Loppa – Kystfort Loppa øy 35/971/ Coastal fort Loppa island 35/971

  Loppa øy Kystfort 35/971

Batteriet som ble anlagt på Loppa inngikk også i ytre kystartillerilinje.

Batteriets oppgave var å samarbeide med batteriet i Hasvik å hindre fiendtlige sjøstridskrefter å trenge inn mellom Loppa og Sørøya, samt sikre skipstrafikken forbi Loppa. (Den tyske skipstrafikken gikk normalt innenfor Silda gjennom Bergsfjordene).

I batteristøttepunktet inngikk:

  • 4 stk 15,5 cm kanoner (fr) i feltm. stillinger. Skuddvidde ca. 18 000 meter.
  • 2 stk 2 cm luftvernkanoner
  • 1 stk 6,5 cm kanon (britisk)
  • 2 stk 5 cm panservernkanoner
  • 2 stk pvrk
  • 1 stk bombekaster
  • 8 stk mg/mitr
  • 3 stk lyskastere

I forbindelse med nærforsvaret var det utlagt ca. 800 miner.

Kommandoplass og ammunisjonslager var etablert i et fjellanlegg.

Til å begynne med ble forsyninger og materiell tatt i land i småbåter.

Senere ble det bygget en betongkai i Melværbukta hvor større skøyter kunne legge til i godt vær.

Signalstasjonen og luftvaktpost var opprettet i tilknytning til batteriet. Også her var det anlagt en liten fangeleir for russiske krigsfanger (30 – 40) som ble nyttet som arbeidsmannskaper. Den samlede styrken på Loppa var ca 150 mann, hvorav en nærforsvarstropp. Batteriet 35/971 som tilhørte Hærens kystartilleri ble anlagt i 1942. Anlegget ble sprengt og batteriet flyttet til Vandsundet (Karlsøy) høsten 1944.

Kilde: Th. Gamst. Finnmark under Hakekorset

  Loppa island coastal fort 35/971
The battery that was installed on Loppa was also included in the outer coastal line.
The battery’s task was to collaborate with the Hasvik battery to prevent enemies from penetrating between Loppa and Sørøya, as well as ensuring ship traffic passing by Loppa. (German shipping traffic usually passes within Silda through the Bergs fjords).
The battery support point entered:
– 4 pcs 15.5 cm cannon (fr) in fieldm. positions. Shot width approx. 18 000 meters.
– 2 pcs 2 cm air protection guns
– 1 piece of 6,5 cm canon (British)
– 2 pcs 5 cm armor guns
– 2 pcs
– 1 piece of bumpers
– 8 mg mg / mitr
– 3 light bulbs.
In connection with the local defense, they have placed approximately 800 mines in the area.
Command and ammunition place were established in a mountain facility.
Initially, supplies and equipment were ferried across in small boats.
Later a concrete kayak was built in Melvær bay, where larger boats that could dock in good weather.
The signal station and the anti aircraft station were created in connection with the battery. Here too, a small prison camp was opened for Russian prisoners of war (30-40) who were employed as workforce. The total strength of Loppa was about 150 men, of which one is the immediate defense force. The battery 35/971 belonging to the army’s coastal artillery was built in 1942. The plant was blown and the battery was moved to Vandsundet (Karlsøy) in the autumn of 1944.

Source: Th.Gamst. Finnmark under Hakekorset

/esh

Back to start