Loppa – Havguden Njord i Øksfjord/ God of the sea Njord in Øksfjord

 

  Njord (norrønt Njǫrðr, kanskje frå urnordisk Nerthuz) er havguden i norrøn gudetru. Han rår over vindane og rikdommen i havet, og kan stilla storm og sløkka eld. Han er guden ein kan blota til for for lukkeleg seilas, godt fiske, jaktlukke, for rikdom og lausøyre. Njord var ein viktig gud som ein finn spor av i ei rekke stadnamn i Skandinavia.

Guden er kjend som far til Frøy og Frøya, anten med si eiga søster, som også kan ha blitt kalla Njord, eller med seg sjølv som tvekjønna. Han er også kjend for eit kortvarig ekteskap med jotunkvinna Skade, som feila fordi han føretrakk havet medan ho lengta til fjellheimen til far sin.

Njord var av vaneslekt og budde opphavleg i Vanaheim. Som del av fredspakta med æsene etter Vanekrigen kom han til æsene, der han blei rekna som ein av dei høgaste. Han budde i Noatun (Nóatún, som betyr ‘skipstun’, altså ‘hamn’), ved sjøen.Loppa njord 1

  Njord (Norse Njǫrðr, perhaps from Old Scandinavian Nerthuz) is god of the sea in old Norse mythology. He rules over wind and riches of the sea, and can render storm and extinguish fire. He is the god ein can soften to travel for extinguisher Sails, good fishing, hunting closing, for wealth and forlorn u per. Njord was an important god ein find traces of one in a series Place Names in Scandinavia.

God is known as the father of Frey and Freya, either with say EIGA sister, who also may have been surnamed Njord, or with one’s self as hermaphrodite. He is also known for EiT brief marriage with the giantess Damage, as mistakes because he lead pulled sea Medan ho longed for the mountains to his father.

Njord was the habit family and divorce rise in Vanaheim. As part of peace pact with Aesir after Vane war he came to the Aesir, where he nappy counted as one of the highest. He divorce in Noatun by the sea.
Google trans.