Porsanger – Lakselv kirke (church)

  Lakselv kirke er en langkirke fra 1963 i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Kirken er tegnet av arkitekt Eyvind Moestue.
Byggverket er i tre og har 400 plasser.
En av kunstnerne bak kirkens utsmykninger er Karl Erik Harr.] Harr har malt kirkens altertavle, og skal ha benyttet Halvdan Sivertsen som modell for maleriets Jesus-figur.porsanger-lakselv-kirke01
I første halvdeporsanger-lakselv-kirke04l av 1860-årene bygget befolkningen i Lakselv en kirke på dugnad, på stedet Smørstad. Kirkebygget fikk navnet Lakselv kapell, og ble vigslet den 2. oktober 1865. Det var bygget i tre, med tak av never og teglstein. I 1864 ble det også vigslet en ny hjelpekirkegård på stedet, og området ble etter hvert omtalt som «Smørstad kirkested». Lakselv kapell hadde ingen altertavle de første tiårene, men i 1897 «arvet» kapellet en altertavle fra Kistrand kirke. Kapellet var rødmalt frem til 1906, da menigheten malte kirken hvit. Lakselv kapell gjennomgikk en omfattende ombygging og oppussing i siste halvdel av 1920-tallet, og ble derfor vigslet på nytt 14. september 1930.
Den 26. november 1944 ble Lakselv kapell brent ned til grunnen av den tyske okkupasjonsmakten som ledd i «den brente jords taktikk».

 

  Lakselv church is a long church from 1963 in Porsanger municipality, Finnmark county. The church was designed by architect Eyvind Moestue.porsanger-lakselv-kirke06
The building is in wood and has 400 seats.
One of the artists behind the church’s decorations is Karl Erik Harr. Harr has painted the altar of the church, and has used Halvdan Sivertsen as a model for the paporsanger-lakselv-kirke07inting of Jesus Christ.

In the first half of the 1860s, the population of Lakselv built a church on diligence, on the spot Smørstad. The church building was named Lakselv Chapel, and was wedged on October 2, 1865. It was built in wood, with roofs of never and brick. In 1864 there was also a new relief church farm on site, and the area was eventually referred to as «Smørstad Church Place». Lakselv Chapel had no altarpiece in the early decades, but in 1897 the chapel inherited an altarpiece from Kistrand church. The chapel was red painted until 1906 when the church painted the church white. Lakselv Chapel underwent extensive rebuilding and refurbishment in the latter half of the 1920s, and was therefore rescued on September 14, 1930.
On November 26, 1944, the Lakselv chapel was burned down to the ground of the German occupation power as part of the «tactics of the burned earth».

Google trans.

porsanger-lakselv-kirke12

porsanger-lakselv-kirke10

porsanger-lakselv-kirke09

porsanger-lakselv-kirke08

porsanger-lakselv-kirke05

porsanger-lakselv-kirke03

porsanger-lakselv-kirke02