Måsøy – Lokalhistorie. Sankt Elms ild på Ingøy/ Local History. St. Elmo’s fire on Ingøy

  Sankt Elms ild på Ingøy
Et svært så sjeldent naturfenomen
Sankt Elms ild på Ingøy
En lysende kule ble observert av flere personer på Ingøy. Den flyr ikke langt oppe på himmelen, men langs bakken og i høyde med telefonstolper.
2012-01-27 Bernt Jacobsen

  St. Elmo’s fire on Ingøy

A very rare event natural phenomenon
St. Elmo’s fire on Ingøy
A sphere was observed by several people on Ingøy. It does not fly far up in the sky, but along the ground and level with telephone poles.
2012-01-27 Bernt Jacobsen

 

St Elms ild1_original

  Sankt Elms ild på Ingøy
Et svært så sjeldent naturfenomen
Sankt Elms ild på Ingøy
En lysende kule ble observert av flere personer på Ingøy. Den flyr ikke langt oppe på himmelen, men langs bakken og i høyde med telefonstolper.
2012-01-27 Bernt Jacobsen
SANKT ELMS ILD PÅ INGØY

Sankt Elms ild er et naturfenomen som forekommer svært sjelden. Og når det skjer er det som regel ingen mennesker som er vitne til det. På Ingøy har det skjedd og vitnet var tilstede. I Steinvika så Karl Wærnes det engang før krigen i form av en lysende kule som en glorie over den ene portstolpen. Og det var portstolpene til eiendommen Storsteinvika, som har fått navn etter den store steinen i sjøen utenfor Pakkhusberget mellom Sørenvika og Koisand. Da Wærnes så fenomenet tok han en kjepp som han holdt opp til den lysende kula over portstolpen. Da skjedde det merkelige at kula hoppet opp og la seg over toppen på kjeppen.
Sankt Elms ild har sitt navn fra en helgen som ble påkalt av sjøfarende i Middelhavet. Selve fenomenet kan skje når det elektriske potensialfall over jorda er ekstremt stort slik det kan være før og under tordenvær. Sankt Elms ild er en lysende utladning av elektrisitet kalt Coronautladning. Dette lyset samler seg over spisser som peker ut i lufta som for eksempel kirkespir, ledningsmaster, horn på dyr, toppen av busker og gress. Det forekommer også over master og rær og fiskerne skulle således være de nærmeste til å få oppleve fenomenet.
En tøværsperiode, kalt kakelinna sørpå, setter ofte inn på Ingøy i juletida med sørvest storm. Med en kaldluftfront ute i havet blir luften elektrisk.
En gang på begynnelsen av nittitallet satt Gunvor Klausen og så ut gjennom vinduet mot Ryholmen. Da kom det ei lysende kule ute fra havet. Kula beveget seg sakte. Den festet seg på linja til gatelyset og forsvant over kirkebakken.
På skolen satt Venke og kikket ut gjennom ruta. Ei lysende kule kommer over kirkebakken, følger linja ned til kirkegården og blir borte. Det var et himmelsk uvær, mildt og stupmørkt. Fenomenet minnet om Sankt Elm ild.
For tusen år siden ville man sagt det var Åsgårdreia. Solsnu, 21.desember var en vrien dreining. De ordnede krefter var i ulage. Kaoskreftene hadde fritt spillerom. Hester ble slaktet. Teinene stenket. Blod skvettet på gård og grunn. Fimbulvinteren måtte unngås. Sola trengte hjelp til å reise seg igjen. På 1600-tallet var kalenderen kommet 10 dager ut av kurs. Julaften var egentlig 3.januar. En ordnet kalender var med på å fjerne forestillingene om kaoskreftene. 10 dager ut av kurs fikk folk syn for sagn om at kaoskreftene var virksomme igjen. Zodiakken, dyrekretsen, tilsa at man nå forlot Skytten og gikk inn i Steinbukkens stjernetegn. Folketroen krevde likevel en forklaring på de 10 kaosdagene og opprettet et eget stjernetegn for det. Det trettende stjernetegn ble ravnen og grisens tegn. Kaosdagene ble naturlig nok forbundet med hedenske dyr, Odins ravner og vikingenes fruktbarhetssymbol, grisen. Fruktbarhetsguden Frøy hadde en gris som het Gullbust. Den fløy over himmelen med lysende buster og beveget seg like lett til vanns.
Heksebrenningen her i Finnmark var vel et forsøk på å få kaoskreftene under kontroll. Lengre nord og ned enn hit opp var det ikke mulig å komme. Ei uendelig mørketid her beviste det. Og kalenderen mislyktes i å skape orden. Virkeligheten føltes kaotisk. Kalenderreformen på 1700-tallet fjernet 10 dager og vi var i takt med sola igjen. Opplysningstidens århundre opprant. Årets mørkeste dag 21.desember var viet til Sankt Thomas i katolsk tid. Primstavtegnet var en hånd. Tegnet kunne også være ei bøtte, for nå skulle ølet fylles på tønner. For noen år siden ble ei praktfull brystspenne funnet i pollen nedenfor huset til Edith Wold. Den var av messing og i opphøyd relieff. En person med ei bøtte i hver hånd var avbildet. Symbolet på Sankt Thomas.
Spenna holdt en skulderkappe sammen i brystet og var av sermoniell utforming. Bare 50 meter unna ligger tomta til den gamle katolske kirka som ble revet i 1747. Hvis spenna var en del av det sermonielle utstyret i kirka er det mulig at kirka i sin helhet var viet apostelen Thomas. Han som ikke ville tro før han fikk stikke fingeren i naglesårene. Kanskje man trengte Thomas finger som en garanti på årets mørkeste dag med et stormfylt hav, snefokk og en dårlig opplyst gamme. Å vie kirken til Sankt Thomas var i så fall god psykologi. Praktspenna viste seg å være fra 1100-tallet. En løvestatuett fra 1200-tallet er også funnet i kirketomta. På 1100-tallet gikk havet 2 meter høyere enn i dag. Det var da mulig å ro inn i kirkepollen nedenfor huset til Edith Wold. Her la man da båten. Så spaserte man de siste 15 metrene opp til porten på den gamle kirkegården.
Juledag 25.desember 1686 hadde frua på Fruholmen besøkt kirka på Inga. Og som vanlig delt ut sine fikener til barna. På roturen til Fruholmen ble hennes følge overrasket av uvær. I mørket var det lite håp om redning. Man var inne i de farlige dager. Solsnu og kaoskreftenes frie spillerom. Gamle folk nikket gjenkjennende da nyheten om Fruas forlis spredte seg. Alt var som det hadde vært. Vi var inne i grisens og ravnens stjernetegn. (Rolf H. Nilsen)
Kilde/Foto: Måsøy Museum

 

 

  St. Elmo’s fire on Ingøy
A very rare event natural phenomenon
St. Elmo’s fire on Ingøy
A sphere was observed by several people on Ingøy. It does not fly far up in the sky, but along the ground and level with telephone poles.
2012-01-27 Bernt Jacobsen
SANKT ELMS ILD ON INGØY

St. Elmo’s fire is a natural phenomenon that occurs very rarely. And when that happens it’s usually no people who witness it. On Ingøy has happened and the witness was present. In Steinvika discovered Karl Wærnes it even before the war in the form of a sphere like a halo over one gatepost. And it was the gateposts of the property Large Steinvika, which is named after the large rock in the sea off Pakkhusberget between Soren Vika and Koisand. When Wærnes discovered the phenomenon he took a stick which he held up to the bright sphere over the gatepost. Then it happened strange that the bullet jumped up and lay over the top of the stick.
St. Elmo’s fire has its name from a saint who was invoked by mariners in the Mediterranean. The phenomenon can occur when the electric potential drop across the soil is extremely large as it can be before and during thunderstorms. St. Elmo’s fire is a luminous discharge of electricity called Corona Discharge. This light accumulates over spikes pointing into the air such as church steeples, pylons, horns of animals top of bushes and grass. It also occurs over masts and yards and fishermen should thus be the next to experience the phenomenon.
A «tøværsperiode», called cake linna southern exposure, often puts into Ingøy in Christmas time with southwest storm. With a cold air front of the seas, the air electric.
Sometime in the early nineties put Gunvor Klausen and looked through the window toward Ryholmen. And there came a glowing bullet out from the sea. The bullet moved slowly. The stuck on board for street light and disappeared over the church ground.
At school set Venke and looked out through the window pane. Ei sphere will come across the church hill, follow the line down to the cemetery and disappears. It was a heavenly storm, mild and pitch dark. The phenomenon reminded Sankt Elm fire.
A thousand years ago, one would have said it was «Åsgårdreia». Sun turning, 21 December was a difficult turn. The overall effort was in shambles. Chaos forces had free rein. Horses were slaughtered. The pots sprinkled. Blood spattered on the farm and land. «Fimbul winter» had to be avoided. The sun needed help to get up again. In the 1600s were the calendar come 10 days out of date. Christmas Eve was actually January 3rd. A parent calendar helped to dispel notions of chaos forces. 10 days off course people got sight of legends about the chaos forces were active again. Zodiac, zodiac, indicated that one now left Sagittarius and went into Capricorn zodiac. People Faith demanded nevertheless an explanation of the 10 chaos days and established a zodiac for it. Thirteenth Star was the raven and the Pig sign. Chaos Days were naturally associated with pagan animals, ravens of Odin and Viking fertility symbol, the pig. Fertility god Frey had a pig named Gold Bust. It flew across the sky with shining bristles and moved as easily on water.
Witch burning here in Finnmark was well an attempt to get Chaos forces under control. Further north and down than up here it was not possible to get. Ei infinite polar here proved it. And calendar failed to create order. Reality felt chaotic. Calendar reform in the 1700s removed 10 days and we were in line with the sun again. Enlightenment century dawned. The darkest day 21 December was devoted to St. Thomas in Catholic times. Prim Stav character was a hand. The character could also be a bucket, for now would spill filled barrels. A few years ago was a magnificent chest buckle found in pollen below the house to Edith Wold. It was made of brass and raised relief. A person with a bucket in each hand was depicted. The symbol of St. Thomas.
Clamping held a shoulder gown together in the chest and was of ceremonial design. Just 50 meters away is the site of the old Catholic church that was demolished in 1747. If clamping was part of the ceremonial equipment in the church, it is possible that the church as a whole was devoted apostle Thomas. He who would not believe until he was sticking his finger in rivet years. Perhaps one needed Thomas finger as a guarantee on the darkest day with a stormy sea, snow swirling and a poorly lit hut. To dedicate the church to St. Thomas was so, good psychology. Wonderfully clamping turned out to be from the 1100s. A lion statue from the 1200s are also found in the churchyard. In the 1100s went sea 2 meters higher than today. It was then possible to row into the church pollen below the house to Edith Wold. Here let one when the boat. Then walked one in the last 15 few meters up to the gates of the old cemetery.
Christmas Day December 25, 1686 had the mistress of Fruholmen visited the church at Inga. And as usual handed out its figs to kids. In rowing to Fruholmen was her companion surprised by the storm. In the darkness, there was little hope of rescue. It was built in the dangerous days. Solsnu and chaos forces free games. Old people nodded in recognition when news of Fruas shipwreck spread. Everything was as it had been. We were inside the pig and the raven asterisks. (Rolf H. Nilsen)
Source: Måsøy Museum

Google trans.