Måsøy – Djevelleiken. Fra lokalhistorien/ Devil play. From local history

  Djevelleiken
En røverbande kom roende over Trollfjorden. Men folk på Ingøy hadde blitt varslet. Nå organiserte de seg i en hær og la seg i bakhold bak Vaktstufjellet.
2012-01-26 Bernt Jacobsen
DJÆVELLEIKEN
Inntil om lag år 1450 hendte det rett som det var at russerne kom til Finnmark for å rane til seg verdigjenstander. Som vi husker fra skoledagene våre var Norge katolsk fra 1152 til reformasjonen i 1536/37. I dag ser vi ennå at katolske kirker inneholder langt flere verdigjenstander enn de protestantiske kirkene. Så kirkene med sine gull- og sølvgjenstander var et spesielt mål for russerne når de kom til Finnmark på plyndringstokter. Mange navn langs kysten bærer preg av denne tidlige kontakten, selv om de fleste antakelig er fra pomortiden (ca.1730-1917).
I Tufjord på Rolvsøys vestsida stod det inntil 1500-tallet ei kirke. Gudshuset hadde mange kostbare gjenstander. Russerne hadde på en aller annen måte fått kunnskap om dette. En dag kom det seilende et par russelodjer inn tufjordleia. Båtene ankra opp like nedenfor Kirkeneset, der kirka lå. Det var ikke mange innbyggere i Tufjord den gang og ingen var heller forberedt på et angrep. Befolkningen flyktet derfor opp i fjellene for å berge livet. Kirken ble plyndret for alt av verdigjenstander og kostbarhetene ført om bord i skutene.
Mens russerne plyndra kirka i Tufjord bega to mann fra Tufjord seg over fjellet til Ingøy for å varsle innbyggerne der. Det var sannsynlig at russerne også ville ta seg til Ingøy. Trollfjorden skiller Rolvsøy fra Ingøy. Sundet er smalt og det tar ikke så lang tid å krysse strekningen.
Mafjord i forgrunnen. Djevelleiken i bakgrunnen
På Ingøy gikk meldingen om russernes komme som en løpeild. Det blei organisert en ”hær” utstyrt med økser, kniver og staurer. Vaktposter blei utplassert på flere sannsynlige steder. Alle skjønte likevel at russerne ville komme over Trollsundet, men de kunne også komme seilende inn Mafjorden. Og ganske riktig; Overfallsmennene kom over Trollfjorden. Båter ranet de til seg der. Ingøyværingene la seg på åsryggen som skiller den nordlige delen av øya fra den sørlige. Forhøyningen er en del av det nedre partiet av Vaktstufjellet. Navnet har det fått fra napoleonskrigene tidlig på 1800-tallet da det stod en vakthytte her for å holde utkikk etter engelske kryssere. Russerne fortøyde båtene sine i Vikran. Deretter bega de seg over til Inga, der kirka stod. Men da de kom til Russeaksla møtte de ingøyværingene.
Russerne oppdaga snart at de var lange færre en motstanderne og de forsøkte å flykte og gjemme seg i ei steinur i nærheten av Russeaksla. Her meinte de at de hadde bedre muligheter til å forsvare seg ettersom de her bare kunne bli angrepet fra en kant. Men ingøyværingene fulgte etter ned i uren og inn mellom steinene ble hver eneste russer slått i hjel. Derfor kalles dette stedet i dag for Djevelleiken.
Russerne hadde plassert noen vakter i lodjene sine i Tufjord. Da ingen av de som hadde dratt til Ingøy kom tilbake skjønte de at det hadde endt med katastrofe. De la fra land og ut i åpen sjø.
Ingøyværingene berga kirka si og det kom, etter sigende, aldri russeskuter mer på røvertokt til Ingøy.
Kilde: Måsøy Museum

 

 

  Devil play. From history
A robber gang rowed over Trollfjorden. But people on Ingøy had been notified. Now they organized an army and lay in wait behind Vaktstufjellet.
2012-01-26 Bernt Jacobsen

DJÆVELLEIKEN (Devil the game)
Until about year 1450 happened just as it was the Russians came to Finnmark to usurp valuables. As we remember from school days our Norway was a Catholic from 1152 to the Reformation in 1536/37. Today we see yet that Catholic churches contain far more valuable items than the Protestant churches. So the churches with their gold- and silver objects were a particular target for the Russians when they came to Finnmark on raids. Many names along the coast is marked by this early contact, although most are probably from Pomor period (ca.1730-1917).
In Tufjord on ROLVSØY west side stood there until the 1500s a church. God’s house had many priceless artifacts. The Russians had a very different way gained knowledge about this. One day, sailing a few Russian ships into Tufjord fairway. The boats anchored just below Kirkeneset, where the church was located. There were not many residents in Tufjord the time and no one was rather prepared for an attack. The population fled therefore up to the mountains to save his life. The church was robbed of all valuable items and precious things brought on board ships.
While Russians pillaged church in Tufjord were getting two man from Tufjord over the mountains to Ingøy to alert residents there. It was likely that the Russians would also take into Ingøy. Trollfjorden stand Rolvsøy from Ingøy. Strait is narrow and does not take as long to cross the stretch.
Mafjord foreground. Devil Leiken background
On Ingøy walked message about Russians come as a wildfire. The diaper organized an «army» equipped with axes, knives and poles. Sentries diaper deployed at several likely places. All realized, however, that the Russians would come over Troll Strait, but they could also come sailing into Mafjorden. And quite right; The assailants came over Trollfjorden. Boats robbed of there. Ingøy Varings lay on the hill that separates the northern part of the island from the south. The elevation is part of the lower portion of Vaktstufjellet. The name has received from the Napoleonic wars in the early 1800s when it stood a guard cabin here to keep a lookout for English cruisers. Russians moored their boats in Vikran. Then they set themselves over to Inga, where the church stood. But when they came to Russia Aksla met Ingøy Varings.
Russians discovered soon that they were long fewer than their opponents and they tried to flee and hide in a scree near Russ Aksla. Here Meinte that they had better opportunities to defend themselves as they here could only be attacked from an edge. But Ingøy Varings followed down in flight and inserted between the stones was every Russian slain. Therefore that place was called today for Devil Leiken.
The Russians had placed some guards in their ships in Tufjord. When none of those who had gone to Ingøy came back realized that it had ended in disaster. De la from land into the open sea.
Ingøy Varings saved their church say and it came, allegedly, never Russian ships more bargain cruises to Ingøy.
Source: Måsøy Museum

Google trans.