Måsøy – Havøysund kirke (church)

  Havøysund kirke, Måsøy
Havøysund kirke, Måsøy ligger i Måsøy sokn i Hammerfest prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1961. Kirken har langplan og 300 sitteplasser.
Arkitekt: E.Poulsson.Måsøy001-0023 havøys kirke

Havøysund kirke ble, i likhet med de andre kirkene i Måsøy, brent av tyskerne under evakueringen av Finnmark i 1944. Den nye kirken, som sto ferdig i 1960, er en langkirke oppført i betong og tre etter tegninger av arkitekt Esben Poulsson. Våpenhus, tårn og øverste del av gavlpartiene er kledd med supanel.

Kirkerommet har vegger forblendet med rød tegl, mens himlingen og gallerifrontene er panelt. Koret er lavere og smalere enn skipet. Det er gallerier langs sideveggene, og over inngangspartiet er det orgelgalleri.

Altertavlen er malt av Terje Grøstad fra Telemark i 1961. Hovedmotivet er den oppstandne Kristus i et ovalt felt, også kalt mandorla. Hovedfeltet er omgitt av seks mindre bilder: Jesu inntog i Jerusalem, Nattverden, Getsemane, Judaskysset, Korsfestelsen og Nedtakelsen fra korset. Altertavlens fotstykke er dekorert med geometriske figurer. Prekestolen har bilder av evangelistene og evangelistsymbolene i fyllingene.

Kilder:
Nygård, Sverre: Måsøykirkene fra middelalderen fram til i dag, Måsøy 1976Måsøy001-0023 havøys kirke K2
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993

  Havøysund church, Måsøy
Havøysund church, Måsøy located in Måsøy parish in Hammerfest deanery. It is built of brick and was constructed in 1961. The church has long plan and 300 seats.
Architect: E.Poulsson.

Havøysund church was, like the other churches in Måsøy, burned by the Germans during the evacuation of Finnmark in 1944. The new church, which was completed in 1960, is a church built of concrete and wood designed by architect Esben Poulsson. Porches, towers and upper part of the end wall portions are clad with supanel.

The sanctuary room has walls faced with red brick, while the ceiling and gallery fronts are paneled. The choir is lower and narrower than the nave. There are galleries along the side walls, and above the entrance there is the organ.

The altarpiece was painted by Terje Grøstad from Telemark in 1961. The main motive is the Risen Christ in an oval field, also called mandorla. The main field is surrounded by six smaller images: Jesus entry into Jerusalem, the Last Supper, Gethsemane, Judas Kiss, Crucifixion and the Deposition from the Cross. Altertavlens mount is decorated with geometric shapes. The pulpit has pictures of evangelists and evangelist symbols in landfills.

Sources:
Nygård, Sverre: Måsøy churches from the Middle Ages until today, Måsøy 1976
Rasmussen, Alf Henry: Our churches. Norwegian church encyclopedia, Kirkenær 1993
Google trans.

  På 1900-tallet gikk kirkebygget over fra å være søndagskirke til flerbrukskirke, fra å uttrykke høytidsstemte nasjonale strømninger i jugendstil og nybarokk, til internasjonal modernisme i betong, med ofte utradisjonelle former og funksjoner.

Ved begynnelsen av århundret beholdt kirkerommene i hovedsak sin tradisjonelle form og funksjon, selv om arkitekturen gjenspeilet endrede stiluttrykk. Etter første verdenskrig betydde dette nybarokk og nyklassisisme. På 1930-tallet kom funksjonalismens forenklede former, og kirkerom stadig oftere inspirert av internasjonale liturgiske og arkitektoniske strømninger.

Måsøy001-0023 havøys kirke K3Etter den andre verdenskrigs ødeleggelser fikk vi kirkebygg som først eksperimenterte med tradisjonelle langkirkeformer, men bygget i armert betong, som i Bodø (1956) og Molde (1957), for ganske snart å løsne båndene til tradisjonen og skape helt nye liturgiske rom og former, som i Kristiansund (1964) og Tromsdalen (1965).

På 1950-tallet vokste det fram nye menighetsaktiviteter som skapte behov for flere typer lokaler. Delvis inspirert av småkirkebevegelsen, kom nå arbeidskirkene for fullt, med kontorer, møterom og aktivitetslokaler i tillegg til selve kirkerommet. Det ble vanlig at kirkerommet kunne utvides med foldevegger inn til tilstøtende saler.

 

Utviklingen videre gjorde at de liturgiske rommene utgjorde en stadig mindre andel av det totale kirkeanlegget. Kirkerommenes grunnplaner ble oftere rektangel- og vifteformet, for å skape sterkere nærhet kirkegjengerne imellom, men også til alteret og korpodiet, som rommets liturgiske tyngdepunkt. Funksjon ble viktigere enn stilart, og kunstuttrykkene ble mer abstrakte.

Mot slutten av århundret fikk kirkerommene igjen et sterkere sakralt preg, uten at byggene ga avkall på den funksjonelle allsidigheten.

I løpet av 1900-tallet ble det bygd over 600 nye kirker. Mur, o moderne teknikker som bindingsverk eller limtre. Hele 2/3 av etterkrigstidens kirker er bygd i mur.
Kilde: Den norske kirke

  In 1900 century

In the 1900s went church built from being Sunday church Multipurpose church, from expressing solemn national currents in art nouveau and neo-baroque, international modernism in concrete, with often unconventional forms and functions.

Måsøy Havøysund kirke korsAt the turn of the century church kept the rooms largely its traditional form and function, although the architecture reflected the changing style statement. After World War I meant this Neo-Baroque and Neoclassicism. In the 1930s came functionalism simplified forms, and church rooms are increasingly influenced by international liturgical and architectural currents.

After the second world war devastation we got churches who first experimented with traditional long church forms, but built of reinforced concrete, which in Bodo (1956) and Molde (1957), for very soon to loosen the ties to tradition and create entirely new liturgical space and shapes, as in Kristiansund (1964) and Tromsdalen (1965).

In the 1950s saw the emergence of new church activities that created a need for several types of premises. Partly inspired by småkirkebevegelsen, come now work for churches fully, with offices, meeting and activity space in addition to the church. It was plain that the nave could be extended by folding walls into adjoining rooms.

Subsequent developments made the liturgical rooms accounted for an increasingly smaller share of the total church plant. Kirkerommenes because plans were often the Rectangle and fan-shaped, to create stronger closeness church-goers themselves, but also to the altar and korpodiet, such as room liturgical gravity. Function was more important than a style, and art forms became more abstract.

Towards the end of the century did the church rooms in a stronger sacral touch, without buildings renounced the functional versatility.

During the 1900s, it was built over 600 new churches. Mur, o modern techniques timbered or laminated wood. The whole 2/3 of postwar churches are built in masonry.
Source: The Norwegian church
Google trans.