Porsanger – Laksefiske i Porsanger/ Salmon fishing in Porsanger

  Du vet det kanskje ikke, men Porsanger er antakeligvis den kommunen i Norge som har det største tilbudet på laksefiske

Lakselva, Stabburselva og Børselva har alltid hatt en kjær plass blant mange laksefiskere, og Porsanger blir stadig mer populær som laksefiskedestinasjon. Totalt i 2012 så ble det i disse tre elvene tatt over 20 tonn med laks, noe som virkelig er med på å sette preg på kommunen.

  You may not know it, but Porsanger is probably the municipality in Norway that has the most to offer regarding salmon fishing

Lakselva, Stabbur River and Børselva have always been cherished by many anglers and Porsanger is becoming increasingly popular as a salmon fishing destination. In 2012 there was in total caught over 20 tonnes of salmon in these three rivers combined, which really helps to highlight the municipality.

 

Porsanger Laksefiske 1

  Lokale, så vel som tilreisende sportsfiskere vet å sette pris på lakseelvene våre, og forståelig er det, all den tid de tre elvene både har særpreg og flyter gjennom noe av det vakreste landskapet Norge har å by på.

Børselva er med sitt ekstremt klare vann, noe av det vakreste Norge har å by på der elva renner gjennom både fjellandskap og Nord-Europas største canyon. Børselva er i første rekke kjent som en smålakselv, men også har kan man stifte bekjentskap med sølvblank laks over den magiske 10-kilosgrensa. Børselva er i de nederste partiene relativt lett tilgjengelig med bilvei. Ønsker du derimot en større villmarksekspedisjon kan du spenne på deg ryggsekken og dra opp til de øvre delene av elva. Børselva har ganske lang lakseførende strekning, og man antar at laksen kan vandre cirka 80 kilometer oppover elva. Børselva er helt og holdent forpaktet av Børselv JFF som selger fiskekort til elva.

Lakselva munner ut i Porsangerfjorden, rett ved rullebanen til Banak Lufthavn. Lakselva renner gjennom furu- og bjørkeskog i Lakselvdalen, og er med sine cirka 30 lakseførende kilometer en relativt kort elv. Lakselva er lett tilgjengelig, og nås enkelt via bilvei stort sett langs hele elva. Lakselva er en typisk storlakselv, og snittvekta på laksen ligger jevnt over i overkant av 6 kilo. Flere individer over 20 kilo hver eneste sesong bidrar til at Lakselva virkelig er i ferd med å bli en av verdens mest ettertraktede lakseelver. Fangsmuligheten i Lakselva er også god, og i 2012 ble det tatt i overkant av 12 tonn i Lakselva. Lakselva forvaltes av Lakselv grunneierforening som selger fiskekort for allmennheten. I tillegg har Lakselva enkelte private fiskevald som omsettes utenfor fiskekortordningen.

Stabburselva munner ut i Porsangerfjorden ved Stabbursnes. Stabburselva er i likhet med Lakselva en elv som hovedsakelig renner gjennom furu- og bjørkeskog, og elva har en lakseførende strekning på 27 kilometer. Av disse 27 kilometrene er det cirka 11 som er relativt lett tilgjengeliv via bilvei. Den velkjente Fossekulpen og elvestrekningen ovenfor fossen fordrer en gåtur. Stabburselva rangerer nok i hovedsak som en mellomlakselv, men elva har også en god andel storlaks i sine årlige fangster. Fiskekortsalget i Stabburselva foregår i hovedsak på Stabbursnes naturhus og museum, men Stabburselva har også enkelte privatvald.

  Locals, as well as visiting anglers know to appreciate our salmon rivers, which is understandable, given that the three rivers has both character and flows through some of the most beautiful sceneries Norway has to offer.

Børselva is, with its extremely clear water, something of the most beautiful Norway has to offer where the river flows through the mountain scenery and Northern Europe’s largest canyon. Børselva is primarily known as a «small salmon river», but one can also become acquainted with silvery salmon weighing over the magic 10-kilo (~22 lbs) limit. Børselva is in the lower regions relatively easily accessible by road. If you want a greater wilderness expedition you can strap on your backpack and go up to the upper reaches of the river. Børselva has quite a stretch with a salmon population, and it is assumed that the salmon can swim approximately 80 kilometers (~50 mi) upriver. Børselva is entirely managed by Børselv JFF (Børselva Hunting and Fishing Association), who sell fishing licenses for the river.

Lakselva empties into the Porsangerfjord, right by the runway to Banak Airport. Lakselva runs through pine and birch forests in the Lakselv valley, and is with its approximately 30 salmon-bearing kilometers (~19 mi) a relatively short river. Lakselva is readily available, and easily reached via road along most of the river. Lakselva is a typical «large salmon river», and the average weight of the salmon rests just over 6 kilograms (~13 lbs). Several catches weighing over 20 kilograms (~44 lbs) each season is really helping Lakselva to become one of the world’s most sought-after salmon rivers. The chances of getting a catch in Lakselva is also good, and in 2012 over 12 tonnes of salmon was caught in this river alone. Lakselva is managed by the Lakselv land owners association, who sell fishing licenses to the public. In addition, Lakselva has some private fishing areas that are managed outside the fishing license system.

Stabbur River flows into the Porsangerfjord near Stabbursnes. Stabbur River is similar to Lakselva, a river that mainly flows through pine and birch forest, and the river has a salmon-bearing stretch of 27 kilometers (~18 mi). Of these 27 kilometers there are approximately 11 (~7 mi) which are relatively easily accessible by road. The well-known waterfall pond and the stretch of river above the waterfall requires a walk. Stabbur River probably ranks largely as a «middle salmon river», but the river also has a good proportion of large salmon in its annual catches. Fishing licenses in Stabbur River are mainly sold at Stabbursnes Nature House and Museum, but Stabbur River also has some private areas.