Kystfort HKB 4./480 Gamvik/ Coastal fort

  Anlegget består blant annet av kanonstillionger, løpegraver, bunkerser og maskingeværreder, og ble bygget for å kontrollere skipsleden mot Murmansk.

  The facility consists of, among other things, cannon motions, runners, bunkers and machine defenders, and was built to control the shipwreck against Murmansk.

  I Gamvik ble det anlagt kystbatteri i 1942 med oppgave å sikre skipsleden, hindre fiendtlig bruk av nærliggende fjorder, samt i samarbeid med batteri Berlevåg å sperre innseilingen til Tanafjorden.

I støttepunktet inngikk

  • 6 stk 15,5 cm kanoner (fr) i feltmessige stillinger. Skuddvidde ca 18 000 meter
  • 2 stk 5,0 cm panservernkanoner
  • 1 stk 4,7 cm panservernkanoner (i betongbunker)
  • 1 stk 3,7 cm panservernkanoner
  • 2 stk 2 cm luftvernkanoner
  • 9 stk mg/mitr
  • 5 stk gev. gr. rør
  • 13 stk flammekastere
  • 1 stk lyskaster

I forbindelse med sperringene var det utlagt 26 personellminer. Styrken var på 130 mann.

I tilknytning med batteriet var det opprettet signalstasjon og luftvaktpost.

Anlegget ble sprengt og batteriet (4HAA 480) flyttet til Buksnes i Lofoten høsten 1944.

Kilde. Th. Gamst. Finnmark under Hakekorset

  In Gamvik, a coastal battery was established in 1942 with the task of securing the ship farway, preventing enemy use of nearby fjords, and in collaboration with battery Berlevåg to block the entrance to Tanafjorden.

In the support point entered

– 6 pcs 15.5 cm guns (fr) in field positions. Shot width about 18,000 meters

– 2 pcs 5.0 cm armored cannon

– 1 piece of 4.7 cm armor cannon (in concrete bunker)

– 1 piece of 3,7 cm armored cannon

– 2 pcs 2 cm air protection guns

– 9 mg mg / mitr

– 5 pcs. gr. tube

– 13 pieces of flame throwers

– 1 piece of headlamp

In connection with the barriers, 26 personnel mines were issued. The strength was 130 men.

In connection with the battery, a signal station and air guard station were created.

The plant was blown and the battery (4HAA 480) moved to Buksnes in Lofoten in the autumn of 1944.

Source. Th. Gamst. Finnmark under Hakekorset