Nordkyn – Gamvik – Mehamn, hovedstaden i Gamvik/ Mehamn, Capital of Gamvik

  Mehamn, hovedstaden i Gamvik

Mehamn er hovedstaden i Gamvik kommune. Den ligger ytterst på Nordkyn og har i underkant av 800 innbyggereimg_3913. Byen er et tradisjonelt fiskevær samt et moderne samfunn med alle tilbud et velferdssamfunn kan ha. Kommunikasjonene er megetnordkyn-mehamn001 gode med en 800 meters flyplass på kortbanenettet i Finnmark, Hurtigruta daglig på nord – og sør, samt bussforbindelse til resten av fylket. Mehamn er forøvrig det nordligste anløpet Hurtigruta har.
Profesjonelle arrangører tar deg med på arktiske opplevelser: spennende pakketurer der du kan oppleve arktisk natur både sommer og vinter. Du finner flere hoteller, vandrerhjem og campingplass med oppstilling for campingvogner.
Mehamn har vært et blomstrende handelsted siden Pomorhandelens tid og tilbyr en lang rekke butikker og tjenester.
Primærnæringen har bestandig vært fiskeri og stedet ble først bosatt for sine gode havneforhold og nærhet til fiskeressursene.
Sven Foyn etablerte en hvalfangststasjon her i 1884 – 85. Denne ble drevet fra 1885 og ble den største Hvalstasjonen i Finnmark Amt. Sven Foyn etablerte også Sven-Foyn kapellet i Mehamn i begynnelsen av 1887.
Mehamn har et rikt kulturliv med flere festivaler og kulturtilstelninger hvert år.

Stedet er også kjent for Mehamnulykken i 1982 der 15 mennesker mistet livet.img_3914
Den 3. juni 1903 måtte militære styrker innkalles da ca 1500 fiskere angrep hvalfangststasjonen for å redde levebrødet sitt. Dette var kulminasjonen av den såkalte hvalstriden. Torskefisket hadde sviktet og fiskerne mente at dette skyldtes mangel på hval som kunne jage torskestimene inn mot land.
Kilde: Wikipedia og Visit Nordkyn.

  Mehamn, capital of Gamvik

Mehamn is the capital of Gamvik municipality. It is located on the coast of Nordkyn and has just under 800 inhabitants. The town is a traditional fishing village as well as a modern society with everything a modern society has to offer. Communications are excellent with an 875 yard airport on the STOL network in Finnmark, Hurtigruta arrivals daily in the north and south, and there is also a bus service connecting to the rest of the county. Mehamn is otherwise Hurtigruta’s northernmost port call.
Professional organizers will take you on arctic adventures: exciting package tours where you can experience arctic nature in both summer and winter. You will find several hotels, hostels and camping sites with lineups for caravans.
Mehamn has been a thriving trading place since the time of the Pomor trade and offers a wide range of shops and services.
The primary industry has always been fishing and the place was settled for its good harbor and proximity to fishing resources.
Sven Foyn established a whaling station here in 1884-85. This was operated from 1885 and was the largest whale station in Finnmark County. Sven Foyn also established the Sven-Foyn chapel in Mehamn at the beginning of 1887.
Mehamn has a rich cultural life with several festivals and cultural events each year.

The town is also known for The Mehamn Accident (Widerøe Flight 933) in 1982 in which 15 people lost their lives.
On the 3rd of June 1903 military forces were summoned when about 1,500 fishermen attacked the whaling station to save their livelihood. This was the culmination of the so-called whale controversy. Cod fishing had failed and fishermen believed that this was due to the lack of whales that could chase cod shoals towards land.
Source: Wikipedia and Visit Nordkyn.

 

img_3915

img_3911

img_3908