Nordkyn – Lebesby – Skjøtningberg gamle kirkegård/ Old Skjøtningberg Cemetery

Skjøtningberg gamle kirkegård

Fredet: et arkeologisk minne fra middelalderen i Lebesby kommune.
En erstatning for middelalderkirken på Skjøtningberg var således reist seinest 1643. Nykirken var en rektangulær tømmerbygning med tårn (takrytter?) og smalere kor. I 1708 ble almuen pålagt å forhøye kirkegårdens innhengningsmur. Kirkegården ble benyttet etter at kirken var revet, bl.a. til gravlegging av døde fra Kjøllefjord sogn der kirke ble bygd i 1668/83.
Registrering i 1971: Fornminne.
Den gamle kirkegård er omtrent kvadratisk, orientert etter verdenshjørnene, omgitt av et kraftig, velbevart steingjerde. Innenfor sees rester av mange graver, men ikke spor etter kirke. Etter tradisjonen skal denne ha ligget lenger ut i været (se 3390 A2, X5).
Mål: ca. 30 x 30 m.
Registrering i 2002: Kirkegård (nedlagt).
Kirkegården er omgitt av en natursteinsmur (kistemur) som er godt bevart. Muren har dekkheller på toppen. En kan observere flere forsenkninger etter graver. 2 jernkors og 1 steinstøtte. Ovenfor kirkegården ligger det mange nyere tids tufter (evt. gårdshaug).
Etnisk tilhørighet: Samisk.
Datering: Mellom 15/1600-tallet – 1736/38.
Skisse: Se Svestads feltdagbok.
Kilde: Kulturminnesøk

Old Skjøtningberg Cemetery

Protected: an archaeological memory from the Middle Ages in Lebesby.
A replacement for the medieval church on Skjøtningberg was thus raised no later than 1643. The new church was a rectangular log building with towers (turrets?) and narrower choir. In 1708 the peasants were ordered to increase the churchyard’s enclosing walls. The cemetery was used after the church was demolished to, among other things, bury the dead from Kjøllefjord parish where the church was built in 1668/1683.
Registration in 1971: Ancient monument.
The old cemetery is roughly square, oriented by the corners of the world, surrounded by a mighty, well-preserved stone fence. Within is seen remains of many graves, but no trace of the church. Following tradition this should this have been further out in the village.
Dimensions: approximately 33 x 33 yd.
Registration in 2002: Cemetery (defunct).
The cemetery is surrounded by a natural stone wall (cavity walls) that are well preserved. One can observe several recesses from graves. 2 iron crosses and 1 stone support. Further away from the churchyard there are several more recent dwellings (possibly farms).
Ethnicity: Sami.
Dated: Between 1500s/1600s – 1736/38.
Sketch: See Svestad’s field diary.
Source: Kulturminnesøk (Cultural Memory Search – Norwegian website)

nordkyn-skjotningsberg-gml-kirkega%cc%8ard1

nordkyn-skjotningsberg-gml-kirkega%cc%8ard2

nordkyn-skjotningsberg-gml-kirkega%cc%8ard3

nordkyn-skjotningsberg-gml-kirkega%cc%8ard5

Dette er fra den nyere kirkegården.
This is from the new cemetery.
nordkyn-skjotningsberg-gml-kirkega%cc%8ard6