Nordkyn – Gamvik – Labyrinten ytterst på Nordkyn/ The maze on the tip of Nordkyn

  Labyrinten ytterst på Nordkyn

Vestafor Sletnes fyr, ytterst på Nordkynhalvøya og omtrent så langt nord det er mulig å komme på det norske fastlandet ligger Mikkelbergodden med sin labyrint.
Lokalt har nok labyrinten vært kjent lenge, men den ble registrert av arkeologer først i 1927. Den er 16 x 14 nordkyn-gamvik-labyrint14meter og skal ifølge lokal tro være bygget av russere. Litt nordkyn-gamvik-labyrint05sønnafor, innafor labyrinten ligger fiskeværet Steinvåg. Der har det vært både norsk og samisk bosetting siden 1600-tallet, men stedet har også en russisk historie.

Ingen vet når labyrinten ble bygd, men det kan være fristende å knytte den til russisk nærvær. Russisk handel skjedde i Finnmark allerede fra 1500-tallet, men først fra 1700-tallet drev russerne vår- og sommerfiske også fra Steinvåg. Vær og vind er ikke minst viktig for fiskere ytterst i havgapet så kanskje har labyrinten vært brukt i rituelle handlinger for å få godt vær og godt fiske. Ved labyrinten finnes også graver fra samisk jernalder eller middelalder, slik at begravelsesritualer kanskje også har skjedd.

Labyrinten skal også ha blitt brukt til å villede onde ånder inn i labyrinten og slik uskadeliggjøre dem. Noen har også hørt at den ble brukt til å løse tvister mellom folk. De stridene ble sendt inn i labyrinten med bind foran øynene. Den som greide å gå gangene uten å berøre steinene ble av «dommerne» ansett å være vinner av tvisten da denne antagelig hadde kontakt med, eller ble hjulpen av høyere makter.nordkyn-gamvik-labyrint13

Det fortelles ellers mange merkelige historier herfra, blant annet om en morder og om troll- eller runekyndige Gisken eller Jesken i Steinvåg.
Kilde: Arvid Sveen, Mytisk Landskap.

  The maze at the tip of Nordkyn

West of Sletnes lighthouse on the tip of the Nordkyn peninsula and about as far north as it is possible to get on the Norwegian mainland is Mikkelberg promontory with its maze.
Locally, the maze has long been known, but it was first recorded by archaeologists in 1927. It is 17.5 x 15.3 yards and according to local belief was built by Russians. South and further inland of the maze lies the fishing village Steinvåg. There have been both Norwegian and Sami settlements since the 1600s, but the place also has some Russian history.nordkyn-gamvik-labyrint08

No one knows when the maze was built, but it may be tempting to link it to the Russian presence. Russian trade occurred in Finnmark already from the 1500s, but only from the 1700s did the Russians do spring and summer fishing also from Steinvåg. Weather and wind is particularly important for fishermen on the edge of the ocean so maybe maze had been used in rituals to get good weather and good fishing. By the maze are also tombs from the Sami Iron Age or Middle Age, so funeral rites may also have taken place here.

The maze coukd also have been used to mislead evil spirits into the maze in order to make them harmless. Some have also heard that it was used to resolve disputes between people. The warring people were sent into the maze with blindfolds over their eyes. Whoever managed to walk out without touching the stones were by the «judges» considered to be the winner of the dispute, as the victor was believed to have had contact with, or was aided by higher powers.

Many other strange stories stem from this place, such as a story about a murderer or the story of the sorcerer/rune-versed Gisken (or Jesken) in Steinvåg.
Source: Arvid Sveen, Mytisk Landskap (Mythic Landscape).

nordkyn-gamvik-labyrint01

 

 

nordkyn-gamvik-labyrint12

nordkyn-gamvik-labyrint10

nordkyn-gamvik-labyrint09

 

nordkyn-gamvik-labyrint07

nordkyn-gamvik-labyrint06

 

nordkyn-gamvik-labyrint04

nordkyn-gamvik-labyrint03

nordkyn-gamvik-labyrint02