Sør-Varanger – Barents Safari

  Pasvikelva på skillet mellom Russland og Norge har vært åsted for historiske hendelser gjennom alle tider. På Norges østligste grense har gjennom historien møttes forskjellige folkeslag. Russere, nordmenn, finlendere, skoltesamer gir grunnlag for rike språkvariasjoner. Grenseområdet er det eneste i Europa som ennå har rester av østsamisk kultur

Hans Hatle med sitt crew i Barents Safari, – med sine spesialbygde elvebåter tar oss med oppover elva og bringer oss langt inn i grensehistorien.  Crewet klargjør båten for turen akterut, mens Hans tar overblikket og har kontroll over hele avgangen mens han gestikulerende gir instrukser og forberedende  informasjon. Og snart glir båten fra flytebrygga og vender baugen oppover elva. Det går ikke mange minuttene før vi stopper opp og Crewet trekker opp ei teine fra bunnen med kongekrabber. Vi må ha med litt niste.

Dette tar naturligvis litt tid, men Hans står i båten og forteller om Kjærringstupet, – et stupbratt fjell som huser en koloni med krykkjer som er kjent for å være effektive i sitt forsvar.

 

. Navnet sies å komme fra at en ulykkelig kvinne med en uønsket graviditet midt på 1800 tallet kastet seg utfor stupet.

Ikke langt fra Kjærringstupet har man funnet rester fra den første bosetting, – ca. 10 000 år gammel. Her finner man også den gamle labyrinten på Holmengrå. Labyrinten kan være mellom 1000 og 2000 år gammel.

Hans holder gjestene engasjert med sitt gestikulerende kroppsspråk og fortellinger helt til teinen med kongekrabbe kommer opp fra elvebunnen. Crewet tar ut store, flotte krabber som gjestene får studere på nært hold.

De svære krabbene blir studert og beundret med respekt og skaper stor stemning i båten der de vandrer fra hånd til hånd og fotografert fra alle vinkler.

Neste stopp underveis er Trifonhula. Vi blir liggende ved sandbanken på utsiden av hula mens Hans forteller sagnet om munken Trifon, født i 1485 og levde et liv i bønn og forsakelse. Han ble kalt Skoltesamenes apostel. Sagnet forteller at han berget livet ved å gjemme seg i hulen på flukt fra tsjudene et røverfolk som plyndre samiske boplasser. Sagnet forteller om at det ble satt inn et ikon inne i hula i takknemlighet over at hula hadde reddet munkens liv.

Hver gang de samiske fiskerne passerte hula gjorde de gjerne det ortodokse korstegnet. De gav ofte et offer for god fiskelykke.

Snart ankommer vi Barents Safari`s residens som er bygger oppe i elvesiden tyve meter fra den russiske grensen.

Vi lander ved flytebrygga og går landgangen opp i residensen som er bygget i forskjellige plan. Mens crewet gjør klar serveringen av kongekrabbe gjennomgår Hans turen vi har hatt opp elven med en ”pekestokk” mot et stort kart. Videre har han en bildeserie satt opp på en vegg der hele lokalhistorien blir fortalt. Det er bestandig morsomt å høre en forteller som engasjert forteller om skogsdrift,laksefiske, krig og fred, om prinsene Boris og Gleb, og engelske adelsmenn som fisket laks i hvitskjorte og slips.

En skal undres om ikke denne guiden har opplevd alt selv.

Tyve meter bak residensen står grensepålene som markerer grensen mellom Russland og Norge. Her er et av de mange høydepunktene på turen.

Fotoseanser er helt nødvendig.

Nå er kongekrabba klar for servering og du får spise så mye du vil av denne delikatessen.

Da er det lett å glemme andakt og følelse.

Det blir stille i gruppen. Bare spiselyder høres. Øynene halvlukket av nytelse.

Når øyeblikket er over løsner praten igjen.

YIPPI!!!  For en opplevelse!

Kilde fra historiene: Hans Hatle

 

   Barents Safari
Pasvikelva on the border between Russia and Norway has been the scene of historical events of all times. Throughout history, the peoples of Norway have met different peoples. Russians, Norwegians, Finns, Schultans provide the basis for rich language variations. The border area is the only one in Europe that still has the remains of Eastern Sami culture.

Hans Hatle with his crew in Barents Safari – with his specially built riverboats takes us up the river and brings us far into the boundary history. Crewet prepares the boat for the ride backwards, while Hans takes the overview and is in control of the entire departure while gesticulating giving instructions and preparatory information. And soon the boat slides off the floating dock and turns the bow up the river. It doesn’t take many minutes before we stop and Crewet pulls up a teaser from scratch with king crabs. We need to bring some picnic.

This, of course, takes some time, but Hans stands in the boat and tells about the Kjærringstupet, – a steep mountain that houses a colony of crickets known to be effective in their defense against birds of prey. The name is said to come from the fact that an unhappy woman with an unwanted pregnancy in the mid-1800s threw herself down the cliff.
Not far from Kjærringstupet, remains of the first settlement have been found, – approx. 10,000 years old. Here you will also find the old rings at Holmengrå. The rings can be between 1000 and 2000 years old.

Hans keeps the guests engaged with his gesticulating body language and stories until the king’s crab comes up from the river bottom. The crew takes out large, beautiful crabs that guests get to study up close.
The heavy crabs are studied and admired with respect and create a great atmosphere in the boat where they walk from hand to hand and photographed from every angle.

The next stop along the way is the Trifon Hula. We are left by the sandbank on the outside of the cave while Hans tells the story of the monk Trifon, born in 1485 and lived a life of prayer and renunciation. He was called the Apostle of Skolte Sami. The legend tells that he saved his life by hiding in the cave on the run from the Chews, a robber who plundered Sami settlements. The legend tells that an icon was inserted inside the hula in gratitude that the hula had saved the monk’s life. Every time the Sami fishermen passed the hula they often made the Orthodox crusade. They often made a sacrifice for good fishing happiness.

Soon we arrive at Barents Safari`s residence, which is built on the river side twenty meters from the Russian border. We land at the floating bridge and go up the gangway into the residence which is built in different levels. As the crew prepares the serving of king crab, Hans goes on a tour that we have had up the river with a «stick» to a large map.

Furthermore, he has a picture series set up on a wall where the whole local story is told. It is always fun to hear a storyteller who enthusiastically tells about forestry, salmon fishing, war and peace, about the Boris and Gleb princes, and English noblemen who fished salmon in white shirt and tie.

One wonders if this guide has not experienced everything himself.

Twenty meters behind the residence are the border posts that mark the border between Russia and Norway. Here is one of the many highlights of the trip. Photo shoots are absolutely necessary.
Now the king crab is ready for serving and you can eat as much as you want from this delicacy. Then it’s easy to forget about devotion and feeling.

It gets quiet in the group. Only eating sounds can be heard, eyes half closed with pleasure.
When the moment is over, the conversation loosens again.

Yippie !!! What an experience!

Source from the stories: Hans Hatle

Google trans.

Back to start