Loppa – Fjellturer fra Øksfjord/ Mountain tours from Øksfjord

  Sommertrimmen i Øksfjord
Informasjon hentet fra http://www.xfjord-il.no/
Sommertrimmen er et årlig arrangement i perioden 1.6 til 1.10. Det er 6 poster; Fruvik, Storevarden,
Småvannan, Vassdalsbotn, Middagstind og Rassavaggi. Vi håper mange vil skrive seg inn i bøkene
i løpet av sommeren. Bildet nedenfor viser en av postene på Middagtind!

 

  Summer Trim in Øksfjord
Information extracted from http://www.xfjord-il.no/
Summer Trim is an annual event in the period 1.6 to 1.10. There are 6 records; Fruvik, Storevarden,
Småvannan, Vassdal Botn, Middagstind and Rassavaggi. We hope many will write into the writings
during the summer. The picture below shows one of the items on Middagtind!

 

Toppturer K 1

  Vi har ikke fått merket løypene til Storevarden og Middagstind som vi tildigere har annonsert, vær derfor
forsiktig og ta nødvendige forholdsregler og bruk kart og kompass evt. GPS om det er dårlig vær.

GOD TUR!

Øksfjord IL har fått midler for merking av turløyper, så dette vil komme på plass i løpet av neste år.

I perioden 1.6 – 1.9 har Øksfjord idrettslag ute trimposter på alle seks stiene.
Går du på 15 poster og er innom 3 forskjellige poster får du en liten premie.
Den som går på flest poster får hovedpremien. Det er delt opp i dame og herreklasser.

Nedenfor finner du en oversikt over stiene

Rassevaggi:
For å komme til Rassevaggi kan du gå fra Vassdalen og Ystnes.
Stien i Vassdalen starter hvor den gamle Minkgården sto, mens stien på Ystnes
starter på Platået.

Vassdalsbotn:
Stien starter ved Vassdalsvannet i Vassdalen. Stien går rundt hele vannet,
så du kan gå fra begge sidene.

Fruvik:
Stien starter i Fruvik, du følger stien opp Fruvikdalen. Halvveis opp dalen ved
en stein finner du trimposten.

Småvannene:
Også her starter stien to plasser. Du kan starte samme plass som når du går til
Vassdalsbotn, da går du helt inn til botn. Når du kommer frem til posten i Vassdalsbotn,
går du videre bak gapahuken og fortsetter opp fjellet til du kommer til flere småvann
hvor du også finner trimposten.

Du kan også starte i Fruvik. Da følger du stien opp Fruvikdalen, halvveis opp dalen kommer
du til trimposen i Fruvik. Herfra følger du stien videre opp til skaret i Fruvik, etter det starter
nedstigningen mot trimposten på småvannene.

Middagstind:
Turen opp til middagstind starter i Vassdalen, hvor den gamle Minkgården sto. Herfra går
det sti den første delen. Du starter i den samme stien som når du går til Rassevaggi.
Men fortsetter videre opp når stien begynner å gå mot venstre. Trimposten er på toppen
av fjellet, som ligger 850 m.o.h.

Storvarden:
Stien starter på samme plass som stien i Fruvik.

Toppturer K 1

  We have not been marked trails to Storevarden and Middagstind we tildigere has announced, so be
careful and take the necessary precautions and use a map and compass if necessary. GPS if it’s bad weather.

GOOD TRIP!

Øksfjord IL has received funding for marking trails, so this will be in place within the next year.

In the period from 1.6 to 1.9 have Øksfjord sports teams looking trim records on all six paths.
Going on 15 records and attending 3 different records you get a small prize.
Whoever goes on most items get the grand prize. It is divided into men and women classes.

Below is a list of paths

Rassevaggi
To get to Rassevaggi visit from Vassdalen and Ystnes.
The trail in Vassdalen starts where the old Mink farm stood, while trail on Ystnes
starting at plateau.

Vassdal Botn
The trail starts at Vassdal water in Vassdalen. The trail goes around the water,
so you can go from both sides.

Fruvik
The trail starts in Fruvik, you follow the trail up Fruvikdalen. Halfway up the valley at
a stone as fitness record.

Small lakes
Also here the trail starts two places. You can start the same place as when you go to
Vassdal Botn, then go all the way to bottom. When you arrive at your record in Vassdal Botn,
proceed behind the bivouac and continue up the mountain until you reach several small lakes
where you will also find fitness record.

You can also start in Fruvik. Then follow the trail up Fruvikdalen, halfway up the valley come
you to trim the bag in Fruvik. From here, follow the trail upwards to cut into Fruvik, after it starts
descent towards trim record on small lakes.

Middagstind
The walk up to middagstind starts Vassdalen, where the old Mink farm stood. From here
The trail the first part. You start in the same path as when you go to Rassevaggi.
But continuing on up when the trail starts to the left. Trim item is on top
of the mountain, which is 850 meters above sea level

large Varden
The trail starts at the same place as the trail in Fruvik.