Alta – Expedisjon Haldde – vinter. Der nordlysforskningens vugge sto/ Where the cradle of the northern lights stood

  Alta har siden år 2000 kalt seg Nordlysbyen. Navnet henspeiler på den mektige naturen som omgir byen, men også til den rollen Alta spilte i den tidlige nordlysforskningen. Nordlysobservatoriet på Haldde fra begynnelsen av 1900-tallet er mest kjent i så måte, men historien går lenger tilbake i tid. Nå jobber det lokale selskapet Alta Event med å utvikle vinterexpedisjoner til nordlysforskningens vugge, – Haldde. De hundre år gamle steinbygningene på fjelltoppen er restaurert og Alta er i ferd med å bli en stor vinterattraksjon rikere.

 

  Alta has since 2000 called themselves Northern Lights City. The name refers to the powerful nature that surrounds the city but also to the role Alta played in the early northern lights research. The observatory Haldde from the early 1900s is known. The story goes further back in time. Now the local companies Alta Event works in developing winter expedition for aurora research at- Haldde. The centuries-old stone buildings on the mountain top is restored and Alta is about to become a major winter attraction richer.
/esh

 

Alta Haldde K 7
Målet for ekspedisjonen er nordlysforskningens vugge, Haldde. 900 meter over havet.
En tur på 30 km hver vei med snøscooter.

The aim of the expedition is aurora research cradle Haldde. 900 meters above sea level.
A trip of 30 km each way by snowmobile.

 


En glad ekxpedisjon på toppen.
A happy expedition on top.

 

Alta Haldde K 11
Turen starter nede i lavlandet. Du kan bruke ditt eget eller leie utstyr fra arrangøren. Snøscooter også.

The tour starts down in the lowlands. You can use your own or rent equipment from the organizer.

Alta Haldde K 2
Turen går gjennom det mest fantastiske vinterlandskap du kan drømme om.
The tour goes through the most wonderful winter landscape you can dream of.

Alta Haldde K 12
De innlagte pausene kan ta pusten fra enhver.
Inlaid breaks or pause at the breath taking view for everyone.

Alta Haldde K 8
Høyt der oppe ser man målet.
High up there you can see the goal. (Haldde)

Alta Haldde K
Den siste stigningen er til fots.
The final climb is on foot.

Alta Haldde K 10
Endelig på toppen.
Finally at the top.

Alta Haldde K 6
Inne i det gamle, erverdige bygget.
Inside the old, venerable building.

  For besøk på sommertid:
De restaurerte bygningene etter verdens første permanente nordlysobservatorium ligger på fjelltoppen Haldde ved Kåfjord i Alta kommune. På finværsdager er det en fantastisk utsikt fra toppen, både innover i landet og utover Altafjorden.

En gammel kjerrevei går fra E6 ca 400 m nord for Kåfjord kirke. Det er parkeringsmuligheter der kjerreveien starter og ved kirken. Turen er 9 km lang og tar ca 3 timer i normal tempo. Kart og nærmere beskrivelser av turen finnes på Alta kommunes hjemmesider.

 

  For visits on DST:
The restored buildings after the world’s first permanent aurora observatory located on the mountaintop Haldde at Kåfjord in Alta Municipality. In good weather there is a fantastic view from the top, both inland and beyond Altafjorden.

An old dirt road runs from the E6 about 400 m north of Kåfjord Church. There are parking facilities where the dirt road begins right beside the church. The trip is 9 km long and takes about 3 hours in normal pace. Maps and further descriptions of the trip are on Alta Municipality website.
/esh