Måsøy – Sukkertoppen utsiktspunkt / viewpoint, Havøysund

  Merket løype til utsiktspunkt.
Dette er en av 7 turstier som er merket av Havøysund skiklubb. Det er satt opp «turkasse» med registreringsbok og klippetang. Klippekort får man ved å kontakte Måsøy kommunes servicetorg. Finnmarkseiendommen har støttet turkassene med grønne midlema%cc%8asoy-sukkertoppen-11r.
Turen starter ved parkeringsplassen på FV 889 rett før nedkjøringen til Myrfjord. Turen går retning 340°N langs vardet løype opp fjellsiden. Deretter går stien utover ryggen til varden på Sukkertoppen. Turen er spektakulær. Siste del av løypa er smal og man ser rett ned klippene til fjellfoten på begge sider av fjellet. Fra Sukkertoppen har man en helt unik utsikt over ikke bare Måsøy kommune, man ser også over til Porsanger og Nordkapp kommuner samt langt ut i Barentshavet. Det er en turkasse før du går ut til varden og en turkasse på varden. Du trenger bare å klippe ved en av kassene.

Når du kommer til turkassa merker du klippekortet ditt (hver tur har eget merke)og skriver deg inn i turboka. Innen 15. oktober leveres kortet til Måsøy kommune, servicetorget, for trekning.
Voksne må gå til 5 av turkassene. Barn til og med 4. klasse må gå til minst 3 av turkassene for å være med i trekningen.

FeFo støttet Havøysund skiklubb med grønne midler. Grønne midler er en støtteordning som ble innført i 2007 der formålet er å stimulere til økt friluftsliv og bruk av naturen i Finnmark. Er du medlem i et lag eller i en forening og ønsker å legge til rette for friluftsaktiviteter kan du søke om støtte fra FeFos grønne midler. Les mer på FeFos hjemmeside www.fefo.no

 

  Marked trail to the lookout point.
This is one of seven walking trails marked by Havøysund ski club. It is set up «tourbox» with registration books and cutting pliers. Punch cards can be obtained by contacting Måsøy municipality Servicetorg. Finnmarkseiendommen has supported turkassene with green funds.
The tour starts at the parking lot of the FV 889 just before the descent to Myrfjord. The trip direction 340 ° N along cairned trail up the mountainside. Then the trail goes beyond his back to the cairn on Sugar Loaf. The ride is spectacular. The last part of the trail is narrow and looking straight down the cliffs to the foot of the mountains on both sides of the mountain. From loaf has a unique view of not only Måsøy municipality, we can also see across to and Porsanger municipalities and far out into the Barents Sea. There is a turkasse before going out to the boulevard and a turkasse on boulevard. You just need to cut off one of the boxes.

When you get to turkassa brands cut card (each tour has own brand) and enter you into the geocache. By 15 October supplied card to Måsøy municipality, service market, for withdrawal.
Adults must visit 5 of turkassene. Children up to 4th grade must go to at least 3 of turkassene to be in the draw.

FeFo supported Havøysund ski club with green funds. Green funds is an aid scheme which was introduced in 2007 whose purpose is to stimulate increased outdoor activities and use of nature in Finnmark. Are you a member of a team or in a union and want to facilitate outdoor activities can apply for support from Fefo green funds. Read more on Fefo website www.fefo.no
Source: Havøysund skiklubb.
Google trans.