Porsanger – Billefjord kirke (church)

  Indre Billefjord bedehuskapell er en langkirke fra 1951 i Indre Billefjord, Porsanger kommune, Finnmark fylke.
Byggverket er i tre og har 250 plasser.
Adkomst til stedet er via E6.Porsanger Billefjord kirke 61
I 1935 ble det første bedehuset i Indre Billefjord, reist på initiativ fra kvinneforeningen i Billefjord og Norges Samemisjon. Det nye huset fikk navnet Seierstad bedehus, men i 1944 ble det brent av tyskerne.
Kilde: WikipediPorsanger Billefjord kirke 41a.

 

 

  Inner Billefjord chapeau chapel is a church from 1951 in Inner Billefjord, Porsanger, Finnmark county.Porsanger Billefjord kirke 31
CEDA is wood and has 250 seats.
Access to the site is via E6.
In 1935 the first chapel in Inner Billefjord, erected on the initiative of the woman association in Billefjord and Norwegian Sami Mission. The new house was named Seierstad chapels, but in 1944 it was burned by the Germans.
Source: Wikipedia.
Google trans.

 

 

Porsanger Billefjord kirke 21

Porsanger Billefjord kirke 51

  Norges Samemisjon er en norsk organisasjon som driver evangelisk, diakonalt og kulturelt indremisjonsarbeid blant samer. Virksomheten er basert på rundt 100 foreninger og bøsselag, og en del enkeltmedlemmer, og var i 2006 organisert i sju kretser.[1] Norges Samemisjon driver folkehøyskole og nærradio, og har bidratt til bygging av seks fjellkirker i Finnmark, leirsteder og forsamlingshus. Samemisjonens forlag, Sámi Váras, ble opprettet i 1963. Organisasjonen utgir Samenes Venn. Siden 1992 har organisasjonen drevet hjelpearbeid rettet mot samer i Russland
Norges Samemisjon ble opprettet under navnet Norges Finnemisjonsselskap i 1925 da Finnemisjonen (stiftet 1888) og Finnemisjonsforbundet (1910) ble slått sammen.
Kilde: Wikipedia

  Norwegian Sami Mission is a Norwegian organization that operates evangelistic, diaconal and cultural home mission work among the Sami people. The business is based on around 100 associations and bøsselag and some individual members, and in 2006 was organized in seven circles. [1] Norwegian Sami Mission operates folk and local radio, and has contributed to the construction of six mountain churches in Finnmark, camp sites and community centers. Sami Mission Publishing, Sámi Varas, was established in 1963. the organization publishes Sami friendship. Since 1992, the organization has operated relief efforts aimed at Sami in Russia.
Norwegian Sami Mission was created under the name Norwegian Lapp-mission in 1925 when the Lapp-mission (founded in 1888) and Finding Mission Covenant (1910) were merged.