Loppa – Øksfjord, hovedstad i Loppa/ Øksfjord, Capital in Loppa

  Øksfjord (nordsamisk: Ákšovuotna, kvensk: Aksuvuono) er et tettsted og administrasjonssenteret i Loppa kommLoppa Øksfjord14une i Finnmark. Tettstedet har 489 innbyggere per 1. januar 2015.

 

  Øksfjord (Northern Sami:Loppa Øksfjord15 Ákšovuotna, Kven: Aksuvuono) is a village and the administrative center of Loppa in Finnmark. The village has 489 residents per 1 January 2015

 

 

 

  Øksfjord (nordsamisk: Ákšovuotna, kvensk: Aksuvuono) er et tettsted og administrasjonssenteret i Loppa kommune i Finnmark. Tettstedet har 489 innbyggere per 1. januar 2015[1].
Øksfjord har daglige anløp av Hurtigruten og er anløpet som ligger mellom Skjervøy og Hammerfest. Nærmeste by er Alta som ligger omtrent 120 kilometer fra tettsLoppa Øksfjord12tedet. Veiforbindelsen mellom Langfjordbotn og ØLoppa Øksfjord13ksfjord heter fylkesvei 882, og ble bygget på 60-tallet. Før fylkesvei 882 ble bygget gikk det en så kalt «prostebåt» fra Øksfjordbotn til Øksfjord. Øksfjordtunnelen, som er en del av fylkesvei 882 ble bygget på 1980- tallet.
Postnummret er 9550. Det er ferjeforbindelse med Bergsfjord, Tverfjord, Sør-Tverfjord og Hasvik. Man kan også ta hurtigbåtrute som går fra Hammerfest via Hasvik.
Øksfjord idrettslag(ØIL) ble grunnlagt i 1938. Og har i dag et klubbhus, en fotballbane og en skiløype.
Øksfjord var tidligere kjent for sildoljefabrikk som ble nedlagt på 1980-tallet. Stedet har i dag en moderne fôrfabrikk og flere fiskeoppdrettsanlegg. Det er en rekke fiskevann og turmuligheter i området.
Under et norsk raid 11. april 1941 ble maskineriet på fabrikken sprengt og ødelagt [2].
Øksfjord ble, som mange andre bygder brent ned, under den tyske evakueringen i 1944.Loppa Øksfjord11
Øksfjord kirke ligger her, og den sto ferdig i 1954.
Øksfjord består av tre deler Vassdalen, Handelen og Ystnes.
Navn på Øksfjord opp igjennom tidene.
1555 Axefierden
1558 Oxefierdh
1593 Oksfjord
Kilde: Wikipedia

 

  Øksfjord (Northern Sami: Ákšovuotna, Kven: Aksuvuono) is a village and the administrative center of Loppa in Finnmark. The village has 489 residents per 1 January 2015 [1].

Øksfjord daily calls of the Hurtigruten and is tarnished located between Skjervøy and Hammerfest. The nearest city is Alta located about 120 kilometers from the village. Road link between Langfjordbotn and Øksfjord called county road 882, which was built in the ’60s. Before county road 882 was built wentLoppa øksfjord1 a so called «prostebåt» from Øksfjordbotn to Øksfjord. Øksfjord tunnel, which is part of the county road 882 was built in the 1980s.

Norwegian postcode is N – 9550. There is a ferry connection with Bergfjord, Tver Fjord, South Tver Fjord and Hasvik. One can also take a fast route that goes from Hammerfest via Hasvik.

Øksfjord sports (ØIL) was founded in 1938. And currently has a clubhouse, a basketball court and a ski trail.

Øksfjord was previously known for herring factory which was closed down in the 1980s. The site has today a modern feed factory and several fish farms. There are a number of fishing lakes and hiking in the area.Loppa øksfjord 32
Under a Norwegian raid on 11 April 1941, the machinery factory exploded and destroyed [2].

Øksfjord was, like many other villages burnt down during the German evacuation in 1944.

Øksfjord Church is here, and it was completed in 1954.

Øksfjord consists of three parts Vassdalen, trade and Ystnes.

Name of Øksfjord throughout time.

1555 Axefierden

1558 Oxefierdh

1593 Oksfjord
Source: Wikipedia
Google trans.

Ferge/Ferry