – 17th of January

 

/esh

Back to start