Nordkapp – Bird safari

  På fuglesafari

Det brummer behagelig i den 80 fots store båten. Ola Thomassen sitter ved roret og ønsker velkommen om bord over høyttaleranlegget. Han ønsker velkommen på norsk og engelsk. Vi skal ut på fuglesafari i et av Finnmarks mest fuglerike områder. Gjesværstampan ligger ca. femten minutters gange utenfor det lille fiskeværet Gjesvær. Gjesvær ligger på Magerøya noen kilometer før du kommer til Nordkapp.

Ola har drevet med dette siden 1992 og kjører flere turer hver dag i sesongen. Han vet nøyaktig hvor fuglene befinner seg til en hver tid. Det spraker i høyttaleren

når han forteller at vi har et flak med lunder på styrbord side. Han legger motoren på tomgang og båten siger nesten lydløst inntil fuglene. De rører seg ikke før du kommer helt nært. Da tar de til vingene en etter en mens passasjerene fotograferer i ett.

Mens fotograferingen pågår kommer det beskjed fra høyttaleren at det er småkval i vannskorpen på babord side. Passasjerene hiver seg rundt og er klar til fotografering av nye objekt, men denne gangen får de bare bilder av fossende vann. Småkvalen kom ikke helt over vannlinjen.

”Det ligger en sel der inne ved land på styrbord side”. Det spraker i høyttaleren.

Den glir ned i vannet uten at noen får bilde av den.

Båten glir sakte videre og det dukker opp horder av sjøfugl som sitte i fjellsiden og roper. En havørn sitter på en stor stein. Den iakttar oss med skarpe øyne, men snur seg bort. Avstanden e

r omkring femti meter. Fem andre ørner henger høyt over fjellet mens de speider etter et bytte i hordene av sjøfugl. Med ett kommer en flokk skrikende ut fra en stor kløft i fjellet. Ørna har klart å komme på innsiden og jakter tett. Livet på Gjesværstampan går sin gang.

 

  At bird safari

It buzzes comfortably in the 80 foot boat. Ola Thomassen sits at the helm and welcomes aboard the speaker system. He welcomes in Norwegian and English. We are going out on a bird safari in one of Finnmark’s most

bird-rich areas. Gjesværstampan is located approx. fifteen minutes walk outside the small fishing village of Gjesvær. Gjesvær is located on Magerøya a few kilometers before you reach the North Cape.

Ola has been running this since 1992 and runs several trips every day of the season. He knows exactly where the birds are at any time.

It speaks in the speaker when he says that we have a flake with groves on the starboard side. He puts the engine idle and the boat says almost silently to the birds. They don’t move until you get close. Then they take the wings one by one while the passengers areshooting in one.

While the photo shoot is in progress, the speaker tells you that there is small whales in water

on the port side. Passengers get around and are ready to take pictures of new objects, but this time they only get pictures of gushing water. The quince did not come completely over the waterline.

«There is a seal in there by land on starboard side». It speaks in the speaker.

It slides into the water without anyone getting a picture of it.

The boat slides slowly and hordes of seabirds appear in the mountainside and shout. A sea eagle sits on a large stone. It observes us with sharp eyes, but turns away. The distance is about fifty meters. Five other eagles hang high above the mountain as they scout for a prey in the hordes of seabirds. With one, a flock comes screaming out from a large ravine in the mountain. The eagles have managed to get inside and hunt closely. Life at Gjesværstampan goes its way.

Back to start