Lebesby – Friarfjord skifer/ Friarfjord slate

  Skiferbruddet i Friarfjord /Irgevuotna

Dette skiferbruddet har produsert takstein fra 1930-årene og fram til 70-tallet.

Skiferen fra Friarfjord er mørk grå til svart leirskifer og av en annen kvalitet enn for eksempel Altaskiferen. Dette var verdens nordligste skiferbrudd. Kløveflaten var plan eller bølget, noe avhengig av bruddlokalitet. Tykkelsen kunne variere fra 1 mm til 3 cm. Hovedmaterialene i skiferen er finkornet glimmer og kvarts samt granitt. Etter krigen begynte gjenreisningen av skiferbruddet i 1946 og feltet var i produksjon i 1947. I løpet av den tiden fram til 1970 var det noen avbrudd i produksjonen. Det ble stans i produksjonen da Voss skiferbrudd som eide bedriften ikke fant det regningssvarende å fortsette driften. Produksjonen varierte mellom 600 000 og 900 000 takstein i året. Kilde: Gunnar Hildonen

 

  The slate break in Friarfjord / Irgevuotna
This slate break has produced roof tiles from the 1930s and up to the 70’s.
The shield from Friarfjord is dark gray to black clay slate and of a different quality than for example the Altaslate. This was the northernmost slate break in the world. The cleavage was flat or wavy, depending on the breach location. The thickness could vary from 1 mm to 3 cm. The main materials in the shifter are fine-grained mica and quartz as well as granite. After the war, the restoration of the slate break began in 1946 and the field was in production in 1947. During that time until 1970 there were some interruptions in production. There was a stop in production when Voss slate breach as the owned company did not find it accountable to continue the operation. Production ranged between 600,000 and 900,000 roof tiles a year. Source: Gunnar Hildonen